TÜRK DİLİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Türk Dili Doktora programı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı altında yer alan bir programdır. Türk Dili doktora programı 1969 yılında başlamıştır.

Programın temel hedefi, Türk dilinin tarihi süreç içerisindeki gelişim çizgisine sahip, lehçeler ve ağızlar üzerine araştırmalar yapabilecek bilim adamları yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda Türk dilinin tarihi süreçleri, çağdaş dilbilim yaklaşımları, etimoloji vb. konular program kapsamına alınmıştır.

Doktora programında yer alan dersler, öğrencilerin bu alanda, bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneklerini pekiştirip bilimsel araştırma yapmasını sağlar. Programın disiplinlerarası perspektifindeki amaç, öğrencilere Türk dilinden yola çıkarak edebiyat ve kültür ürünlerine eleştirel bakabilme becerisini ve donanımını kazandırmaktır.

Programın öğretim dili Türkçedir, öğrencilerin ilgili literatürü takip etmelerine imkân sağlayacak derecede bir yabancı dile vakıf olmaları gerekmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir Yüksek Lisans Programından mezun olmak,

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sözel puan türünden en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmaları,

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 60 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Türk Dili Doktora programını tamamlayan öğrenci Türk Dili Doktora diplomasını almaya hak kazanır.

Türk Dili alanında doktora derecesinin gereklilikleri ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavıdır. Öğrenci en az 24 kredilik ders yükünü (Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise en az 120 kredilik ders yükü) ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır (toplam 240 AKTS). Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girer. Doktora yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci doktora tezini tez izleme komitesi gözetiminde hazırlar ve jüriye sunar.

Detaylı bilgi için bkz. H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf?0

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Türk Dili Doktora Programı'na müracaat önkoşullarını sağlayan, Yüksek lisans diplomasına sahip ve programa giriş sınavında başarılı bulunan mezunlar başvurabilir. Ancak lisans öğrenimlerini Türk Dili ve Edebiyatı dışındaki bir alanda tamamlamış bütün öğrenciler ile öğrenimlerini Türk Dili ve Edebiyatı alanında tamamlamış olmakla birlikte mülakat jürisince akademik birikimlerinin geliştirilmesi veya desteklenmesine ihtiyaç bulunduğu tespit edilen öğrencilere mülakat jürisinin önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 19. maddesine göre Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

Yatay geçiş ile programa dahil olmak isteyen öğrencilerin üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş olmaları gerekmektedir. Başvuruların kabul edilebilmesi için; anabilim dalında yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin kayıt kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen başarı notlarını almış olması gerekir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Türk Dili Yüksek Lisans programı, Eski Türkçeden günümüze kullanılan Türk lehçe ve ağızları hakkında üst düzeyde bilgi sahibi olan, bu ağızlar ve lehçeleri tahlil edebilen, Türk dili tarihi hakkında detaylı bilgiye ve bu sahada bilimsel araştırma yapabilecek ileri düzeyde donanıma ve metot bilgisine sahip öğrenci yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programı başarı ile bitiren öğrenci, "doktor" sıfatı kazanır. Mezunlar, yurt içi ve yurt dışı akademik faaliyetlerde bulunur. Üniversitelerde okutmanlık yaparlar. İlgili devlet kurumlarında uzman olarak çalışır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Türk Dili doktora programı, ders ve tez çalışmasını birşetiren karma bir eğitim sürecini kapsamaktadır. Program toplam 8 yarıyılı kapsamaktadır. ilk dört yarıyıl ders dönemi, son dört yarıyıl ise tez hazırlama dönemidir. Öğrenci, sorumlu olduğu dersleri tamamladıktan sonra, doktora yeterlilik sınavına hazırlık sürecine girer. Bu sürecin ardından yeterlilik sınavına tabii tutulur. Başarılı olduğu takdirde tez hazırlamaya başlar.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı, vb) ve bunlara ait oranlar, ilgili öğretim elemanı tarafından hazırlanan ve Ders Bilgi Paketi'nde yer alan “Değerlendirme Sistemi”nde tanımlanmıştır. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları, ara sınav, final sınavı notları ile dönem içerisinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim elemanı tarafından verilir.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği maddeleri uygulanır. Ölçme ve değerlendirme her ders için değişebilir. Bu nedenle ders bilgi paketlerine bakılmalıdır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

240 AKTS almak, bir doktora tezi hazırlamak ve bu tezin jüri tarafından başarılı bulunması.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Emine Yılmaz

eminey@hacettepe.edu.tr

Koray Üstün

korayustun@hacettepe.edu.tr


0 312 297 81 00