TÜRK HALKBİLİMİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Türkiye'de halkbilimi çalışmalarının akademik ortamda yeni bir boyut kazanmasını sağlayan Anabilim Dalımız, Prof. Dr. Dursun Yıldırım'ın girişimleri ve önderliğinde kurulmuştur. Prof. Dr. Dursun Yıldırım'ın Yüksek Öğretim Kurumuna sunduğu “Folklor Hakkında Genel Bilgiler ve Folklor Bölümünün Üniversitelerimizde Kurulmasına Dair Düşünceler” başlıklı raporu ve I. Milli Kültür Şurasında başlattığı tartışmalar sonucunda, Yüksek Öğretim Kurumu tarafından üniversitelerde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermek üzere Türk Halkbilimi Anabilim dallarının açılmasına karar verilmiştir. Bu kararla birlikte 1982 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne bağlı olarak kurulan Türk Halkbilimi Anabilim Dalı eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Bugün pek çok üniversitede açılmış olan Türk Halkbilimi Anabilim Dalları ve bölümlerinin ilki ve modeli olan Anabilim Dalımız, pek çok değerli akademisyenin yetiştiği bir merkez olarak görülmektedir.

Türk Halkbilimi Anabilim Dalı, Tarihi Türk coğrafyası içinde kültürün sözlü ve maddi unsurlarını derlemek, halkbilimi disiplinin yöntem ve teorileri doğrultusunda incelemek, Türk dünyası kültür çalışmalarının gelişmesine katkıda bulunmak, yapmış olduğu çalışmaların verileri doğrultusunda bizi geleceğe taşıyan temel dinamikleri tespit etmek amaçlarıyla akademik çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Anabilim Dalımız Necdet-Neşide Sançar vakıf kitaplığında yaklaşık 8000 adet kayıtlı eser bulunmakla birlikte kuruluşundan itibaren Anabilim Dalımız bünyesinde gerçekleştirilen Lisans ve Yüksek Lisans tezleri Anabilim Dalımız web sitesinde kullanıcılarına çevrimiçi olarak hizmet vermektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir Lisans Programından mezun olmuş olmak.

2.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sözel puan türünden en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olmak.

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 50 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 50 eşdeğeri puan almış olmak.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Gereklilik ve Kurallar, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yer almaktadır. Detaylı bilgi için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

http://fs.hacettepe.edu.tr/sosbil/dosyalar/yonetmelikler/sinavyonetmeligi301116.pdf

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Halkbilimi Anabilim Dalı'na yatay geçiş için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen koşulları yerine getirmek.

http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın temel amacı öğrencilerinin kuramsal ve yöntemsel konularda ve kültürel araştırmada mümkün olan en iyi mesleki bilgi, beceri ve deneyimi kazanmalarına yardımcı olacak bir akademik ve entelektüel ortam sağlamaktır. Araştırma faaliyetlerinde ise bilimin gelişmesine ve ülkenin toplumsal, iktisadi ve kültürel gelişmesine azami katkı sağlamak bu amaçlardan biri olarak sayılabilir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımızın büyük çoğunluğu bir üst öğrenime geçiş yaparak bilimsel uzmanlıklarını doktora derecesine yükseltmektedir. Bilim Uzmanı (Master of Science) olan mezunlarımız üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı ile Halkbilimi bölümlerinde öğretim görevlisi, okutman, uzman olarak; Kültür Bakanlığı, TRT, Devlet Arşivleri gibi devlet kurumlarında araştımacı, uzman ve danışman olarak görev yapmtaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Türk Halkbilimi Yüksek Lisans Ders programında 3 zorunlu ve 30 adet seçmeli ders vardır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği maddeleri geçerlidir. Bkz. http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelik_02_12_2013.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

26.11.2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınava Yönetmeliği'nin 23/3 maddesi uyarınca mezuniyet için;

En az 21 ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve 60 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisi değerinde ders tamamlanmak durumundadır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU

Anabilim Dalı Başkanı

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halkbilimi Bölümü

06800/Beytepe/Çankaya/ANKARA

Tel: 0312 2978150/51