AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, 1985-1986 eğitim-öğretim yılında örgün öğretime başlamıştır. Programın eğitim dili Türkçe'dir.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı; küresel rekabet kuramı kapsamında ulusal ve uluslararası standartlara göre nitelikli ahşap eşya ve ağaç malzeme esaslı ürünlerin imalatını teminen (ağaç işleri endüstrisi ile mobilya sektörü alanında faaliyet gösteren işletmelerle kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu) araştırmacı, planlayıcı, uygulayıcı ve yönetici Yüksek Ağaç İşleri Endüstri Mühendislerini yetiştirmeyi sağlayacak (global perspektifte düzenlenmiş) özgün bir müfredata sahiptir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'na, Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından belirlenmek suretiyle Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nca onaylanan bölümlerden en az 4 yıllık lisans diplomasına sahip olan adaylar başvurabilirler.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı'na başvuru ile kabul ve kayıt işlemleri Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre yürütülür. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programına başvuracak adaylarda aşağıdaki koşullar aranır:

Lisans Diploması: Lisans diploması (veya mezuniyet belgesi) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların YÖK tarafından denkliğinin onaylanmış olması gereklidir).

Mezuniyet Derecesini Gösterir Not Çizelgesi: Lisans düzeyinde alınan dersler ile ders notlarını ve mezuniyet derecesini gösteren belge (transkript).

ALES Sonuç Belgesi: Başvuru yapacak adayların ALES, GRE ya da GMAT sınavlarından birine girmiş ve gerekli minimum puanı almış olmaları gerekmektedir.

Yabancı Dil Belgesi: Lisansüstü programa başvuracak adayların KPDS/ÜDS/YDS veya eşdeğerliliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen yabancı dil sınavlarından birine girmiş ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nun öngördüğü minimum puanı almış olmaları gerekmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu bölüm, yüksek öğretimde mühendislik (Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği) alanında 120 AKTS kredilik ikinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olunur.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş öğrenci(ler) için önceki eğitimleri süresince başarılı olduğu derslerin transferi Yüksek Öğretim Kurulu'nun ilgili yönetmeliklerine göre ve Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü koordinasyonunda Hacettepe Üniversitesi lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliği kapsamında yapılır:

http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, küresel kalite ve standartlara uygun ahşap ürünler üretmek üzere ağaçişleri endüstrisi ve mobilya sektörü alanında faaliyet gösteren firmalar ile kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmacı, planlayıcı, uygulayıcı ve yönetici özelliklere sahip Yüksek Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi yetiştirmeyi amaçlamıştır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunların çoğu, ağaçişleri endüstrisi ve mobilya sektöründe faaliyette bulunan işletmelerde AR-GE departmanlarında araştırmacı, planlayıcı, uygulayıcı Yüksek Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi olarak istihdam edilebilirler. Mezunların bazıları ise; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilgili birimlerinde, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mesleki alanda üst düzeyde uzmanlaşmış teknik personel olarak yönetici pozisyonunda iş bulabilirler.

Mezunlar; yüksek öğretim kurumları ile araştırma merkezlerinde akademisyen veya araştırmacı olabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program; öğrencilere ağaç işleri endüstrisi ile mobilya sektörü alanındaki mühendislik problemlerini çözmek için gereken sistemlerin tasarlanması, gerçekleştirilmesi ve kurgusal sonuçların analiz edilmesi yeteneğini kazandırmayı, mühendislik mesleğini icra edebilecek ve üst derecedeki programlara geçiş yapabilecek donanımlı mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Programın birinci yılında Güz ve Bahar yarıyıllarında 60 AKTS karşılığı toplam 10 adet ders bulunmakta olup bunların dördü (Seminer dersi dahil) zorunludur. Seçmeli dersler, her iki yarıyıl için mevcut seçmeli dersler havuzundan tedarik edilir. Birinci yılda verilen derslerin tümü dönemliktir. Programın ikinci yılında, yıllık toplam 60 AKTS değerindeki Özel Konular dersi yüklenilir ve yüksek lisans tezi bu ders kapsamında gerçekleştirilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planı'nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır:

http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programın resmi süresi normal şartlarda 16 haftalık 2 yarıyıldan oluşan iki yıldır. Öğrenciler; derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmakla yükümlü olup öğrencilerin katılımı ilgili dersin öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrenciler; teorik derslerin ve uygulamaların % 80'ine katılmak zorundadırlar.

Programı başarıyla tamamlayabilmek için; programda mevcut olan (Seminer dersi dahil dördü zorunlu ve altısı seçmeli toplam 60 AKTS karşılığı) derslerin tümünü iki yarıyılda geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.75 genel not ortalaması elde etmek, (60 AKTS değerindeki Özel Konular dersini yüklenmek suretiyle) uzmanlık alanında bir yüksek lisans tezi hazırlayıp Tez Savunma Sınavında başarılı olmak gerekmektedir. Bu koşulu sağlayan öğrencilere Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği yüksek lisans derecesi verilir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. İlker Usta

iusta@hacettepe.edu.tr

+ 90 312 297 68 85