ANTROPOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi çatısı altında ilk kurulan bölümlerden biri olan Antropoloji Bölümü, 1972'den beri Doktora Programına öğrenci kabul etmektedir. Bölümünde yer alan Biyolojik Antropoloji Laboratuvarı hem sahip olduğu ekipman ve donanım hem de bünyesinde koruma altında bulunan ve çeşitli dönemlere tarihlenen Anadolu eski insan topluluklarına ait iskelet kolleksiyonu ile araştırmacılara ve öğrencilere geniş araştırma imkanı sunmaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitsü'ne bağlı Antropoloji Anabilim Dalı Doktora programı 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçe'dir. Dersi veren öğretim üyesi gerekli gördüğü durumlarda yabancı uyruklu öğrencilere dersleri İngilizce olarak özetleye bilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Herhangi bir Yüksek Lisans Programından mezun veya yurtdışında eşdeğer bir eğitimi tamamlamış olmak,

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 70 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 70 puana eşdeğer puan almış olmaları,

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 60 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4. Temel ön koşulları yerine getiren adayların antropolojik bilgi düzeyleri ve güncelliğinin belirlenmesi amacıyla yazılı ve mülakat sınavları düzenlemektedir. Bu sınavlardan başarılı olanlar, o dönem için belirlenen kontenjanlar çerçevesinde kayıt hakkı kazanabilmektedir.

5. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

6. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Antropoloji Doktora derecesini elde etmek için en az 8 ders almak koşulu ile 24 ulusal kredi tamamlamış (90 AKTS), dörtlük sisteme göre en az 3,00 genel akademik ortalama elde etmiş, doktora yeterlilik sınavını başarıyla geçmiş (30 AKTS) ve 120 AKTS'lik tez çalışmasını başarı ile tamamlamış olması gerekmektedir. Mezuniyet ve diplomaya hak kazanma ile ilgili gerekli koşullar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ndeki ilgili maddelerde belirtilmiştir. Öğrenciler, programla ilişkili diğer anabilim dallarından seçmeli dersler alabilirler.

(http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Antropoloji Anabilim Dalı Doktora Programına giriş için tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve eşdeğerliği ilgili kurumlarca onaylanmış; ALES ile yabancı dil sınavlarından ya da her iki sınav için üniversitemiz senatosu tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası kabul gören sınavlardan gerekli puanı elde etmiş adaylar değerlendirmeye alınır. Yatay geçiş, kredi transferi, özel öğrenci kabulü ve yurt dışında ikamet eden adaylar için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ndeki ilgili maddeler geçerlidir.

(http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Antropoloji Anabilim Dalı Doktora programı insanlar, toplumlar ve kültürleri, biyolojik ve kültürel çeşitliliği açısından bütüncül yaklaşımla bilimsel olarak inceleme, araştırma ve değerlendirmeye yönelik bir eğitim programına sahiptir. Bu çerçevede insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bilim insanı yetiştiren bir programdır. Doktora programımız antropoloji alanıyla ilgili bilgi birikiminin geliştirilebilmesi için olanak sağlama, bağımsız araştırma yapma yeteneği kazandırma, bilimsel bulgu ve bilgileri derinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve sentezlere ulaşmak için gerekli yeteneği kazandırmak, özgün ve yaratıcı bir bilimsel araştırma yapabilme özelliğini kazandırmayı amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Antropoloji Anabilim Dalı Doktora Programı mezunlarımız akademik kurumların yanı sıra, çeşitli kamu ve özel kuruluşlar ile Bakanlıkların ilgili bölümlerinde Antropoloji bilim doktoru olarak görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Antropoloji Anabilim Dalı Doktora Programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programda toplam 8 ders bulunmaktadır. Program derslerinin %100'ü seçmeli statüsündedir. Bu derslere ek olarak öğrencinin başarması gereken, Doktora Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersi bulunmaktadır (30 AKTS). Öğrenciler, hazılayacakları tez kapsamında danışmanın önerisi ve Anabilim Dalı başkanının onayı ile ilgili bölümlerden seçmeli dersler alabilirler. Ders dönemini başarıyla tamamlayan öğrenciler ders dönemini takip eden altı aylık dönemde yeterlik sınavına girer ve başarılı olan öğrenciler tez önerisi sunar. Tez önerisi kabul edilen öğrenciler tez çalışması yürütmeye hak kazanır. Antropoloji Anabilim Dalı Doktora Programı'nda bir AKTS 25 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Antropoloji Anabilim Dalı Doktora Programından mezun olmak için Tezli Yüksek Lisans derecesi ile kabul edilmiş yeterllik sınavına hazırlık dersleri hariç en az 21 ulusal kredi ve 90 AKTS krediden az olmamak koşuluyla 7 ders, 1 seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS, dörtlük sisteme göre en az 3,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak. Mezuniyet ve Diploma koşulları ile ilgili olarak H.Ü. Doktora Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerde belirtilmiştir. Öğrenciler, programla ilişkili diğer anabilim dallarından seçmeli dersler alabilirler.

(http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal

e-posta: yserdal@hacettepe.edu.tr

Tel: +903122978225

Fax: +903122992085

Adres: Hacettepe Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi  Antropoloji Bölümü  Beytepe/Ankara/Türkiye

web: www.antropoloji@hacettepe.edu.tr