MÜZİK TEORİLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Müzik Teorileri Anabilim Dalı'nın temel felsefesi; müzik teorisyenlerine, Türk Müzik Teorisi ve Batı Müziği Teorisi alanlarını “bütüncül” bir bakış açısıyla irdeleyebilme imkânı sağlamaktır. Müzik Teorileri Tezli Yüksek Lisans Programı da aynı yaklaşım üzerinde temellenmiştir. Bu çerçevede, gerek Türk Müzik Teorisi, gerekse Batı Müziği Teorisi'ne ilişkin olarak; ses sistemleri, ses organizasyonu, analiz ve teori tarihi olmak üzere aynı konu başlıkları altında sınıflandırılan bir müfredat oluşturulmuştur.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a başvuruda bulunabilmek için; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında,

• En az 4 (dört) yıllık bir lisans diplomasına sahip olma,
• Program'a başvuru gerekçesinin ve odaklandığı çalışma konularının ayrıntılı olarak açıklandığı bir niyet mektubu sunma,
• YDS veya YÖKDİL'den en az 55 puan almış olma ya da geçerliliği Senato tarafından kabul edilen diğer ulusal ya da uluslararası dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer puan almış olma

koşulları aranır.

Giriş Sınavı

Giriş Sınavı, 70 (yetmiş) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav ve 30 (otuz) puan üzerinden değerlendirilen sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve toplam 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Yazılı sınav, Ortak Sorular ve Eser Analizi olmak üzere iki bölümden oluşur.

• Ortak Sorular: Bu bölümde, tüm adaylara, Batı Müziği Teorisi ve Geleneksel Türk Müzikleri Teorisi alanlarından sorular yöneltilir.

• Eser Analizi: Bu bölümde, biri Klasik Batı Müziği'nden, diğeri ise Geleneksel Türk müziklerinden seçilmiş iki eser adaylara sunulur. Aday, odaklandığı alan doğrultusunda, bu eserlerden birini seçerek analiz etmekle yükümlüdür.

Odaklandığı alan Batı Müziği Teorisi olan aday, seçtiği eser üzerinde form analizi gerçekleştirir.

Odaklandığı alan Geleneksel Türk Müzikleri Teorisi olan aday, seçtiği eser üzerinde makam, usul ve form analizi gerçekleştirir.

Yazılı sınav kağıtları iki yıl süre ile saklanır.

Sözlü sınavda, adaylara aşağıdaki konu başlıklarından sorular yöneltilir:

• Batı Müziği Teorisi

• Geleneksel Türk Müzikleri Teorisi

• Müzik Tarihi ve Edebiyatı: Dönemler ve besteciler

• Niyet mektubunda açıklanan çalışma konularına ilişkin literatür bilgisi

Sözlü sınav sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır.

Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş Sınavı'ndan en az 50 (elli) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Başarılı adaylar, genel başarı notu itibarıyla en üstten aşağıya doğru sıralanarak, ilan edilen kontenjan çerçevesinde Program'a kayıt hakkı kazanırlar. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Toplam 21 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, Seminer dersi ile diğer dersleri başaran ve hazırladığı tez, Savunma Sınavı sonucunda başarılı bulunan öğrenciler, Müzik Teorileri Tezli Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olma hakkı kazanırlar.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program'ın amacı; öğrencilerin, Türk Müzik Teorisi ve Batı Müziği Teorisi alanlarını bütüncül bir bakış açısıyla irdeleyebilecek objektivizme ve bilimsel yeterliliğe sahip olmalarını; odaklandıkları çalışma konularında üst düzeyde bilimsel yayın üretebilme yetisi kazanmalarını ve bilim etiğinin tüm gereklerini içselleştirmelerini sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları; devlet ya da vakıf yükseköğretim kurumlarında akademisyen; devlete veya özel sektöre bağlı diğer kuruluşlarda ise müzik teorisyeni olarak görev yapabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program'da; Özel Konular, Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği, Schenker Analizi: Temel Kavramlar, Makam Analizine Giriş ve Seminer olmak üzere toplam 11 ulusal kredilik dört zorunlu ders yer almaktadır. Program'ın sahip olduğu toplam 120 AKTS kredisinin 90'ı zorunlu, 30'u ise seçmeli dersleri kapsamaktadır. Söz konusu 30 AKTS kredisinin en çok 15'i, Müzik Teorileri dışındaki bir alandan ya da alanlardan seçilebilir.

Öğrencilerin, müzik teorilerinin belirli alanlarında uzmanlaşmak üzere alabilecekleri alan içi seçmeli dersler aşağıda sergilenmektedir:

Ders Kodu, Adı

MTR 601 Kromatik Armoni I

MTR 602 Kromatik Armoni II

MTR 607 Karşılaştırmalı Ses Sistemleri

MTR 613 İleri Rondo Formları

MTR 614 Analiz Atölyesi

MTR 616 Schenker Analı?zı?: Küçük Ölçeklı? Formlar

MTR 618 Performans Analizine Giriş

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her bir ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, söz konusu dersin sorumlu öğretim elemanınca hazırlanan ve Ders Bilgi Paketi'nde yer alan “Değerlendirme Sistemi” başlıklı maddede tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

21 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı tez, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'danmezun olma hakkını kazanırlar.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Doç. Dr. Cenk Güray (Anabilim Dalı Başkanı)

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Teorileri Anabilim Dalı, Beytepe Yerleşkesi 06800 Ankara

cenk.guray@hacettepe.edu.tr

Telefon: (0312) 212 62 11

Faks: (0312) 215 84 66