AMERİKAN KÜLTÜRÜ ve EDEBİYATI PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Türkiye'nin araştırma alanında en iyi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı'na hoş geldiniz.

Cinsiyet Çalışmaları'ndan Görsel Sanatlar'a, Eleştiri Kuramları'ndan Film Çalışmaları'na, Çevre Çalışmaları'ndan Yaşam Anlatıları'na, Çeviri'den Etnik Çalışmalar'a kadar çeşitlilik sergileyen alanlarda uzmanlaşmış kadrosu ile birlikte sizlere son derece başarılı ve etkinlik dolu bir öğrenci hayatı sunuyoruz. 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı tezli yüksek lisans Programı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında çalışmalarını derinleştirmek isteyen öğrenciler için kurulmuş bir program olup Türkiye'de bu alanda lisansüstü eğitim veren ilk program olma özelliğini taşımaktadır. Program, kurulduğu tarih olan 1982 yılından günümüze, önemli sayıda Türk ve yabancı araştırmacının katılımı ve katkısıyla, eğitim vermeye devam etmektedir. Yüksek lisans programında yer alan dersler, Amerikan kültürü ve edebiyatını şekillendiren tarihsel, felsefi, dinsel, toplumsal, sanatsal ve politik geleneklerin oluşumunu ve günümüze değin gelişimini bilimsel yöntemler ışığında inceler. Program öğrencilerin bu alanda, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini pekiştirip bilimsel araştırma yapmasını sağlar. Programın disiplinler ve kültürlerarası perspektifindeki amaç, öğrencilere Amerikan kültürü ve edebiyatından yola çıkarak farklı edebiyat ve kültür ürünlerine de eleştirel bakabilme becerisini ve donanımını kazandırmaktır. Programın eğitim dili İngilizcedir.

Prof. Dr. Ufuk Özdağ,  Anabilim Dalı Başkanı


D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında veya beşeri ve sosyal bilimlerin eşdeğer bir alanında lisans eğitimini tamamlamış olmak; uluslararası eğitim kurumlarının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınırlığı aranır.

2. Lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 2.75 veya eşdeğeri olması,

3. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 65 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 65 puana eşdeğer puan almış olmak.

4. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 85 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen İngilizce sınavlardan birinden 85 eşdeğeri puan almış olmak.

5. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında tezli yüksek lisans derecesi almak için ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması hazırlanır. Toplam 28 kredi olması gereken zorunlu / seçmeli derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez çalışmasına başlar. Bu çalışmalar Avrupa Kredi Sistemine göre 60 krediden az olmamak koşulu ile ders ve 60 krediden az olmamak koşulu ile bir tez çalışmasından oluşur (toplam 120 AKTS). Detaylı bilgi için bkz. H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği:

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı yüksek lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir üniversitede alınan dersin içeriğinin, yüksek lisans programında verilen dersin içeriğine uygun olması ve onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Üniversitemizde veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı yüksek lisans programına yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için, Anabilim Dalı'nın yüksek lisans öğrenci kontenjanının olması, adayın yüksek lisans programının öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden başarı notlarını almış olması gerekir. Anabilim Dalı Kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Detaylı bilgi için bkz. H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği:

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programının amacı, kamu ve özel sektörde istihdam edilmek üzere, mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve yeterlilikleri kazandırmaktır. Program, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; İngilizceyi ve anadilini etkili olarak kullanan, çağdaş eleştiri yöntemlerinin gereklerini yerine getiren; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen edebiyat ve kültür eleştirmenleri yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı mezunlarının iş bulma olanakları çok zengindir. Mezunlarımızın bir bölümü üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevliliği olanaklarından yararlanırken, diğer bir bölümü çeşitli bakanlıklarda, teşkilatlarda, ulusal ve uluslararası kuruluş ve şirketlerde, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında, çeviri bürolarında, yayınevlerinde, haber ajanslarında görev almaktadırlar. Mezunlarımız ayrıca Avrupa Birliği ile ilgili kurumlarda görev almaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı tezli yüksek lisans programı 2 akademik yıldan oluşmaktadır. 28 ulusal kredilik (zorunlu / seçmeli) dersler ve tez çalışmasından oluşan program, Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 60 AKTS ders ve 60 AKTS tez çalışmasını içerir (toplam 120 AKTS). Yüksek lisans programındaki derslerin tümü yarıyıllık olup, zorunlu ve seçmeli statüdeki dersler herhangi bir yarıyılda açılabilmektedir. Programda önkoşullu ders bulunmamaktadır.

Programın derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez çalışması önerisi sunabilir. Tez çalışması önerisi, öğrenci ve danışmanı tarafından belirlenir. Öneri Anabilim Dalı akademik kurulunda açık olarak tartışılır. Öğrenci tarafından, danışmanı denetiminde hazırlanacak tez çalışması önerisi, anabilim dalı başkanlığınca Enstitüye bildirilir. Bu öneri Enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir.

Yüksek lisans tez çalışması savunma sınavı hakkında detaylı bilgi için bkz. H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği:

http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Yüksek lisans programında her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı, vb) ve bunlara ait oranlar, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Ders Bilgi Paketi'nde yer alan “Değerlendirme Sistemi”nde tanımlanmıştır. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları, ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim elemanı tarafından verilir. Sınavlar, ders başarı notları ve tez savunma sınavı ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin, öğretim programında belirlenen tüm derslerden ve yüksek lisans tez çalışmasından başarılı olarak minimum 120 AKTS (dersler ve tez çalışması) elde etmeleri gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Ufuk Özdağ

Anabilim Dalı Başkanı

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Beytepe Kampüsü, Ankara

Telefon: +90 312 297 8500

E-posta: ozdag@hacettepe.edu.tr