YAYLI ÇALGILAR PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Yaylı Çalgılar alanında performansa dayalı Yüksek Lisans Programı'nı açan ilk kurumdur.

1990-1991 eğitim öğretim yılında Keman ve Viyolonsel sanat dallarında, 1995-1996 eğitim öğretim yılında da Viyola ve Kontrabas sanat dallarında öğrenci alımına başlanmıştır.

Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı yürüttüğü yüksek lisans programıyla yaylı çalgıların tüm alt disiplinlerine (keman, viyola, viyolonsel, kontrabas) yönelik çağdaş yöntem ve tekniklerle eğitim vererek ulusal ve uluslararası alanda solist, orkestra ve oda müziği sanatçıları ile eğitim kurumlarına müzik akademisyenleri yetiştirmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Başvuru Koşulları 

Programa'a başvuruda bulunabilmek için; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında, en az 4(dört) yıllık bir lisans diplomasına sahip olma koşulu aranır. Program'a kabul edilmek için, Giriş Sınavı'nı başarmış olmak gereklidir. Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi'nin, yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir. 

2. Giriş Sınavı 

Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavı'na alınırlar. Giriş Sınavı'nda, aşağıdaki kategorilerden eserler, piyanolu sonat hariç olmak üzere ezber olarak seslendirilir:

Keman:

1- 1 (bir) adet etüt (N.Paganini'ye ait 1 adet kapris ya da H.Wieniawski'nin `? Ecole Moderne'' başlıklı eserinden seçilecek 1 adet etüt 

2- Bir konçertonun tamamı 

3- Bir piyanolu sonatın 1. ve 2. bölümleri

4- J.S Bach'ın keman için solo sonat ve partitalarından, aşağıda belirtilen seçeneklerinden biri :

-Herhangi bir solo sonatın 1. ve 2. bölümleri,

-Herhangi bir solo partitanın ardışık 4 (dört) bölümü

-BWV 1004, Re Minör 2. Partita'nın ''Chaconne'' başlıklı bölümü

5- W.A Mozart'ın keman konçertolarından birinin 1. bölümü ile kadansı

Viyola:

1- 1 (bir) etüt ( F. Hermann, M. Vieux, N.Paganini 24 Kapris, K. Stanicki 6 Kapris, J.Palashko, Artistik Etütler Op. 44 ya da Op.62 ) ya da eşdeğer kapris / etüt

2- Bir konçertonun tamamı ve varsa kadansı

3- Bir piyanolu sonatın 1. ve 2. bölümleri

4- J.S. Bach'ın solo süitlerinden birinin 3 (üç) bölümü  (Prelüd ve herhangi 2 bölüm olmak üzere)

Viyolonsel:

1- F. Dotzauer'in ''113 Etütler, 4. Kitaptan ya da D.Popper'in Op. 73 4. kitabından seçilmiş bir etüt 

2- 1 (bir) konçertonun tamamı

3- Bir piyanolu sonatın 1. ve 2. bölümleri

4- J.S. Bach'ın solo süitlerinden birinin ardışık 3 (üç) bölümü

Kontrbas:

1- 1 (bir) etüt 

2- Bir konçertonun tamamı 

3- Bir piyanolu sonatın tamamı

4- J.S. Bach'ın solo süitlerinden birinin 1 (bir) bölümü

5- A. Hoffmeister 1. konçertonun 1. bölümü ve kadansı

Giriş Sınavı Jürisi, gerekli gördüğü hallerde sınav programının tamamını dinlemeyebilir.
Giriş Sınavı için piyano eşlikçilerinin temini adayların sorumluluğundadır.
Giriş Sınavı sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır.
Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın
%60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.
Giriş Sınavı'ndan en az 50 (elli) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar
başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate
alınır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yaylı Çalgılar Yüksek Lisans Programı'ndan mezun olabilmek için elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 21, AKTS kredi toplamı ise 120'dir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir. İlgili alandan Lisans derecesine sahip olmak ve Giriş Sınavı'nda başarılı olmak koşulu aranır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program'ın amacı; ulusal ve uluslararası sanat ve müzik eğitimi kurumlarında görev alacak ileri düzeyde bilgi, beceri ve donanıma sahip, alanının tarihsel gelişimini özümseyerek dönemine uygun yorumlayabilen, müzik anlayışında seçkin bir estetik beğeniye ulaşmış, gelişmeleri yakından izleyen ve yürüttüğü çalışmalarla alanındaki gelişmelere katkı sağlayabilecek düzeye erişmiş, sanat etiğine sahip yaylı çalgı yorumcuları ve akademisyenleri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları yurtiçinde ya da yurtdışında faaliyet gösteren; Devlete ve özel kuruluşlara bağlı orkestralarda (Senfoni, Opera, Üniversitelere bağlı akademik orkestralar, Oda orkestraları) orkestra üyesi veya solisti olarak; Devlete ve özel kuruluşlara bağlı konservatuvarlarda akademisyen olarak, oda müziği gruplarında grup üyesi olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program'ın iki yarıyılı ders, iki yarıyılı ise tez/sanat çalışması çalışmalarını kapsamaktadır. Program'dan mezun olmak için en az 21 ulusal kredilik, toplam 120 AKTS kredilik ders alınması ve koşulları D.16'da belirtilen Savunma Sınavı'nın başarılması gerekmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ndeki ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

21 ulusal kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı sanat çalışması, Savunma Sınavı sonucunda jüri tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar. Sanat çalışması, izleyicilere açık 2 (iki) resital ve Sanat Çalışması Raporu'ndan oluşur. İzleyicilere açık resitallerde, aşağıdaki kategorilerden eserler, piyano eşlikli sonat haricinde ezber olarak seslendirilir: Keman: • N. Paganini'ye ait 2 (iki) adet kapris • J. S. Bach'ın solo sonat ya da partitalarından birinin tamamı • Farklı dönemlerden seçilmiş 3 (üç) adet piyanolu sonat • Farklı dönemlerden seçilmiş 3 (üç) adet konçerto Viyola: • Solo ya da piyano eşlikli 1 (bir) etüt (F. Hermann, M. Vieux, N. Paganini 24 Kapris, K. Stani?ki 6 Kapris, J. Palashko Artistik Etütler Op. 44 ya da Op. 62, L. Fuchs Fantasy Etudes) • J. S. Bach'ın solo süitlerinden birinin tamamı; ya da viyola için yazılmış 1 (bir) solo süit/sonatın tamamı • Farklı dönemlerden seçilmiş, biri çağdaş repertuvardan olmak üzere 3 (üç) adet piyanolu sonat • Farklı dönemlerden seçilmiş 3 (üç) adet konçerto Viyolonsel: • 2 (iki) adet etüt (biri çiftsesli) • J. S. Bach'ın solo süitlerinden birinin tamamı • Farklı dönemlerden seçilmiş 3 (üç) adet piyanolu sonat • Farklı dönemlerden seçilmiş 3 (üç) adet konçerto Kontrabas: • 2 (iki) adet etüt (biri çiftsesli) • J. S. Bach'ın 5 numaralı solo süitinin tamamı • Farklı dönemlerden seçilmiş 2 (iki) adet piyanolu sonat • Farklı dönemlerden seçilmiş 2 (iki) adet konçerto • G. Bottesini'ye ait 2 (iki) adet piyano eşlikli eser Resitaller, sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve Sanat Çalışması Raporu ile birlikte muhafaza edilir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Evren BİLGENOĞLU (Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı Başkanı)

0 312 2126210

evrenbil@hacettepe.edu.tr