İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yürütülmektedir. Eğitim dili %100 İngilizcedir. İnşaat Mühendisliğinin 5 farklı alt dalları olan Yapı Mühendisliği, Yapı Malzemeleri Mühendisliği, Ulaştırma Mühendisliği, Geoteknik Mühendisliği ve Hidrolik Mühendisliği alanlarında yüksek lisans eğitimi verilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans programına alınacak öğrenci kontenjanları, başvuru için gerekli belgeler, yapılacak sınav ve tarihi ile diğer koşullar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(https://fs.hacettepe.edu.tr/fenbilimleri/dosyalar/yonetmelik_yonerge_esaslar/26112016yonetmelik.pdf) ilgili madde hükümleri gereğince belirlenir ve uygulanır. İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, yurtiçi üniversitelerimizden 4 yıllık İnşaat Mühendisliği Lisans diploması almış ya da yurtdışı üniversitelerden YÖK tarafından İnşaat Mühendisliği lisans eğitimi denkliğini sağlayan programlardan mezun olmuş öğrencilerden genel not ortalaması 2.50/4.00 ve üzeri sağlayanları kabul edecektir. Yüksek lisans programı için adayların Yabancı Dil Sınavından (YDS) 70 ve üzeri, Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) ise 60 ve üzeri puan almaları istenmektedir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek lisans programı Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (https://fs.hacettepe.edu.tr/fenbilimleri/dosyalar/yonetmelik_yonerge_esaslar/26112016yonetmelik.pdf) ilgili madde hükümleri gereğince ders, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programdan mezuniyet için Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre en az 60 kredilik ders yükü ve 60 kredilik tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS'lik ders almak ve bir yüksek lisans tezi sunmak ve başarılı olmak mezuniyet için gerekli koşullardır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş ve başvurmak istedikleri programın bağlı olduğu akademik anabilim kurulu tarafından belirlenmiş başarı düzeyini sağlayan öğrenciler, lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Yatay geçiş değerlendirmesi ve ders intibakları Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde (https://fs.hacettepe.edu.tr/fenbilimleri/dosyalar/yonetmelik_yonerge_esaslar/26112016yonetmelik.pdf) belirtilen esaslara göre yapılmaktadır.

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşleri ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler. Bu öğrenciler de kayıtlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrenciler kayıtlı öğrencilerin yararlandığı öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

İnşaat Mühendisliği, ele aldığı problemlerin doğası gereği mevcut kaynak ve imkânların sağlıklı, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde değerlendirilmesiyle yakından ilgilenen temel bir mühendislik disiplinidir. Bu kapsamda, İnşaat Mühendisliği, insanlığın ihtiyaç duyduğu ve yaşam kalitesini arttıran her türlü yapının inşaatından sorumlu olduğu gibi, gelişen ve yenilenen teknolojiyi de bünyesindeki barındırdığı geoteknik, yapı, ulaştırma, hidrolik ve yapı malzemesi gibi ana bilim dallarına uyarlayabilmeli, mevcut teorik bilgilerin geçerliliği sorgulayabilmeli ve yeni bilgiler üretebilmelidir. Ayrıca İnşaat Mühendisliğinin doğrudan ilgi alanına girmeyen ancak farklı mühendislik disiplinleri ve diğer bilim dalları ile ortak proje ve araştırmalarda işbirliğine gitmesi, üniversitemizce açılması düşünülen yüksek lisans programı ile bilime katkı sağlayacaktır. Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans Programı ile

·         İnşaat Mühendisliği anabilim dallarının güncel sorunları takip etmesi ve literatüre yeni bilgiler üretmesi

·         İnşaat Mühendisliği Bölümümüzün ülkemizdeki ve dünyadaki benzerleriyle rekabet etmesi ve işbirliği geliştirmesi

·         Ülkemizde desteklenen Sanayi-Üniversite İşbirliği bağlamınca geliştirilecek projelerde yer alması ve kuramsal bilgilerin uygulamaya geçirilmesi

·         Ülkemizin ihtiyaç duyduğu araştırmacıların ve bilim insanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim dili %100 İngilizce olması düşünülmektedir. Böylece mezunlar literatür araştırması kapsamında uluslararası yayınları rahatlıkla inceleyebilecek ve araştırmalarında kullanacaklardır. Uluslararası bilimsel konferans, seminer ve projelerde aktif rol alabilecek nitelikte öğrenciler yetiştirilecektir. Ayrıca öğrencilerin çeşitli indekslerce taranan İngilizce makaleleri yazmaları mümkün olacaktır. 

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programımızı kayıt yaptıran öğrencilerimiz beş farklı alt anabilim dalı (Yapı Mühendisliği, Yapı Malzemeleri Mühendisliği, Ulaştırma Mühendisliği, Mühendisliği ve Hidrolik Mühendisliği) içinde kendi istedikleri bir anabilim dalında çeşitli dersler alabilir ve uzmanlaşabilirler. Program öğrencileri mezun olduklarında yurt içi ve yurt dışında aktif olarak proje üreten inşaat, enerji, altyapı ve bilişim firmalarının prestijli projelerinde görev alabilecek yeterliliklere sahip olacaktır. Program mezunları kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında altyapı, inşaat, imar, planlama, enerji, çevre, orman ve ulaştırma olmak üzere, geniş bir yelpaze içerisinde çalışma olanağına sahiptirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yüksek lisans programı, toplam 24 yerel krediden az olmamak koşuluyla, özel konular dersi, seminer ve tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise 60 krediden az olmamak koşuluyla ders ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin (https://fs.hacettepe.edu.tr/fenbilimleri/dosyalar/yonetmelik_yonerge_esaslar/26112016yonetmelik.pdf) ilgili maddeleri uygulanır. 

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programdan mezuniyet için Özel Konular dersleri hariç toplamda 21 ulusal kredilik ders almak (Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre 60 kredilik ders yükü ve 60 kredilik tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS), derslerini başarıyla tamamlamak, genel akademik ortalaması en az 2.5 olmak, tez çalışmasını tamamlayıp, yazılı ve sözlü olarak savunmada başarılı bulunmak gerekir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr.Berna Unutma, Anabilim Dalı Başkanı

e-mail: berna.unutmaz@hacettepe.edu.tr