KALİTE ve UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MÜH. PROGRAMI (TEZSİZ/İ.Ö)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği Anabilim Dalı tarafından önerilen Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılından itibaren öğrenci alınmaktadır. Eğitim dili Türkçe olan Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği Tezsiz Yüksek Lisans programı Hacettepe Üniversitesi ile Türk Standartları Enstitüsü (TSE) arasında imzalanan protokole dayanmaktadır. Bu programın ilk iki dönemini zorunlu ve seçmeli dersler oluştururken son dönem seçmeli derslere, Seminer dersine ve Dönem Projesi çalışmasına ayrılmıştır. Özellikle imalat ve hizmet sektörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bu yüksek lisans programı ile çalışanların kalite ve uygunluk değerlendirme mühendisliği alanlarında uzmanlaşmalarına imkan sağlayacak teknik bilgi ve yöntemlerin öğretilmesi, çeşitli uygulamalarla yetkinlik kazandırılması amaçlanmıştır. Program kapsamında; kalite planlama, kalite yönetimi, kalite sistemleri, kalite kontrol, kalite iyileştirme ve uygunluk değerlendirme konularında dersler ile disiplinler arası teorik ve uygulamalı eğitim verilecektir. Bu program mevcut haliyle; Endüstri, Bilgisayar, Çevre ve Gıda Mühendisliği bilim dallarından teorik dersler ile Türk Standartları Enstitüsü tarafından önerilecek dersleri içermektedir. Ancak programın kapsamı genişletilebilir niteliktedir ve ileride Elektrik ve Elektronik, Kimya, Malzeme, Makine, Maden, Biyomedikal ve Jeoloji Mühendisliği bilim dallarından da dersler eklenmesi planlanmaktadır

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na başvuru, kabul ve kayıt işlemleri Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre yürütülür. Mühendislik Fakültesi bölümlerinden veya Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği Anabilim Dalı Akademik Kurulu'nca uygun bulunan bölümlerden en az 4 yıllık lisans diplomasına sahip olanlar programa başvurabilir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olmak için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinin ve aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir.

  • Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı yapısı ve aşağıda özetlenen asgari kredi miktarlarına göre Seminer ve Dönem Projesi dersi dahil 5 adedi zorunlu ve 7 adedi seçmeli olmak üzere en az 12 dersin başarılı bir şekilde tamamlanmış olması

o AKTS Kredisi: Zorunlu – 41, Seçmeli – 49; Toplam – 90

o Ulusal Kredi: Zorunlu – 9, Seçmeli – 21; Toplam – 30

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi ve yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunun yüksek lisans programlarında öğrenim görerek Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na yatay geçiş yapmak için başvuran öğrencilerin başvuruları Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddesi'ne göre değerlendirilir; yatay geçiş için uygun görülen öğrencilerin kabulü, kredi ve not transferleri Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın amacı, en az lisans derecesine sahip üniversite mezunlarına imalat ve hizmet sektörlerinde sistem bakış açısı ile kalite planlama, kalite yönetimi, kalite sistemleri, kalite kontrol, kalite iyileştirme, güvenilirlik, uluslararası standartlar ve uygunluk değerlendirme konularına yönelik bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasıdır. Özellikle imalat ve hizmet sektörlerinin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan bu yüksek lisans programı ile çalışanların kalite ve uygunluk değerlendirme mühendisliği alanlarında yeni yöntem, araç ve teknolojilerini geliştirme ve uygulama becerisi ile uzmanlaşmalarına imkan sağlayacak teknik bilgi ve yöntemlerin öğretilmesi, çeşitli uygulamalarla yetkinlik kazandırılması hedeflenmiştir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Ülkemizde kalite ve standartlara uygunluk olgularının önemi konusunda firmalar bilinçlenmiş olsalar bile kalite planlama, kontrol ve iyileştirme ile uygunluk değerlendirme tekniklerinde uzman personelin yeterli sayıda veya yeterli donanımda olmaması nedeniyle kalite ve uygunluk konularında rekabetin sınırlı düzeyde kaldığı gözlemlenmektedir. Ayrıca, kalite ve uygunluk değerlendirme mühendisliğinin kapsamı ve uygulamaları belirli bir sektör ve faaliyet alanı ile sınırlı değildir. Bu nedenlerle, kamu ve özel sektörde bulunan küçük ve büyük ölçekli bir çok işletme ve kuruluşta lisans öğrenimine bakılmaksızın kalite ve uygunluk değerlendirme mühendisliği programı mezunlarının istihdam olanağı bulabileceği öngörülmektedir. İstihdam alanları arasında imalat ve hizmet sektörlerinde kalite planlama, kalite yönetimi, kalite sistemleri, kalite kontrol, kalite iyileştirme, güvenilirlik, uluslararası standartlar ve uygunluk değerlendirme sayılabilir.

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı, 3 yarıyılda alınması gereken toplam 90 AKTS kredisinden oluşmaktadır. Program yeterliliklerinde bulunan beceri ve yetkinlikleri vurgulayan yüksek lisans programında, EK 1'de sunulduğu üzere, zorunlu dersler için 41 AKTS (46% kredi yüzdesi), seçmeli dersler için 49 AKTS (54% kredi yüzdesi) belirlenmiştir.

Zorunlu dersler için ayrılan 41 AKTS kredisinin 6 AKTS kredisi seminer, 10 AKTS kredisi dönem projesi çalışmasına aittir. Yüksek lisans programında 49 AKTS kredisi ayrılan seçmeli dersler ise Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği kapsamında ilgili uzmanlık alanlarındaki beceri ve yetkinliklere yöneliktir ve program içinde ilk dönemden itibaren alınabilmektedir. Seçmeli dersler Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı Seçmeli Ders Listesi'nden ve Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından uygun görülen diğer programlardan alınabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans derecesine sahip olmak için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinin ve aşağıdaki koşulların sağlanması gerekir.

  • Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı yapısı ve aşağıda özetlenen asgari kredi miktarlarına göre Seminer ve Dönem Projesi dersi dahil 5 adedi zorunlu ve 7 adedi seçmeli olmak üzere en az 12 dersin başarılı bir şekilde tamamlanmış olması

o AKTS Kredisi: Zorunlu – 41, Seçmeli – 49; Toplam – 90

o Ulusal Kredi: Zorunlu – 9, Seçmeli – 21; Toplam – 30

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Murat Caner TESTİK Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

E-posta: mtestik@hacettepe.edu.tr

Tel: +90-312-297 89 50

Fax: +90-312-297 89 53

Adres:

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 06800 Beytepe ANKARA