NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Nükleer Enerji Mühendisliği Ana Bilim Dalı 1977 yılından bu yana Yüksek Lisans eğitimi/öğretimi vermektedir.

Yüksek lisans programının öğretim dili Türkçedir.

Ana Bilim Dalı'nın, deneysel dersler/çalışmalar için kullanmakta olduğu bir 'radyasyon algılama ve ölçme laboratuvarı' (Fizik Mühendisliği Bölümü binasında) ve bir 'ısıl-akışkan laboratuvarı' (Makine Mühendisliği Bölümü binasında) mevcuttur.

Ana Bilim Dalı'nda 16 düğüm ve 100 çekirdekten (300 GFlops) oluşan bir Yüksek Başarımlı Paralel Hesaplama Sistemi vardır. Ana Bilim Dalımızda yürütülen eğitim/öğretim ve araştırma faaliyetlerinin kayda değer bir kısmı 'hızlı hesaplama olanağı' gerektirdiğinden, bahsi geçen paralel hesaplama sistemi büyük önem arz etmektedir ve neredeyse sürekli kullanımdadır. Öğretim elemanlarımızın yürüttüğü projeler sayesinde sistemin kapasitesi giderek artırılmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Bu programa kabul edilebilmek için mühendislik veya fen bilimleri alanlarında lisans diplomasına sahip olmak gerekir. Programa başvuru ve kabul koşulları Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği'nin 14, 16 ve 17'nci maddelerinde belirtilmiştir. (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

Lisans öğrenimini nükleer enerji mühendisliği dışında bir alanda yapanlar Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği'nin 7'nci maddesi uyarınca bilimsel hazırlığa tabi tutulurlar.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Nükleer enerji mühendisliği Yüksek Lisans derecesi elde etmek için;

(1) eğitim/öğretim programındaki tüm zorunlu derslerden (toplam 120 AKTS kredisi) başarılı olmak,

(2) en az 32 AKTS kredilik kısmı NEM kodlu derslerden olmak koşulu ile, toplam en az 48 AKTS kredilik seçmeli dersten başarılı olmak,

(3) toplam en az 24 ulusal kredilik ve 60 AKTS kredilik ders yükünü tamamlamak ve

(4) yüksek lisans tezini tamamlamak gerekir.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği Madde 30'daki koşullar her durumda geçerlidir.

(http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Nükleer Enerji Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans programına yurt içi veya yurt dışındaki bir yüksek öğretim kurumunda öğrenim görmekte olan bir öğrencinin geçişi ve bu öğrencinin aldığı eğitimin tanınması Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği Madde 18'de belirtilen hükümler esas alınarak yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Öğrencinin, nükleer enerji mühendisliği, teknolojisi ve nükleer bilimler alanlarında kapsamlı bilgi ve beceri edinmesini ve bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve uygulama yeteneği kazanmasını sağlamak; nükleer enerji ile ilgili alanlarda derinlemesine bilgi ve hesaplama deneyimine sahip uzmanlar yetiştirmek; nükleer proseslerin, enerji üretimi, tıp, endüstri ve çevre ile ilgili uygulamalarında araştırma ve geliştirme yapabilecek düzeyde yeterliğe sahip mezunlar yetiştirmek; ve öğrencileri daha fazla araştırma çabasına gerek duyulan alanlara yönlendirerek doktora eğitimine hazırlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız ağırlıklı olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve bağlı araştırma merkezlerinde, Türkiye Elektrik Üretim ve İletim Şirketleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda; bunun yanı sıra, epeyce daha az sayıda olmak üzere, TÜBİTAK ve bağlı araştırma merkezlerinde, Sağlık Bakanlığı'nda, Çevre ve Orman Bakanlığı'nda, üniversitelere bağlı teknokentlerde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nda, onkoloji ve görüntüleme merkezlerinde yüksek mühendis veya araştırmacı olarak çalışmaktadır. Ayrıca, çok sayıda mezunumuz üniversitelerde akademisyen olarak çalışmaktadır.

Çok sayıda mezunumuz doktora çalışması için yurtdışına gitmektedir. Gerekli vasıflara sahip mezunlarımızı dünyanın (çoğu ABD) saygın üniversiteleri araştırma görevlisi olarak kabul etmektedir. Özellikle yurt dışında doktora çalışması yapmış olan mezunlarımızın önemli bir bölümü önde gelen uluslararası şirketlerde ve araştırma kurumlarında nükleer mühendis veya araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

Mezunlarımızın doktora çalışması yaptıkları üniversitelerin listesini görmek için şu bağlantıyı kullanın: (http://www.nuke.hun.edu.tr/tr/webfiles/Graduate/work_uni_graduate.html)

Mezunlarımızın çalıştıkları şirket, kurum ve kuruluşların listesini görmek için şu adresi kullanın: (http://www.nuke.hun.edu.tr/tr/webfiles/Graduate/work_graduate.html)

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Nükleer enerji mühendisliği Yüksek Lisans Programı en az 60 AKTS kredilik ders yükü ile 60 AKTS kredilik tez çalışmasından oluşur. (1 AKTS kredisi bir yarıyılda 25 saatlik iş yüküne denk gelmektedir.) Programın zorunlu derslerinin toplam AKTS kredisi 12'dir; bu sayı mezun olmak için gerekli minimum toplam AKTS kredisinin (120) %10'udur.

“Nükleer Reaktör Laboratuvarı” (8 AKTS) ve “Seminer” (4 AKTS) zorunlu derslerdir.

NEM kodlu ve diğer anabilim dallarından alınabilecek seçmeli derslerin toplam AKTS kredisi en az 48 olmalıdır; bu sayı genel toplamın % 40'ını oluşturur. Seçmeli derslerin en az 32 AKTS kredilik kısmı NEM kodlu derslerden alınmalıdır.

Yüksek Lisans öğrencisi Nükleer Enerji Mühendisliği doktora programında açılan dersleri alabilir. Bu nedenle, programda seçmeli olarak alınabilecek toplam 27 tane ders bulunmaktadır; bunların 9'u Yüksek Lisans, 18'i Doktora dersidir.

Yüksek lisans öğrencisinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, dördüncü yıl lisans derslerinden (NEM400 kodlu) seçilebilir. Yüksek Lisans öğrencisi, danışmanının ve ilgili Bölümün onayı ile diğer Bölümlerin lisans-üstü programlarından ders alabilir.

Yüksek lisans programındaki hiçbir dersin ön koşulu yoktur. Programda yıllık ders bulunmamaktadır. Programda yer alan derslerden Nükleer Reaktör Laboratuvarı ve proje çalışmalarını içeren dersler uygulamaya yönelik hazırlanmış derslerdir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi(leri) tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan “Değerlendirme Sistemi” tablosunda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları konusunda Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

(http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği Madde 30 ile Madde 43'teki koşullar her durumda geçerlidir.

(http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr/file/yonetmelik/hulisansustuogrvesinavyonetmelik.pdf)

Nükleer enerji mühendisliği yüksek lisans programından mezun olmak için; (1) eğitim/öğretim programındaki tüm zorunlu derslerden (toplam 12 AKTS kredisi) başarılı olmak, (2) en az 32 AKTS kredilik kısmı NEM kodlu derslerden olmak koşulu ile, toplam en az 48 AKTS kredilik seçmeli dersten başarılı olmak, (3) toplam en az 24 ulusal kredilik ve 60 AKTS kredilik ders yükünü tamamlamak ve (4) 60 AKTS kredilik tez çalışmasını sonuçlandırmak gerekir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Cemil KOCAR

Tel : +90 (312) 2977300

Fax : +90 (312) 2992122

E-posta: ckocar@hacettepe.edu.tr