FRANSIZ DİLİ ve EDEBİYATI PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Programı, Fransız Dili ve edebiyatı alanında yüksek lisans eğitimini ders ve tez savunması düzeyinde başarıyla tamamlamış öğrencilerin başvurdukları ileri düzeyde bir lisansüstü programdır. Doktora eğitimi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavı aşamalarından oluşur.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümlerinde, Fransız Dili ve Eğitimi Bölümlerinde, Mütercim Tercümanlık Bölümü Fransızca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalında, yurtdışı üniversitelerde benzer alanlarda, Fransız Dili ve Edebiyatıyla bağlantılı bir Karşılaştırmalı Edebiyat BölümündeYüksek Lisansını tamamlamış olmak.

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 65standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 65 puana eşdeğer puan almış olmaları,

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 80 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen Fransızca sınavlardan birinden eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. yazılı ve bilimsel değerlendirme ve/veya mülakattan %75'ini almak almış olmak.

6. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Fransız Dili ve Edebiyatı Doktora Programında doktora derecesini elde etmek için ders döneminde 90 AKTS kredisi karşılığı (33 yerel kredi) ders aldıktan sonra altı ay içinde doktora yeterlik sınavını başararak 30 AKTS kredi karşılığı (2 yerel kredi) kazanmak ve Fransız Dili ve edebiyatı alanında Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün ilgili yönetmelik koşullarına uygun olarak hazırlanmış doktora tezini başarıyla savunmuş olmak gereklidir.

Daha fazla bilgi için: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçinde ya da yurt dışında Fransız dili ve edebiyatı alanında doktora düzeyinde eğitim görmüş öğrencilerin yatay geçiş yoluyla Bölümümüze intibaklarının yapılmasında, bu öğrencilerin kendi kurumlarında almış oldukları derslerle Bölüm programlarındaki ilgili dersler, kur tanımları, ders içerikleri ve ders saatleri açısından karşılaştırılarak eşdeğerlik verilmektedir. Benzer akademik birimler arasında yatay geçişler konusunda Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliği'ne başvurulabilir. Öğrenci değişim programı çerçevesinde yurtdışına giden öğrencilerimizin bulundukları üniversitelerde aldıkları dersler için de yukarda anılan eşdeğerlik sistemi uygulanmaktadır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Programı, Fransız Dili ve edebiyatı alanında ders ve tez düzeyinde bilim uzmanlığını başarıyla tamamlamış öğrencilere akademik planda bir üst uzmanlaşma olanağı sunmaya yönelik bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Programını ders ve tez düzeyinde başarıyla tamamlarak doktora derecesi alan öğrenciler, çeşitli yükseköğretim kurumlarında akademik kariyer alanında ya da diğer kamu kurumlarında istihdam olanağı bulmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Fransız Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Doktora Programı eğitimi ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Doktora Programı eğitim süresi üç yarıyıl en az 90 AKTS kredilik (33 yerel kredi) ders, bir yarıyıl yeterlilik 30 AKTS (2 yerel kredi)ve dört yarıyıl tez hazırlama süresinden oluşmak üzere toplam sekiz yarıyıllık bir süreyi kapsar. Doktora programındaki dersler, Fransız edebiyatı, karşılaştırmalı edebiyat ve çeviribilim alanlarıyla ilgilidir. Öğretim dili Türkçe ve Fransızcadır. Ders aşamasını tamamlayan öğrenci, doktora yeterlik sınavına girer ve başarılı olduğu takdirde altı ay içinde bir tez önerisi sunar ve bunu tez izleme kurulu önünde savunur. Bu aşamayı takiben, dört yarı yıllık tez dönemi başlar ve bu süre sonunda öğrenci tezini savunur. Doktora programı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Yönetmeliği?nde belirtilen hükümler uyarınca yürütülür.

 

.

 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Yönergesi'nin ilgili maddeleri uygulanır.

Daha fazla bilgi için: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Fransız Dili ve Edebiyatı Doktora Programında doktora derecesini elde etmek için 90 AKTS kredisi karşılığı (24 ulusal kredi) ders aldıktan sonra altı ay içinde doktora yeterlik sınavını başarmış olmak ve Fransız Dili ve edebiyatı alanında Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün ilgili yönetmelik koşullarına uygun olarak hazırlanmış doktora tezini başarıyla savunmuş olmak gereklidir.

Daha fazla bilgi için: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/yonetmelikyonerge.shtml

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Kubilay AKTULUM

aktulum@hacettepe.edu.tr

Tel:0.312.297 84 50/51

http://hafde.hacettepe.edu.tr/

İletişim adresi: Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Edebiyat Fakültesi

                        Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü 06800 Beytepe / Çankaya / Ankara