İNGİLİZ KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı İngiliz Kültür Araştırmaları Doktora Programı 4 yıllık örgün eğitim vermektedir. Programın eğitim dili İngilizcedir.

İngiliz Kültür Araştırmaları doktora programının temel hedefi, ağırlıklı olarak alanında ihtiyaç duyulan, İngiliz kültürü konusunda ihtisas sahibi akademisyen ve bakanlıklar, medya, kamu ve özel sektörlerde çalışmak üzere uzman yetiştirmektir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. İngiliz edebiyatı veya İngiliz kültür araştırmaları alanında yüksek lisans yapmış olmak veya sosyal bilimler veya edebiyat alanında yüksek lisans yapmış olanların 12 kredilik İngiliz edebiyatı veya İngiliz kültür araştırmaları dersi almış olması;

2. Yüksek lisans genel akademik ortalamasının 4.00 üzerinden 3.00 olması,

3. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 80 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 80 puana eşdeğer puan almış olmaları,

4. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 90 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen İngilizce sınavlardan birinden 90 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

5. Uluslararası öğrencilerin de yukarıdaki şartlaeı sağlamaları gerekmektedir. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

6. Adayların başka bir program veya üniversiteden mezun olmaları halinde, mülakatta gözlemlenen bilgi eksikliği nedeniyle (iki akademik yarıyıla kadar) en fazla 6 ön hazırlık dersi alarak bilimsel hazırlık yapması istenebilir.

7. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

İngiliz Kültür Araştırmaları Doktora Programı'nı başarı ile tamamlayan öğrenciler İngiliz Kültür Araştırmaları Doktora Diploması almaya hak kazanırlar. Doktora derecesini elde etmek için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 43. maddesi koşullarını sağlamak; 36 ulusal kredilik (240 AKTS) bölüm dersini başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

İngiliz Kültür Araştırmaları Doktora Programı'na kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler yüksek lisans eğitimini tamamlamış veya eşdeğerliği ilgili kurum ve kurullarca onaylanmış bir eğitim almış olmalıdır.

Yatay Geçiş ve Kurumlararası Kredi Transferi Koşulları

İngiliz Kültür Araştırmaları Doktora programına yatay geçişler ve kurumlararası kredi transferi için Yüksek Öğretim Kurulu'nun ilgili yönetmeliği, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğtiim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ve Hacettepe Üniversitesi Senatosunun belirlemiş olduğu kriterler geçerlidir. Detaylı bilgi için İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı ile iletişim kurulmalıdır.

Erasmus Değişim Programı Koşulları

Öğrencilerin Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ile yurt dışında kaldıkları süre tamamlandığında Bölümümüze karşı kurumda almış oldukları dersleri ve bu derslerden aldıkları notları gösteren bir transkriptle dönerler. Bu transkripte bulunan dersler ve notlar AB Ofisi tarafından hazırlanan not eş değerlik çizelgesi dikkate alınarak Hacettepe Üniversitesi not sistemine transfer edilir. Hazırlanan tablo bölüm başkanlığı tarafından onaylanır ve ilgili Enstitü Müdürlüğüne gönderilir. Öğrencinin dönüş yazılarının Enstitü tarafından onaylanıp, öğrencinin transkriptine işlenmesinden sonra öğrencinin dönüş işlemleri tamamlanmış olur.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı, ağırlıklı olarak alanında ihtiyaç duyulan, İngiliz kültürü konusunda ihtisas sahibi akademisyen ve bakanlıklar, medya, kamu ve özel sektörlerde çalışmak üzere uzman yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız, akademisyenliğin yanısıra çevirmenlik, yazarlık, editörlük gibi mesleklerde ve turizm sektörü, bakanlıklar, bankalar, devlet ve özel medya kuruluşları gibi kültür ve edebiyat bilgisi gerektiren sektörlerde çalışabilirler. Akademik kurumlardaki mesleklere ek olarak, çeşitli kamu ve özel kuruluşlar ile Bakanlıkların dış ilişkiler ve Avrupa Birliği ile ilgili bölümlerinde görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İngiliz Kültür Araştırmaları Doktora Programı 4 akademik yıldan oluşmaktadır. Programdan mezun olabilmeleri için, öğrencilerin toplamda 36 ulusal kredi (240 AKTS) karşılığı olan program dersi almaları zorunludur. Ayrıca, programa kayıtlı öğrencilerin 2 adet İED kodlu 4'er ulusal (10'ar AKTS) kredilik doktora dersi almaları zorunludur.

Doktora programındaki derslerin tümü yarıyıllık olup, seçmeli statüdeki dersler herhangi bir yarıyılda açılabilmektedir. Programda önkoşullu ders bulunmamaktadır.

Bölüm doktora programındaki dersler kuramsal ağırlıklı olup, herbir dönem boyunca yürütülen sınıfiçi etkinlikler ve sınıfdışı ödevler ile uygulamalı bilgi boyutu da yoğun olarak desteklenmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri ders bilgi paketlerinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” başlığı altında tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

İngiliz Kültür Araştırmaları Doktora Programı'ndan mezun olmak için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 43. maddesi koşullarını sağlamak; en az 36 ulusal kredilik (240 AKTS) Bölüm dersini başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Huriye Reis

Bölüm Başkanı

Tel: 0312 297 8475

Faks: 0312 299 2085

E-posta: huriye@hacettepe.edu.tr

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

06800 Beytepe, Ankara

Web: http://www.ide.hacettepe.edu.tr