İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim dalı 1982 yılından beri eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı lisans ve yüksek lisans programlarının yanı sıra doktora programında da eğitim vermektedir.

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı doktora programının amacı üniversite düzeyinde görev alacak, gerekli bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, ilerici bakış açısı ve etik değerleri benimsemiş, İngilizce öğretimine ve İngilizce öğretmeni yetiştirmeye katkı sağlayacak yenilik ve gelişmelere açık akademisyenler yetiştirmektir.

Öğretimin İngilizce yürütüldüğü doktora programı, dil, dilbilimi, kültür, edebiyat ve ağırlıklı olarak dil öğretimi alanlarını kapsamaktadır. İngilizce dil edinimi; uygulamalı dilbilim; dil-kültür etkileşimi; edebiyat bilimi; dil becerileri; dil becerilerinin farklı düzeylerde, farklı yaş gruplarına öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama; sınav hazırlama ve değerlendirme; öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak ders izlencesi tasarlama ve özellikle İngilizce öğretmeni yetiştirme gibi konularla ilgili bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Öğrenciler, sadece bilgi edinmekle kalmaz ayrıca makale ve tez yazma, knoferanslarda sunum yapma ve çeşitli projelere katılma gibi bilimsel çalışmalar da yürütmektedirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Başvuruda kabul edilen yüksek lisans programları: İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim Tercümanlık, İngiliz Dili Edebiyatı, Amerikan Kültür ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilim

Lisans minimum akademik ortalaması: 2.75

Minimum yüksek lisans akademik ortalaması: 3.00

ALES Minimum Puanı: 80 ( x) EA ( x ) SÖZ ( ) SAY

Yabancı Dil Puanı: 90 (İngilizce)

Diğer koşul: İngilizce öğretmenliği mezunları dışından başvuruda bulunup başarılı olan adayların bilimsel hazırlık dersleri alması gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

İngiliz Dili Eğitimi doktora programında öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmeleri için 24 kredilik lisansüstü ders almaları, ders aşamasından sonra tez aşamasına geçmek için yeterlik sınavından başarılı olmaları ve jüri önünde yazdıkları tezi başarıyla savunmaları gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

İlgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca ya da anabilim/anasanat dalı ile ilgili esaslarda belirtilen ve enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir lisans ve/veya yükseklisans diplomasına sahip olmak.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı üniversite düzeyinde görev alacak, gerekli bilgi, beceri ve tutumlarla donatılmış, ilerici bakış açısı ve etik değerleri benimsemiş, İngilizce öğretimine ve İngilizce öğretmeni yetiştirmeye katkı sağlayacak yenilik ve gelişmelere açık akademisyenler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı mezunları devlet ve vakıf üniversitelerinde araştırmacı ve akademisyen olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İngiliz Dili Eğitimi Lisansüstü Programı, 11 ders ve toplam 240 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Her yarıyılda öğretim programının %40'ını oluşturan seçmeli dersler sunulmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora için alınması gereken minimum ders sayısı: Sekiz ders +Seminer dersi

Doktora için kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 24 Kredi/90 AKTS

Bütünleşik Doktora için kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 42 kredi/150 AKTS

Minimum akademik not ortalaması: 3.00

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Mehmet Demirezen

Bilim Dalı Başkanı

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

Adres: Beytepe Kampüsü-Ankara

Tel: 0312 297 85 85

Fax: 0312 299 20 83

E- Posta: md49@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. İsmail Fırat ALTAY

Bologna Koordinatörü

Hacettepe Üniversitesi

Eğitim Fakültesi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

Adres: Beytepe Kampüsü-Ankara

Tel: 0312 297 85 75

Fax: 0312 299 20 83

E- Posta: ifaltay@hacettepe.edu.tr