İŞ ANALİTİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İş Analitiği Tezli Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmekte olan örgün öğretim, Tezli Yüksek Lisans programıdır. Program dili Türkçedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  1. Programa lisans mezunları başvurabilir.
  2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 70 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 70 puana eşdeğer puan almış olmak.
  3. Programa kabul için merkezi yabancı dil sınavından ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından en az 80 İngilizce asgari taban puanına sahip olmak gereklidir.
  4. Uluslararası öğrenci başvuruları, Üniversitemiz Lisansüstü Yönetmelik hükümlerine ve Senato kararlarına göre kabul edilir. Program Türkçe yürütülmektedir. Programa kabul edilecek öğrenci kontenjanları ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü üzerine enstitü yönetim kurulunun kararıyla belirlenir.
  5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.
PROGRAM

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

MİN

AĞIRLIĞI (%)

İŞ ANALİTİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

ALES (PUANI VE PUAN TÜRÜ)

70 (EA)

50

AKADEMİK ORTALAMA

-

20

YABANCI DİL (PUANI VE SINAV ADI)

80 (YDS)

-

YAZILI BİLİMSEL DEĞERLENDİRME VE / VEYA MÜLAKAT

50

(MÜLAKAT)

30

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

  1. İş Analitiği Tezli Yüksek Lisans programına kaydolan öğrencilerin toplamı 60 AKTS olan zorunlu ve seçmeli dersleri ilk iki dönemlik süre içinde tamamlamaları; sonraki iki dönemde (toplamı 60 AKTS) de akademik danışmanları gözetiminde yüksek lisans tezi hazırlamaları gerekmektedir. Böylece toplamda 120 AKTS'lik iş yüklerini tamamlayan ve not ortalaması 4 üzerinden 2.5 olan öğrenciler mezuniyet hakkı elde ederler.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

  1. Yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda yüksek öğrenim düzeyinde öğrenim görmüş bir öğrencinin daha önce aldığı dersler, bölümümüzde benzer dersleri veren öğretim elemanlarımızın onayı ile Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde ve ilgili yönetim kurulu kararı ile denk kabul edilebilir.
  2. Değişim programları ile başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre yüksek öğrenim görmüş öğrencilerin aldıkları derslerin akademik tanınması Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

İş Analitiği Tezli Yüksek Lisans Programı sayısal yöntemler alanında dünyada gerçekleşen güncel gelişmeleri eğitim programlarımıza entegre etmek, anabilim dalı öğretim üyelerinin akademik birikimlerini daha yapısal bir şekilde öğrencilerimize aktarmak ve işletmenin bütün fonksiyonlarına sayısal karar destek sağlayabilecek uzmanlaşmış bireyler yetiştirebilmek amacını gütmektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programın mezunları gerek özel gerekse kamu kurum kuruluşlarında yönetici, uzman veya analist konumunda görevler üstlenebilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Zorunlu ders sayısı / oranı: 5 - % 50

Seçmeli ders sayısı / oranı: 5 - % 50

Seçmeli derslerin verilmeye başladığı yıl: 1.Yıl

Bölüm dışı zorunlu seçmeli ders sayısı: Yok

Staj zorunluluğu: Yok

Önkoşullu dersler: Yok

Programın yıllara göre yapısı: Program iki yarıyılda alınan dersler ve takip eden iki yarıyılda tez yazılmasıyla tamamlanır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

İş Analitiği Tezli Yüksek Lisans programına kaydolan öğrencilerin toplamı 60 AKTS olan zorunlu ve seçmeli dersleri ilk iki dönemlik süre içinde tamamlamaları; sonraki iki dönemde (toplamı 60 AKTS) de akademik danışmanları gözetiminde yüksek lisans tezi hazırlamaları gerekmektedir. Böylece toplamda 120 AKTS'lik iş yüklerini tamamlayan ve not ortalaması 4 üzerinden 2.5 olan öğrenciler mezuniyet hakkı elde ederler.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Mustafa KILIÇ

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

Beytepe Kampusu, B Blok Kat:3

Çankaya, Ankara 06800

Tel: +90-312-297 87 00

Fax: +90-312-299 20 55