AMERİKAN KÜLTÜRÜ ve EDEBİYATI PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön


Türkiye'nin araştırma alanında en iyi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı'na hoş geldiniz.

Cinsiyet Çalışmaları'ndan Görsel Sanatlara, Eleştiri Kuramları'ndan Film Çalışmalarına, Çevre Çalışmaları'ndan Yaşam Anlatıları'na, Çeviri'den Etnik Çalışmalar'a kadar çeşitlilik sergileyen alanlarda uzmanlaşmış kadrosu ile birlikte sizlere son derece başarılı ve etkinlik dolu bir öğrenci hayatı sunuyoruz. 

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı doktora programı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında öğrencilere geniş araştırma imkanı sunmakta olup Türkiye'de bu alanda doktora derecesi veren ilk program olma özelliğini taşımaktadır. Program, kurulduğu tarihten günümüze, önemli sayıda Türk ve yabancı araştırmacının katılımı ve katkısıyla, eğitim vermeye devam etmektedir. Doktora programında yer alan dersler, Amerikan kültürü ve edebiyatını şekillendiren tarihsel, felsefi, dinsel, toplumsal, sanatsal ve politik gelenekleri bilimsel yöntemler ışığında inceler. Program öğrencilerin bu alanda, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini pekiştirip bilimsel araştırma yapmasını sağlar. Programın disiplinler ve kültürlerarası perspektifindeki amaç, öğrencilere Amerikan kültürü ve edebiyatından yola çıkarak farklı edebiyat ve kültür ürünlerine de eleştirel bakabilme becerisini ve donanımını kazandırmaktır. Programın eğitim dili İngilizcedir.

Prof. Dr. Ufuk Özdağ, Anabilim Dalı Başkanı


D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında veya beşeri ve sosyal bilimlerin eşdeğer bir alanında eğitimini tamamlamış olmak (uluslararası eğitim kurumlarının Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanınırlığı istenmektedir.)

2. Yüksek lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri olması,

3. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 70 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 70 puana eşdeğer puan almış olmaları,

4. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 85 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen İngilizce sınavlardan birinden 85 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

5. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında doktora derecesinin gereklilikleri ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavıdır. Öğrenci 38 ulusal kredilik ders yükünü, Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır (toplam 240 AKTS). Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girer. Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci doktora tezini tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar ve jüriye sunar.

Detaylı bilgi için bkz. H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı doktora programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir üniversitede alınan dersin içeriğinin, doktora programında verilen dersin içeriğine uygun olması ve onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Üniversitemizde veya diğer yükseköğretim kurumlarının doktora programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı doktora programına yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için, Anabilim Dalı'nın doktora öğrenci kontenjanının olması, adayın doktora programının öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl doktora öğrenimi görerek aldığı derslerin her birinden başarı notlarını almış olması gerekir. Anabilim Dalı Kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

Detaylı bilgi için bkz. H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı doktora programı insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; İngilizceyi ve anadilini etkili olarak kullanan, çağdaş eleştiri yöntemlerinin gereklerini yerine getiren; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, alanıyla ilgili özgün çalışmalar yaparak bilginin sınırlarını genişleten, edebiyat ve kültür eleştirmenleri yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı doktora programı mezunlarının bir bölümü üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevliliği olanaklarından yararlanırken, diğer bir bölümü çeşitli bakanlıklarda, teşkilatlarda, ulusal ve uluslararası kuruluş ve şirketlerde, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında, haber ajanslarında görev almaktadır. Mezunlarımız ayrıca Avrupa Birliği ile ilgili kurumlarda görev almaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora programı 4 akademik yıldan oluşmaktadır. 38 ulusal kredilik (zorunlu / seçmeli) dersler ve tez çalışmasından oluşan program, Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 120 AKTS ders ve 120 AKTS tez çalışmasını içerir (toplam 240 AKTS). Doktora programındaki derslerin tümü yarıyıllık olup, zorunlu ve seçmeli statüdeki dersler herhangi bir yarıyılda açılabilmektedir. Programda ön koşullu ders bulunmamaktadır.

Programın derslerini başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 3. 00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girer. Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci tez önerisini sunar. Tez çalışması önerisi, öğrenci ve danışmanı tarafından belirlenir. Öneri Anabilim Dalı akademik kurulunda açık olarak tartışılır. Öğrenci tarafından, danışmanı denetiminde hazırlanacak tez çalışması önerisi, anabilim dalı başkanlığınca Enstitüye bildirilir. Tez önerisi kabul edilen öğrenci doktora tezini tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar.

Doktora tez çalışması savunma sınavı hakkında detaylı bilgi için bkz. H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği:

http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Doktora programında her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı, vb) ve bunlara ait oranlar, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Ders Bilgi Paketi'nde yer alan “Değerlendirme Sistemi”nde tanımlanmıştır. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları, ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim elemanı tarafından verilir.

Sınavlar, ders başarı notları ve doktora tez savunma sınavı ile ilgili olarak, H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Bu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin, öğretim programında belirlenen tüm derslerden ve doktora tez çalışmasından başarılı olarak minimum 240 AKTS (dersler ve tez çalışması) elde etmeleri gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Ufuk Özdağ

Anabilim Dalı Başkanı

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

Beytepe Kampüsü, Ankara

Telefon: +90 312 297 8500

E-posta: ozdag@hacettepe.edu.tr