MATEMATİK ve FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Yüksek lisans programına kayıt kabul şartlarını taşıyan lisans mezunları başvurabilmektedir (https://egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/). Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre tezli yüksek lisans programı toplam 60 AKTS den az olmamak koşuluyla ders ve 60 AKTS den az olmamak koşuluyla tez çalışmasından oluşmaktadır. Öğrencinin alacağı derslerin en çok iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Öğrenciler, programda yer alan zorunlu seminer derslerinden yalnızca birini, anabilim dalı başkanının ve danışmanın görüşü ile almak zorundadırlar. Zorunlu seminer dersi dışında tüm dersler seçmeli olup öğrenciler alanlarına göre ilgileri doğrultusunda danışmanın görüşünü alarak yönetmeliğin (https://egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/) izin verdiği oranda dersi üniversite içinden ve üniversite dışından alabilirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans programına başvuru ve kabul şartları ile ilgili bilgilere https://egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 60 AKTS den az olmamak koşuluyla ders ve 60 AKTS den az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerini tamamlayarak tez çalışmasını başarıyla tamamlamak.

Bakınız: https://egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, enstitüye kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim dalı kurulunun önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir. Ancak bir öğrencinin kayıt yaptırdığı programdaki toplam kredi miktarının 2/3'ünden fazlası özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü derslerin kredilerinin transferinde dikkate alınmaz. 

Bakınız: https://egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Fen ve matematik alanlar eğitimi konusunda; belirli bir bilgi ve beceri birikimi ile donatılmış, bilimsel araştırma yapabilen; bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğine sahip; ölçme-değerlendirme yaklaşımlarını bilen, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip eden; alanı ile ilgili araştırma aşamalarınım toplumsal, bilimsel ve etik değerler temelinde denetleyebilen ve bu değerleri öğretebilecek nitelikli bilim uzmanları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu program mezunları akademik düzeyde çalışmalarına devam edebilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Tezli yüksek lisans programının toplam AKTS kredisi 120'dir. Söz konusu 120 kredinin 60'ı ders döneminde 60'ı ise tez döneminde kazanılmaktadır. Programda yer alan dersler seminer dersi dışında seçmeli olup öğrenciler ilgileri doğrultularında alanına göre danışmanın görüşünü alarak ders alabilirler. Öğrenciler, programda yer alan zorunlu seminer derslerinden yalnızca birini, anabilim dalı başkanının ve danışmanın görüşü ile almak zorundadırlar. Zorunlu seminer dersi dışında tüm dersler seçmeli olup öğrenciler alanlarına göre ilgileri doğrultusunda danışmanın görüşünü alarak yönetmeliğin (https://egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/) izin verdiği oranda dersi üniversite içinden ve üniversite dışından alabilirler.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar, değerlendirme ve notlandırma sistemi Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtildiği gibidir.

Bakınız: https://egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programın zorunlu derslerini (en az 60 AKTS) başarı ile tamamlamış olan ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci ikinci yarıyılın bitiminden sonra tez/sanat çalışması önerisi sunar. Tez savunmasını da başarıyla tamamlayan öğrenci yüksek lisans programından mezun olur.

Bakınız: https://egitimbilimlerienstitusu.hacettepe.edu.tr/

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Necla Turanlı

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

06800 Beytepe Ankara-Türkiye

E-Posta: turanli@hacettepe.edu.tr

Telefon: 0 (312) 297 86 01

Fax: 0 (312) 297 86 00

Web Adresi: https://mfb.hacettepe.edu.tr/

E-Posta: hacettepematfenbilegitim@gmail.com