KİMYA EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Kimya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programının amacı; öğrenciye bağımsız bir şekilde araştırma yapabilme, kimya eğitimi alanı ile ilgili bilimsel konuları derin bir şekilde inceleyip yorumlayabilme ve yeni sonuçlar elde edebilmek için yöntemler belirleyebilme yeteneğini kazandırmaktır.

Programa, tercihen Eğitim Fakültelerinin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Kimya Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği mezunları kabul edilecektir. Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü öğrencileri için ise bilimsel hazırlık programı uygulanacaktır. Programa giriş sınavını başaran öğrencilerin alacakları dersler bilim kurulundan çıkan karara göre belirlenecektir.

Kimya eğitimi tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, zorunlu seminer ile araştırma yöntemleri ve yayın etiği dersleri ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim­öğretim dönemi Avrupa Kredi Transfer Sistem'ine göre 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer ile araştırma yöntemleri ve yayın etiği dersleri dahil en az dokuz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa, tercihen Eğitim Fakültelerinin Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı, Kimya Eğitimi, Fen Bilgisi Eğitimi, Fen Fakültesi Kimya Bölümü ve Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği mezunları kabul edilecektir.

Eğitim-öğretim dili Türkçe olmakla birlikte, programa katılmak isteyen öğrencilerin ilgili uluslararası alanyazını rahatlıkla izleyebilecek ve kavrayabilecek düzeyde yabancı dil becerilerine sahip olmaları beklenmektedir.

Başvuruda Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin hükümleri uygulanacaktır (http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/tr/menu/hacettepe_universitesi_lisansustu_e-25).

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Kimya eğitimi tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, zorunlu seminer ile araştırma yöntemleri ve yayın etiği dersleri ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı bir eğitim­öğretim dönemi Avrupa Kredi Transfer Sistem'ine göre 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer ile araştırma yöntemleri ve yayın etiği dersleri dahil en az dokuz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptırdığı programdaki toplam kredi miktarının 2/3'ünden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerin kredilerinin transferinde dikkate alınmaz.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Kimya Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programının amacı; öğrenciye bağımsız bir şekilde araştırma yapabilme, kimya eğitimi alanı ile ilgili bilimsel konuları derin bir şekilde inceleyip yorumlayabilme ve yeni sonuçlar elde edebilmek için yöntemler belirleyebilme yeteneğini kazandırmaktır. Ayrıca kimya eğitimi alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde evrensel bilime katkı sağlayacak, aynı zamanda yeni açılmış ve gelişmekte olan üniversiteler için de ihtiyaç duyulan akademisyen ihtiyacını karşılayacak bireyler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan öğrencilerin akademik çalışmalarına devam etmesi ve alandaki akademisyen ihtiyacını karşılayabilecek bireyler olarak yetişmesi hedeflenmektedir.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Kimya eğitimi tezli yüksek lisans programı bir eğitim­öğretim dönemi Avrupa Kredi Transfer Sistem'ine göre 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer ile araştırma yöntemleri ve yayın etiği dersleri dahil en az dokuz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Zorunlu dersler dışında tüm dersler seçmeli olup öğrenciler alanlarına göre ilgileri doğrultusunda danışmanın görüşünü alarak yönetmeliğin http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/tr/menu/hacettepe_universitesi_lisansustu_e-25 izin verdiği oranda dersi üniversite içinden ve üniversite dışından alabilirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde (http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/tr/menu/hacettepe_universitesi_lisansustu_e-25) belirtildiği gibidir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programın zorunlu derslerini (en az 60 AKTS) başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez/sanat çalışması önerisi sunar. Tez savunmasını da başarıyla tamamlayan öğrenci yüksek lisans programından mezun olur.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Emine Erdem 

Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Kimya Eğitimi Anabilim Dalı

06800, Betyepe, Ankara, Türkiye

e-mail: erdeme@hacettepe.edu.tr

Telefon: 0 312 297 8601

Fax: 0 312 297 8600

http://www.kimegi.hacettepe.edu.tr