EĞİTİM YÖNETİMİ
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Eğitim Bölümü olarak 1967-1968 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Anabilim Dalı öncülerimiz arasında Prof. Dr. Yahya Kemal KAYA, Prof. Dr. Mustafa AYDIN ve Prof. Dr. Sudi BÜLBÜL bulunmaktadır. 1982 yılında Eğitim Fakültesi'nin kurulmasıyla Eğitim Bölümü, Eğitim Bilimleri Bölümü'ne dönüştürülmüş ve anabilim dalları belirlenmiştir. Anabilim dalımız 1982-1997 akademik yılları arasında lisans derecesi vermiştir. Anabilim dalımız kuruluşundan bu yana lisansüstü eğitim ve öğretmenlik sertifikasına yönelik dersler vermektedir.

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı'nın amacı, okullara, Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kurumlara yönetici, denetçi yetiştirmek; üniversitelerin ilgili bölümlerine öğretim elemanı yetiştirmek; Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda çalışan öğretmen, yönetici ve denetçilerin mesleki yeterliklerini yükseltmek, okul yöneticiliği ve eğitim denetçiliği alanında uzman yetiştirmektir.

Anabilim dalımızın adı 2016 yılında 'Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı' olarak YÖK kararıyla değiştirilmiştir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Başvuruda kabul edilen lisans programları: Tüm lisans mezunları başvurabilir.

Minimum lisans akademik ortalaması 2.50

ALES Minimum Puanı: 55 ( x) EA ( ) SÖZ ( ) SAY

Yabancı Dil Puanı: 60

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program, 3'ü zorunlu, 5'i seçmeli olmak üzere, 21 yerel kredilik dersten oluşur. Tezli Yüksek Lisans Programının Toplam AKTS kredisi 120'dir. Söz konusu 120 kredinin 60'ı ders döneminde, 60'ı ise tez döneminde kazanılmaktadır. Programdaki seçmeli dersler, anabilim dalınca uygun görüldüğü takdirde diğer anabilim dallarından da alınabilir. Bilim dalı dışından ve Hacettepe Üniversitesi dışındaki üniversitelerden mezun olan öğrenciler için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. Bu program giriş sınavı jürisinin önerisi ve anabilim dalı başkanlığının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla düzenlenip yürütülür. Dersler, bilim dalınca belirtilen sıra ile alınır. Öğrenciler programda öngörülen tüm derslerden en az C1 (65-69) notu ile başarılı olmakla yükümlüdürler. Bir öğrencinin, özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, Enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin toplam kredi miktarının 2/3'ünden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerin kredilerinin transferinde dikkate alınmaz. Programı tamamlayabilmek için öğrenciler derslerini tamamlamak ve bir yüksek lisans tezi hazırlayarak başarılı bir şekilde savunmakla yükümlüdürler. Program Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programında öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, programda verilen dersin içeriğine uygun olması ve Enstitü Müdürlüğü tarafından onaylanması durumunda, program derslerinden uygun olan(lar)ına eşdeğer tutulabilir.

Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla eşdeğer tutulabilirler.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın amacı; eğitimin ve eğitim yönetiminin, toplumsal kurumlar, gruplar ve bireyler üzerindeki etkilerini kavramış, eğitim sistemini ve örgütlerini çözümlemiş, bireye, topluma ve mesleğine duyarlı, bilimsel düşünme ve davranış biçimini benimsemiş, yaşam boyu öğrenmeyi hedeflemiş, bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili kullanan, mesleki etik değerlere sahip, öğrenmeye ve gelişmeye açık alan uzmanlarını yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlar, araştırma ve teori ağırlıklı içeriğiyle, uzmanlaştıkları eğitim yönetimi, denetimi, ekonomisi ve planlaması alanlarında güçlü bir bilgi birikimine sahip olarak kamu ya da özel sektörde çalışabilecek ya da geleceğin alanında saygı duyulan akademisyenleri olarak doktora eğitimlerine devam edebileceklerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, 21 yerel kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, 3 zorunlu ders, 5 seçmeli ders ve 60 AKTS değerinde bir yüksek lisans tezinden oluşur. Seçmeli dersler yerel ve AKTS kredi koşullarının sağlanması ve danışman onayı ile program dışından da (başka üniversiteler dahil) seçilebilir. Programda zorunlu derslerin AKTS kredi oranı %38, seçmeli derslerin oranı %62 dir. Bunlara ek olarak bu programdan mezun olabilmek için öğrendiler, bir yüksek lisans tezi hazırlamak ve savunmakla ve programlarda öngörülen tüm derslerden en az "C1" (65-69) veya "G" notu ile başarılı olmakla yükümlüdürler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/yonetmelikler.html).

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Alınması gereken minimum ders sayısı: Yedi ders +Seminer dersi

Kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 21 Kredi/60 AKTS

Minimum akademik not ortalaması: 2.50

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

06800 Beytepe- ANKARA

Telefon: +(312) 297- 85 50

Belgegeçer:        : +(312) 299- 20 27

E-posta :            

Web Adresi:      http:/www.eytpe.hacettepe.edu.tr