KOMPOZİSYON PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Ankara Devlet Konservatuvarı 1982 yılında çıkarılan 41 sayılı kanun hükmünde kararname ve 1983?te onun yerini alan 2809 sayılı kanun ile tüm yüksek öğretim kurumları ile beraber YÖK kapsamına (Hacettepe Üniversitesi) alınmıştır. Üniversite sürecinde 1990? lı yılların başından itibaren öğretim üyesi yetiştirmeye dönük olarak lisans üstü programlar açılmıştır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a kabul edilebilmek için Devlet Konservatuvarları ya da dengi okulların Kompozisyon Sanat Dalı lisans mezunu olmak ve Giriş Sınavı'nı başarmış olmak koşulu aranır. Uluslararası öğrenciler için, Hacettepe Üniversitesi'nin, yurtdışından öğrenci kabulüne yönelik belirlediği koşullar geçerlidir (http://www.iso.hacettepe.edu.tr).

Giriş Sınavı

Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavı'na alınırlar.

Giriş Sınavı, 60 (altmış) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav ve 40 (kırk) puan üzerinden değerlendirilen sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve toplam 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Yazılı sınavın başlangıcında, adayın özgeçmişi ve sanatsal çalışmalarına ilişkin belge ve kayıtların yer aldığı bir dosya, 5 (beş) nüsha olarak Giriş Sınavı jürisine sunulur. Bu dosyada yer alması gereken belgeler şunlardır:

 • Eserlerin listesi ve notaları: Eserlerin en az biri orkestra eseri, en az biri oda müziği eseri ve en az biri solo eser olmalıdır. Tüm eserlerin toplam seslendirme süresi en az 45 dakika olmalıdır.
 • Eserlere ilişkin ses kayıtları, varsa görüntü kayıtları
 • Varsa kitap, makale, bildiri ya da konferans metinleri

Bu dosyayı sunmayan adaylar sınav haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Yazılı sınavda, adaylara, her biri 15 (onbeş) puan üzerinden değerlendirilen, aşağıdaki dört konu başlığından sorular yöneltilir:

 • Kompozisyon Analiz Yöntemleri: Giriş Sınavı jürisi tarafından belirlenen, Klasik ya da Romantik Dönem'e ait bir eser üzerinde armoni ve form analizi
 • Armoni: Giriş Sınavı jürisi tarafından belirlenen bas ve soprano ödevinin çözümlenmesi
 • Füg: Giriş Sınavı jürisi tarafından belirlenen bir konunun Sergi kısmının yazılması
 • Doğaçlama: Giriş Sınavı jürisi tarafından belirlenen tek sesli bir parçanın, armonik diline uygun biçimde ve doğaçlama olarak piyano eşliğiyle çalınması

Yazılı sınav kağıtları iki yıl süre ile saklanır.

Sözlü sınavda, adaylara, her biri 8 (sekiz) puan üzerinden değerlendirilen, aşağıdaki beş konu başlığından sorular yöneltilir:

 • Müzik tarihi ve genel sanat kültürü
 • Kompozisyon teknikleri
 • Kompozisyon literatürü bilgisi
 • Enstrümantasyon ve orkestrasyon bilgisi
 • Dosyada yer alan eserlere ilişkin sorular

Sözlü sınav sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır.

Adayların genel başarı notu, lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavından alınan puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş Sınavından en az 50 (elli) puan alan ve genel başarı notu en az 60 (altmış) olan adaylar başarılı olarak programa kayıt yaptırmaya hak kazanır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program'dan mezun olabilmek için elde edilmesi gereken en düşük ulusal kredi toplamı 24, AKTS kredi toplamı ise 120'dir. 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir. 

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program'ın amacı; müzik ve müzik eğitimi kurumlarında görev alacak, ileri düzeyde bilgi ve beceri ile donatılmış, sanat ve bilim etiğini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri yakından izleyen ve yorumlayan; bilimsel, teknolojik, görsel ve işitsel alanlarda yürüttüğü çalışmalarla bu gelişmelere katkıda bulunan, öngörülü, saygılı, katılımcı ve estetik beğeni düzeyi yüksek, yeniliklere ve gelişmelere açık besteciler ve eğitimciler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları; bestecilik hayatlarını bireysel olarak sürdürebilecekleri gibi aynı zamanda yükseköğretim kurumlarında akademisyen ya da özel sektöre ait sanat kurumlarında eğitmen olarak çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda, KOM 600 Özel Konular, KOM 601 ? 602 Kompozisyon I ? II, KOM 607 ? 608 Solfej Öğretim Teknikleri I ? II, KOM 614 Seminer olmak üzere 15 ulusal kredilik zorunlu ders, 23 ulusal kredilik seçmeli ders verilmektedir. Öğrenci, mezun olması için gerekli olan asgari 24 ulusal krediyi ve Seminer dersini alıp programı tamamlamak zorundadır. Kompozisyon Sanat Dalı Yüksek Lisans Programı?nda toplam 38 yerel kredilik ders mevcuttur. Dersler, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı?ndan alınabileceği gibi, Konservatuvar ve Üniversite?nin diğer bölümleri ve üniversite ortak havuzundan da alınabilmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi tarafından hazırlanan ve ?Ders Bilgi Paketi? paketinde yer alan ?Değerlendirme Sistemi? başlıklı maddede tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.gse.hacettepe.edu.tr). 

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

            1. Mezuniyet Koşulları

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin ilgili maddesinde belirtilen mezuniyet koşulları geçerlidir (http://www.gse.hacettepe.edu.tr).

 

            2. Programdan mezun olmak için gerekli koşullar

Bu programdan mezun olabilmek için, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin ilgili maddesinde belirtilen mezuniyet koşullarının yanı sıra, 24 yerel kredi ve 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, Seminer dersini ve alan derslerini başarılı olmak ve Program?da yer alan kompozisyon dersleri kapsamında yazdığı eserleri ve bitirme sınavı için yazacağı en az 20 dakikalık senfonik eser, konçerto vb. eserlerin bilgisayar ortamında hazırlanmış partisyonu ve varsa kaydı, bunlara ilaveten Yüksek Lisans eğitiminde yer alan kompozisyon dersleri kapsamında yazmış olduğu tüm eserler hakkında Sanat Çalışması Raporu?nu da eserleri ile birlikte Savunma Sınavı jürisine sunulması gerekmektedir.

 

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Halil Levent KUTERDEM Tel: 0090 312 2126210 - 1262. E-Posta: levent.kuterdem@gmail.com