MALİYE PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi İİBF Maliye Bölümü 1982 yılında kurulmuştur ve 1983-1984 akademik yılında lisans programına başlamıştır. Maliye Bölümü, hem kamu hem de özel sektörün ihtiyaç duyduğu eğitimli işgücünü sağlama amacını taşımaktadır. Programın öğretim dili Türkçe'dir. Maliye Bölümü; Maliye Teorisi, Mali İktisat, Mali Hukuk, Bütçe ve Mali Planlama olmak üzere dört Anabilim Dalı'ndan oluşmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir Lisans Programından mezun, lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 2.50 veya eşdeğeri olması,

2.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 65 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 65 puana eşdeğer puan almış olmak.

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 65 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 65 eşdeğeri puan almış olmak.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

6. Gerekli görüldüğü takdirde Aday 1 yıl Bilimsel Hazırlık Programına tabi tutulur.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Maliye yüksek lisans derecesi alabilmek için öğrencilerin, zorunlu ve seçmeli dersler ile HÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve HÜ Tez Yazım Yönergesi'ne uygun olarak hazırlanan tezin jüri önünde savunularak başarılı bulunması gerekmektedir. Maliye Tezli Yüksek Lisans programı 60 AKTS'lik ders ile 60 AKTS'lik tez yazımından oluşmaktadır. Öğrencinin almış olduğu derslerde başarılı sayılabilmesi için, HÜ Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen puan sınıflamalarına göre en az C1notu alması gerekmektedir. Tez yazım aşamasına geçilebilmesi için öğrencinin genel akademik ortalamasının 2,50 olması gerekmektedir.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi'nin veya başka bir yüksek öğretim kurumunun lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl eğitim almış olan başarılı öğrenciler, programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; programın yüksek lisans yatay geçiş kontenjanı ilan etmesi, adayın programın öğrenci kabul koşullarını karşılaması ve en az bir yarıyıl almış olduğu derslerden, yönetmelikte belirtilen puan sınıflamasına göre başarılı sayılabilecek notu almış olması gerekmektedir. Anabilim dalı kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Kamu sektörü ve özel sektörde uzman düzeyinde çalışacak kişilere maliye alanında ileri düzey bilgi ve beceri kazandırmayı, alana ilişkin edinmiş olduğu bilgileri analiz ederek farklı alanlardan edinmiş olduğu bilgilerle yorumlayabilmeyi, değerlendirme ve çözüm önerisi getirebilmeyi amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bölümümüz mezunları kamu ve özel kuruluşlarda çeşitli pozisyonlarda görev alabilirler. Giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde mali müşavir, idari hâkim, müfettiş, uzman, denetmen ve kontrolör gibi birçok alanda çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Zorunlu derslerin program içerisindeki oranı %45 iken seçmeli derslerin oranı %55'dir. Programın ders aşaması öğrenciye alan ile ilgili ileri düzeyde bilgi verir sunmakta, tez aşamasında ise özel alanlara ilişkin bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırılması hedeflenmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliği ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için öğrenciler,

- Yüksek lisans için 120 AKTS,

- H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 31 ile belirlenen 4.00 üzerinden en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmakla,

- Bir yüksek lisans tezi hazırlayıp savunmakla yükümlüdürler.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Tarkan ÇAVUŞOĞLU