ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

2004 yılında kurulmuş olan Hacettepe Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Beytepe Kampüsü'nde kendisine 2007 yılında tahsis edilen ve toplam 4 kat ve yaklaşık 900 m2 kullanım alanına sahip olan binasında hizmet vermektedir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Bahar döneminde yüksek lisans eğitimine başlanmıştır. Türkçe olan yüksek lisans eğitimininin ilk iki dönemini zorunlu ve seçmeli dersler oluştururken son iki dönem yüksek lisans tez çalışmasına ayrılmıştır. Derslerin uygulamalarının, Bilgisayar Destekli Öğretim, Simülasyon, Kalite Mühendisliği ve Sağlık Sistemleri Mühendisliği Laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir. Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde düzenli olarak seminerler düzenlenerek teknolojik ve bilimsel faaliyetlerin tartışıldığı ortamlar oluşturulmaktadır. Bu seminerler kapsamında, yurt içi ve yurt dışından alanında uzman konuşmacılarla öğrencilerin buluşmasına olanak sağlanmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'na başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

 • Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nca belirlenerek Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bölümlerden en az 4 yıllık lisans diplomasına sahip olmak
 • Senato tarafından ilgili puan türünde belirlenen ALES standart puanına veya eşdeğerliği Senato tarafından kabul edilen sınavlarda Senato'nun belirleyeceği başarı taban puanına sahip olmak
 • Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen ÜDS ve benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan dil sınavlarında asgari taban puanına sahip olmak

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'na başvuru, kabul ve kayıt işlemleri Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre yürütülür.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans derecesine sahip olmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

 • Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı yapısına göre Seminer dersi dahil 4 adedi zorunlu ve 5 adedi seçmeli olmak üzere en az 9 dersin başarıyla tamamlanarak aşağıda özetlenen kredilere hak kazanılmış olması
  • AKTS Kredileri: Zorunlu dersler – 80, alan içi seçmeli dersler – 40; Toplam – 120
  • Ulusal Krediler: Zorunlu dersler – 8, alan içi seçmeli dersler – 15; Toplam – 23
 • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 26-28. Maddelerine göre önerilen ve yürütülen yüksek lisans tezinin savunma sınavı jürisi tarafından kabul edilmesi

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi ve yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programlarında öğrenim görerek Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'na yatay geçiş yapmak için başvuran öğrencilerin başvuruları Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 49. Maddesi'ne göre değerlendirilir; yatay geçiş için uygun görülen öğrencilerin kabulü, kredi ve not transferleri Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı; insan, makine, malzeme, enerji, sermaye ve zaman gibi kısıtlı kaynakların etkin kullanımı ile tüm süreç, ürün ve sistemlerin yenilikçi ve özgün bir şekilde tasarımı, analizi, planlanması, yönetilmesi, izlenmesi ve iyileştirilmesine yönelik ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlikleri öğrencilere kazandırmayı amaçlamaktadır. Program ile yeni Endüstri Mühendisliği yöntemlerinin, araçlarının ve teknolojilerinin geliştirilmesi, ulusal üretim/hizmet sektörlerinin endüstri mühendisliği problemlerine ileri çözüm önerileri getirilmesi hedeflenmiştir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Endüstri mühendisliği yöntemleri ve uygulamaları belirli bir sektör ve faaliyet alanı ile sınırlı olmadığı için, kamu ve özel sektörde bulunan ve endüstri mühendisliği alanlarında faaliyet sahibi küçük ve büyük ölçekli bir çok işletme ve kuruluşda endüstri mühendisleri istihdam olanağı bulabilmektedir. Süreç, ürün ve sistemlerin tasarımı, analizi, planlanması, izlenmesi ve iyileştirilmesi ile ilgili çeşitli kademelerde karar verici ve uygulayıcı olarak çalışan endüstri mühendislerinin istihdam profili oldukça geniştir. İstihdam alanları arasında üretim planlama, kalite yönetimi, proje/program yönetimi, kapasite ve iş gücü planlama, satın alma, lojistik, maliyet ve yönetim muhasebesi, sistem analizi, iş geliştirme, risk yönetimi, stok kontrol, tedarik zinciri yönetimi, kurumsal kaynak planlaması, araştırma ve geliştirme, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri sayılabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, 4 yarıyılda alınması gereken toplam 120 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Program yeterliliklerinde bulunan beceri ve yetkinlikleri vurgulayan yüksek lisans programında, zorunlu dersler için 80 AKTS, seçmeli dersler için 40 AKTS belirlenmiştir. Seçmeli derslerin tamamını alan içi seçmeli dersler oluşturmaktadır.

Zorunlu dersler için ayrılan 80 AKTS kredisinin 1 AKTS kredisi seminer dersine, 60 AKTS kredisi ise tez çalışmasına aittir. Yüksek lisans programında 40 AKTS kredisi ayrılan seçmeli dersler ise Endüstri Mühendisliği uzmanlık alanlarındaki beceri ve yetkinliklere yöneliktir ve program içinde ilk dönemden itibaren alınabilmektedir. Seçmeli dersler Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Seçmeli Ders Listesi'nden ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen diğer programlardan ders danışmanlarının onayıyla alınabilmektedir. Yüksek Lisans öğrencilerinin alacağı derslerden Anabilim Dalı Başkanlığı'nca uygun görülen en çok iki ders lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilmektedir.

Yüksek lisans programına kabul edilen ancak akademik alt yapısında eksiklik görülen öğrencilerin Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 47. Maddesi'ne göre, Anabilim Dalı Başkanı'nın görüşü ve Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun kararıyla en çok bir takvim yılı süreli Bilimsel Hazırlık Programı'na devam etmesi gerekebilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri Ders bilgi paketlerinde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans derecesine sahip olmak için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir:

 • Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı yapısına göre Seminer dersi dahil 4 adedi zorunlu ve 5 adedi seçmeli olmak üzere en az 9 dersin başarıyla tamamlanarak aşağıda özetlenen kredilere hak kazanılmış olması
  • AKTS Kredileri: Zorunlu dersler – 80, alan içi seçmeli dersler – 40; Toplam – 120
  • Ulusal Krediler: Zorunlu dersler – 8, alan içi seçmeli dersler – 15; Toplam – 23
 • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 26.-28. Maddelerine göre önerilen ve yürütülen yüksek lisans tezinin ve savunmanın jüri üyeleri tarafından kabul edilmesi

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr.Murat Caner TESTİK

Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı

E-posta: mtestik@hacettepe.edu.tr

Tel: +90-312-297 89 50

Fax: +90-312-297 89 53

Adres:

Hacettepe Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

06800 Beytepe ANKARA