HEYKEL PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Güzel Sanatlar Enstitüsüne bağlı Heykel Anasanat Dalı 2 yıllık örgün eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir. Dört yıllık Lisans Programını bitiren bütün öğrenciler Yüksek Lisans Programına girebilmek için sanat sınavına ve mülakata girerler.

Eğitim teorik ve uygulamalı dersler aracılığı ile teknik bilgi, beceri ve sanat formasyonu geliştirmeye yöneliktir. Heykel Anasanat Dalının temel hedefi nitelikli sanatçılar yetiştirmektir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans programına giriş için 4 yıllık bir lisans programını tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış ve Güzel Sanatlar Enstitüsünün bu programa kaydolabilmek için gerekli olan koşullarını sağlamış olmak gerekmektedir.

Giriş Sınavı

Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavı'na alınırlar. Giriş Sınavı'nın başlangıcında, adayın özgeçmişi ve sanatsal çalışmalarına ilişkin belgelerin (fotoğraf, desen, açıklayıcı metin, orijinal çalışma, v.b.) yer aldığı bir dosya, Giriş Sınavı jürisine sunulur. Giriş Sınavı, uygulama ve sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Uygulama; Giriş Sınavı jürisinin belirleyeceği kapsamda, adayların sanatsal bilgi ve becerilerini uygulama düzeyinde ölçmeye yöneliktir. Sözlü sınavda, adayların çalışmaları ve dosyaları birlikte değerlendirilir. Sınav evrakları iki yıl süre ile saklanır. Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Giriş Sınavı'ndan en az 50 (elli) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans derecesini elde etmek için 120 AKTS'yi tamamlamış, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen 21 yerel (ulusal) krediden az kredi almamış ve mezuniyet için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliğin'de belirtilen koşulları yerine getirmiş olması gerekmektedir. (www.gse.hacettepe.edu.tr)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler 4 yıllık bir lisans programını tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış öğrencilerdir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans programı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel ve sanatsal düşünme biçimini benimseyen; mesleğini etkili olarak kullanan, farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen çağdaş sanatçı yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar, serbest heykel sanatçılığının yanı sıra anıtsal ve mimari uygulamalara dayalı heykel sanatçılığı, çevre tasarımcılığı, çeşitli kuruluşlarda sanat eğitimciliği ve sanat danışmanlığı, madalyon ve takı tasarımcılığı, televizyon ve tiyatro dekoratörlüğü yapmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda 30 AKTS'lik ders olmak üzere toplam 120 AKTS'lik 13 ders bulunmaktadır. Bu dersler arasında, alan dersleri, meslek bilgisi dersleri ve genel kültür dersleri bulunmaktadır. Program derslerinin %50'i seçmeli statüsündedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır. (www.gse.hacettepe.edu.tr)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Heykel Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programından mezun olmak için en az 21 ulusal (120 AKTS) krediyi tamamlamış ve mezuniyet için Güzel Sanatlar Enstitüsü Yönetmeliğine göre koşulları yerine getirmiş olması gerekmektedir. Zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı sanat çalışması, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. A. Sibel Kedik (Anasanat Dalı Başkanı)

Adres: Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü / Beytepe - Ankara

E-mail: skedik@gmail.com