AİLE ve TÜKETİCİ BİLİMLERİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü, 1968 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı Ev Ekonomisi Yüksek Okulu çatısı altında Ev İdaresi ve Aile Ekonomisi adıyla kurulmuştur. Dünyadaki benzer örneklerinde ortaya çıkan gelişmelere paralel olarak Bölümün adı 1999 yılında Ev Ekonomisi, 2005 yılında ise Aile ve Tüketici Bilimleri olarak değişmiş, 2006 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine bağlanmıştır. 

Aile ve Tüketici Bilimleri Ana Bilim Dalı Doktora Programı ise 1983 yılına kadar Sağlık Bilimleri Fakültesine, 2006 yılına kadar ise Sağlık Bilimleri Enstitüsüne, 2007 yılından itibaren ise Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak yürütülmüştür. Doktora programımız, ilke olarak disiplinler arası bir yaklaşımla sürdürülmektedir. Anabilim dalımız kapsamında, alanda bilimsel literatür takip edilerek, birey, aile ve toplumun arzulanan yaşam kalitesine ulaşmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Bu hedef doğrultusunda ana bilim dalımız, birey ve ailelerin, sosyo-demografik, ekonomik, kültürel, psiko-sosyal ve toplumsal açılardan özelliklerini incelemeyi, sorunlarını, ihtiyaçlarını belirlemeyi ve elde edilen sonuçlara göre mevcut insansal ve materyal kaynakları dikkate alarak yaşam kalitesinin yükseltilmesine ilişkin sosyal politika önerileri geliştirmeyi misyon edinmiştir.

Programın ana hedefi, Aile ve Tüketici Bilimleri doktor unvanını alacak olan mezunların, gelecekte rapor, analiz, inceleme çalışmaları hazırlarken kullanacakları ölçütleri ve akademik biçemi öğrencilere kazandırmaktır. Doktora düzeyinde verilen eğitimle öğrencilerin, alanla ilgili edindikleri bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmeleri, bu değerlendirmeleri Aile ve Tüketici Bilimleri alanı perspektifinden yerel, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde sorunları ve ihtiyaçları inceleyerek akademik araştırmalar yapmaları ve ana bilim dalımızca yürütülen bireysel ve ekip çalışmalarında yer almaları sağlanmaktadır. 

Doktora programının eğitim dili Türkçe olmakla birlikte; akademik çalışmaların yürütülmesinde ve ilgili literatürün takip edilmesinde öğrenciler akademik İngilizceyi kullanılmakta, bilgisayar ve istatistiksel analiz yöntemlerinden yararlanmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Aile ve Tüketici Bilimleri Doktora programına, Aile ve Tüketici Bilimleri Ana Bilim Dalı yüksek lisans mezunları ile herhangi bir yüksek lisans programından mezun olanlar başvurabilir.  Ancak Aile ve Tüketici Bilimleri lisans mezunları dışında programa kabul edilen adayların lisans öğrenimine ilişkin transkriptleri incelenerek gerek görüldüğü takdirde, sınav jürisinin önerisi ve Anabilim Dalı Akademik Kurulu görüşü ile bilimsel hazırlık programı çerçevesinde daha önceden belirlenmiş olan lisans ders programındaki derslerden en fazla 5 ders almaları gerekir. Bilimsel hazırlık programı kapsamında alınan dersler, yüksek lisans programının öngördüğü derslerin kredi ve AKTS yüküne sayılmamaktadır. Öğrencilerin, Doktora Programına başlayabilmesi için, her bir bilimsel hazırlık dersinden başarı ile (en az B2 notu) geçmeleri gerekmektedir.

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 65 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 65 puana eşdeğer puan almış olmak gerekmektedir.

3. YDS/e-YDS/YÖKDİL sınavlarından en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen İngilizce sınavlardan birinden en az 60 eşdeğeri puan almış olmak gerekmektedir. 

Detaylı bilgi için ÖSYM'nin hazırlamış olduğu Uluslararası Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Dokümanını inceleyebilirsiniz.

4. Programa kabul edilebilmek için adayların, ALES puanının %50'si, yüksek lisans mezuniyet notunun %20'si ve giriş sınavı notunun %30'u hesaplanarak başarı sıralaması yapılır. Giriş sınavında 60 puan alan adaylar başarılı sayılır. Giriş Sınavı sözlü ve/veya yazılı olarak Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından yapılır.

5.Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

6. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

Başvuru Özel Koşulları:

Başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Burada yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersleri hariç, en az 21 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile bütünleşik doktora programına kabul edilmiş öğrenciler için Seminer ve Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersleri hariç, 42 ulusal krediden az olmamak koşuluyla en az on dört ders, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. 

Bir dersten başarılı sayılmak için doktora öğrencilerinin en az B2 notu almış olması gerekir.

Yukarıdaki ölçütlerin tümü kaynağını HÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nden almaktadır. 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Aile ve Tüketici Bilimleri Programında önceki öğrenmelerin tanınması Sosyal Bilimler Enstitüsünün belirlediği kurallar çerçevesinde, özel öğrencilik statüsünde alınmış olan derslerin programda tanınması, kayıt olunmuş başka bir programdan ders eşdeğerliği sağlanması ve programlar arası geçiş sürecinde tamamlanmış olan kredilerin tanınması şeklinde gerçekleşmektedir. Diğer konular için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Doktora programının amacı adaylara Aile ve Tüketici Bilimleri disiplininin çeşitli alanlarında akademik uzmanlık kazandırmaktır. Bu amaçla zorunlu derslerin yanı sıra çok çeşitli seçmeli dersler bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilere bilimsel düşünceye sahip olmasını sağlamak ve akademik yazma becerisini kazandırmaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Aile ve Tüketici Bilimleri Doktora derecesine sahip mezunlar prestijli üniversitelerde, özel sektörde veya kamu kurumlarında iş bulabilme imkanına sahip olmaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doktora programı 2 yıl ders, 2 yıl tez olmak üzere toplam 4 yıldır (Azami süre 6 yıldır). Öğrencilerin toplam olarak almaları gereken 240 AKTS'nin 70'i seçmeli derslerden, 20'si zorunlu derslerden, 30'u yeterliliğe hazırlık dersinden ve 120'si ise Özel Konular'dan tamamlamak zorundadırlar. Doktora öğrencisinin alacağı derslerin en çok ikisi, yüksek lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, yüksek lisans derslerinden seçilebilir. Öğrencilerin programı başarıyla tamamlayabilmeleri için ayrıca tez çalışmasını tamamlamış ve çalışmanın doktora tezi olarak kabul edilmiş olması gerekmektedir. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin doktora derecesi alabilmesi için 120 AKTS derslerden ve 120 AKTS tez çalışmasından olmak üzere toplam 240 AKTS'yi tamamlaması gerekmektedir. 

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği'nde belirtilen mezuniyetle ilgili şartları yerine getiren öğrenciler bu programdan mezun olmaya hak kazanırlar.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Arzu ŞENER

Ana Bilim Dalı Başkanı

E-Posta: asener@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 297 63 50

Fax: +90 312 297 63 53

Adres: Hacettepe Üniversitesi İktisadi Bilimler Fakültesi Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara

Web Adresi: http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/prg/atb_dr.shtml