MADEN MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nün lisansüstü programları 1978 yılında başlamıştır. Maden Mühendisliği alanında yer alan Maden İşletme ve Cevher Hazırlama anabilim dallarına bağlı olarak Doktora Programı bu dallardan herbirinde yürütülmektedir. Yeterlilik Koşulları ve Kuralları bölümünde açıklandığı gibi programda çeşitli dersler yer almaktadır. Dersler için maden mühendisliğinin geniş yelpazesi içinde yeralan öğütme, flotasyon, üretim metalurjisi, mermer teknolojisi, madencilikte simülasyon, kaya mekaniği, dolgu teknolojisi, patlayıcılarla kayaç parçalanması gibi konuların oluşturduğu bir havuzdan seçenekler sunulur. Öğrencinin gerçekleştireceği tez çalışması göz önünde bulundurularak Danışmanının önerisi ile öğrenci seçmeli derslerini alır. Tez çalışmaları endüstride karşılaşılan bir probleme dayalı olarak çözüm önerisi getirme amacıyla kurgulanabileceği gibi teknolojik gelişmeler, eğilimler ve yenilikçi yaklaşımlara bağlı olarak da belirlenebilir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

H.Ü. Maden Mühendisliği doktora programına, mülakat yapılarak öğrenci alınmaktadır. Doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilmektedir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilmektedir. Adayların, ilgili anabilim dalı başkanlığınca ya da anabilim dalına ilişkin esaslarda belirlenen ve Fen Bilimleri Enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir bilim dalında lisans diplomasına, başvurduğu programın puan türünden Senato tarafından belirlenecek ALES veya eşdeğeri bir sınav puanına, Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen ÜDS veya ulusal ve uluslararası geçerliliği olan KPDS, TOEFL (Test of English As A Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) ve benzeri dil sınavlarında asgari taban puanına sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu adayların Türkçe yeterlilik derecesi, Senatonun kabul ettiği sınavlardan alınacak puana göre değerlendirilir (Bkz. H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Adayların değerlendirmesi sınav jürileri tarafından yapılmaktadır. Doktora programına öğrenci kabulünde, adayların genel başarı notu, H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen şekilde; ALES veya eşdeğeri sınav puanı, lisans not ortalaması ve giriş sınavı notu dikkate alınarak hesaplanır ve belirtilen kriterlere göre adayların başarı sıralaması yapılır.

Doktora programına kayıt hakkı kazanan asıl ve yedek adayların listesi enstitü yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Sonuçlar enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Kayıtlar, Senato tarafından kabul edilip ilan edilen enstitü akademik takviminde belirtilen günlerde yapılır. Kazanan adaylar, enstitü yönetim kurulunca istenen belgeleri, süresi içinde enstitüye teslim ederek kesin kayıtlarını yaptırırlar.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamaları mezuniyet için gerekli koşullardır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının doktora programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, H.Ü. Maden Mühendisliği doktora programına yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; Maden Mühendisliği anabilim dalında doktora öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin doktora programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl doktora programında öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen başarı notlarını almış olması gerekir.

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ile anabilim dalı başkanının uygun görüşleri ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler. Bu öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Doktora programının amacı; alanında gerekli en üst düzey bilgiye sahip ve maden mühendisliği ile ilgili problemleri çözebilen; bilimsel bulgu ve olayları geniş ve derinlemesine bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşma için gerekli yeteneklere sahip olan; özgün bir araştırma sürecini tasarlayabilen, uygulayabilen, sonuçlandırabilen ve yönetebilen; akademik çalışmalarının sonuçlarını saygın akademik ortamlarda yayınlayabilen; bilimsel tarafsızlık-etik sorumluluk bilincine sahip olan; toplum ve çevre değerlerine duyarlı nitelikli maden mühendisleri yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız, başta kömür ve metal madenlerinde olmak üzere her türlü maden işletmelerinde, cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde, çimento sanayinde, çeşitli ulaşım tünellerinin açılmasında, taş-mermer ocak ve fabrikalarında, kum ve çakıl ocaklarında ve seramik endüstrisinde, proje ve fizibilite hazırlayan mühendislik-müşavirlik bürolarında iş bulabilmektedirler. Mezunlarımızın ayrıca, Kanada, Avustralya ve Güney Afrika gibi madencilik alanında gelişmiş ülkelerde de iş bulmaları söz konusudur.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program toplam 8 dönemden oluşur. Birinci ve ikinici yarıyıl tümüyle seçmeli derslerden oluşmaktadır. Tez çalışması da dahil olmak üzere toplam 240 AKTS kredisi baz alındığında alınan tüm derslerin %33'ü seçmeli statüsündedir. Öğrenciler Bölüm Kurulu kararı ile diğer bölümlerden de seçmeli ders (maksimum 3 ders veya tolam 30 AKTS (veya 9 ulusal) kredilik ders) alabilirler.

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre (1 AKTS=30 saat iş yükü) en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını tamamlamaları mezuniyet için gerekli koşullardır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri/görevlileri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Derslerini başarı ile tamamlayan ve akademik ortalaması H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen notun üzerinde olan öğrenci doktora yeterlilik sınavına girebilir. Doktora yeterlilik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır ve sınav jürisi öğrencinin başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna karar verir. Başarısız olan öğrenci H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen süre sonrasında yeniden sınava alınır.

Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini, enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş olarak enstitüye teslim eder.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Herhangi bir doktora programı bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için; Doktora tezi jüri raporları ve tutanaklarının, Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin basılmış ve ciltlenmiş belirli sayıdaki kopyasının, Tezin elektronik ortamda kaydedilmiş kopyası ile enstitü tarafından istenen diğer belgelerin, Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir. İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenerek mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen doktora öğrencilerine doktora diploması verilir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Sair KAHRAMAN

Hacettepe Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, 06800 Beytepe, Ankara.

Tel: 0312 2977600

Fax: 0312 2992155

E-posta: s.kahraman@hacettepe.edu.tr