KLİNİK PSİKOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Psikoloji Bölümü 1964 yılında kurulmuştur ve 2 yıllık örgün yüksek lisans eğitimi vermektedir. Yüksek lisans programımız Klinik Psikoloji ve Genel Psikoloji başlığı altında açılmaktadır. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının eğitim dili Türkçedir.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programının temel hedefi ülkemiz için Klinik Psikoloji alanında uzmanlaşmış nitelikli yüksek lisans mezunları yetiştirmektir. Bu nedenle öğrenciler, üniversitede edindikleri psikoloji mesleğine ilişkin kuramsal bilgilerini beceriye dönüştürmek, bilgi ve becerilerini uygulamalı olarak geliştirmek amacıyla ilgili derslere katılırlar.

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı 2023-2024 Eğitim Öğretim Güz Dönemi Kontenjanı: 16

Azami süre: 6 yarı yıl

Mezuniyet Ünvanı: Klinik Psikoloji Bilim Uzmanlığı

Staj Durumu: Yok

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1. Adayın Psikoloji alanında Lisans eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almış olması ve lisans akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri olması,

2.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) eşit ağırlık puan türünde en az 75 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 75 puana eşdeğer puan almış olmak.

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 70 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 70 eşdeğeri puan almış olmak.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans derecesini elde etmek için gerekli koşullar "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile her anabilim dalının kendi yönergesi hükümlerince belirlenmektedir. İlgili yönetmeliğe http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf web adresinden ulaşılabilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler Psikoloji alanında lisans eğitimini tamamlamış veya yurtdışında eşdeğer bir eğitim almıştır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Klinik Psikoloji Bölümü Yüksek Lisans Programı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; anadilini etkin olarak kullanan, çağdaş psikoloji yöntemlerinin gereklerini yerine getiren; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen Klinik Psikoloji Yüksek Lisans mezunu yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu program mezunları okullar, anaokulları, hastaneler, huzurevleri, cezaevleri, ıslahevleri gibi devlet kurum ve kuruluşları ile özel sektörde uzman, araştırmacı ve yönetici ; üniversitelerde araştırma görevlisi olarak görev alabilmektedir. Ayrıca klinik psikoloji meslek alanı ile ilgili görevlerde çalışabilmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programı 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Programda toplam 120AKTS'lik ders bulunmaktadır. Programda yer alan 16 dersin 4'ü zorunlu 12'si seçmeli derstir. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında %65 oranında zorunlu, %35 oranında seçmeli ders bulunmaktadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan "Ders Öğretim Planı"nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notlarıyla ilgili bilgiler "Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği"nde yer almaktadır. İlgili yönetmeliğe http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf web adresniden ulaşılabilir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programından mezuniyet için gerekli koşullar " Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği" ile her anabilim dalının kendi yönergesi hükümlerince belirlenmektedir. İlgili yönetmeliğe http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/belgeler/resmigazete06112006.pdf web adresinde ulaşılabilir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Müjgan İnözü Mermerkaya

eposta: mujganinozu@hacettepe.edu.tr

Telefon: 2978325

Faks: 2992008