ANTROPOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Antropoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı 2 yıllık örgün eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir.

Hacettepe Üniversitesi çatısı altında ilk kurulan bölümlerden biri olan Antropoloji Bölümü, 1971'den beri akademik hayatın içindedir. Bölümünde yer alan Biyolojik Antropoloji Laboratuvarı hem sahip olduğu ekipman ve donanım hem de bünyesinde koruma altında bulunan ve çeşitli dönemlere tarihlenen Anadolu eski insan topluluklarına ait iskelet kolleksiyonu ile araştırmacılara ve öğrencilere geniş araştırma imkanı sunmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Dört yıllık lisans eğitimini veya yurtdışında eşdeğer bir eğitimi tamamlamış olmak,

2.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmak.

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 55 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 55 eşdeğeri puan almış olmak.

4. Temel ön koşulları yerine getiren adaylar, antropolojik bilgi düzeyleri ve güncelliğinin belirlenmesi amacıyla yazılı ve mülakat sınavlarına alınmaktadır. Bu sınavlardan başarılı olanlar o dönem için belirlenen kontenjanlar çerçevesinde kayıt hakkı kazanabilmektedir. Bilim sınavından geçer not alan adaylardan, lisans öğrenimini antropoloji alanında yapmamış olanlar, sınav jürisi ve bölüm başkanı tarafından gerekli görülmesi halinde, bilimsel hazırlık eğitimi almaları istenir. Bilimsel hazırlık dersleri bir ya da iki yarıyıl içinde tamamlanabilir.

5. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

6. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Antropoloji Yüksek Lisans derecesini elde etmek için toplam 24 ulusal kredi (toplam 60 AKTS) almak koşulunu yerine getirmek ve dörtlük sisteme göre en az 2,50 genel akademik ortalama elde etmiş olmak. Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre adayın toplam 60 kredilik tez çalışmasını içeren özel konular derslerini tamamlamış; diğer bir deyişle program için toplam 120 AKTS'yi tamamlamış olması gerekmektedir. Mezuniyet ve diplomaya hak kazanma ile ilgili gerekli koşullar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ndeki ilgili maddeler geçerlidir.

(http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Antropoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programına giriş için dört yıllık lisans eğitimini tamamlamak veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olmak ve aldığı derecenin eşdeğerliğinin ilgili kurumlarca onaylanmış olması şarttır. Yatay geçiş, kredi transferi, özel öğrenci kabulü ve yurt dışında ikamet eden adaylar için gerekli koşullar yürülükteki Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ndeki ilgili maddeler geçerlidir.

(http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Antropoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı insanlar, toplumlar ve kültürleri, biyolojik ve kültürel çeşitliliği açısından bütüncül yaklaşımla bilimsel olarak inceleme, araştırma ve değerlendirmeye yönelik bir eğitim programına sahiptir. Bu çerçevede insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen kişileri yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Antropoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı mezunlarımız akademik kurumların yanı sıra, çeşitli kamu ve özel kuruluşlar ile Bakanlıkların ilgili bölümlerinde Antropolog olarak görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Antropoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programda, üçü zorunlu ve 13'ü seçmeli olmak üzere toplam 16 ders bulunmaktadır. Programın yapısına bağlı olarak yeni dersler eklenmektedir. Her bir yarıyıl 30 AKTS olmak üzere program toplam 120 AKTS'den oluşmaktadır. Bir AKTS 25 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir. Dersler içeriği biyolojik ve kültürel antropolojinin yeterliliklerini karşılayacak niteliktedir. Program derslerinin % 80'i seçmeli statüsündedir. Öğrenci çalışacağı konunun gereksinimi doğrultusunda diğer programlardan toplam ders yükünün % 25'ini (en fazla 6 yerel kredi veya 16 AKTS) geçemeyecek şekilde ders alabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Anabilim Dalımız'da uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri ders bilgi paketlerinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Antropoloji Yüksek Lisans derecesini elde etmek için en az 21 ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, 1 seminer dersi ve 60 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS koşulunu yerine getirmek ve dörtlük sisteme göre en az 2,75 genel akademik ortalama elde etmiş olmak. Mezuniyet ve diplomaya hak kazanma ile ilgili gerekli koşullar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmenliği'ndeki ilgili maddelerde belirtilmiştir.

(http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf).

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

 

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal

e-posta: yserdal@hacettepe.edu.tr

Tel: +903122978225

Fax: +903122992085

Adres: Hacettepe Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi  Antropoloji Bölümü Beytepe/Ankara/Türkiye

Web: www.antropoloji@hacettepe.edu.tr