PAZARLAMA PROGRAMI(TEZSİZ/İ.Ö.)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Pazarlama Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı altında yürütülmekte olan tezsiz Yüksek Lisans programıdır. Program dili Türkçedir. Dersler, ara sınav, final, sunum, raporlar ve proje yazımı Türkçe olmalıdır. Programda yer alan dersler hafta içi akşam 18:00'da başlamaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir alandan lisans diplomasına sahip herkes programa başvurabilir.

2. Başvuru için asgari bir akademik başarı ortalaması zorunluluğu bulunmamaktadır.

3. Başvuruda ALES ve Yabancı Dil koşulu aranmaz. Ancak ALES ve Yabancı Dil puanı olan adaylar bu puanlarını belgelendirdikleri takdirde yapılacak olan Giriş Sınavı değerlendirmesinde aşağıdaki ağırlıklar kullanılır ve ALES ve Yabancı Dil puanını belgelendirmeyenlerin değerlendirme puanı sıfır olarak kabul edilir.

Değerlendirme Ağırlığı:

ALES Puanı: %20 Yabancı Dil Puanı: %10

Akademik Ortalama: %30 Giriş Sınavı: %40

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, Üniversitemiz Senatosunun 15.01.2014 tarih ve 2014-28 sayılı "Yabancı Uyruklu Adayların Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Programlarına Başvuru ve Kabul Koşullarına İlişkin Esaslar" Senato Kararı uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Pazarlama II.Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına kaydolan öğrenciler toplam 30 yerel krediden ve Avrupa Kredi Transfer Sistemine göre 90 AKTS'den az olmamak koşuluyla zorunlu ve seçimlik dersleri ve dönem projesini başarıyla tamamlamak durumundadırlar.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda yükseköğrenim düzeyinde öğrenim görmüş bir öğrencinin daha önce aldığı dersler, Bölümümüzde benzer dersleri veren öğretim elemanlarımızın onayı ile H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde ve ilgili yönetim kurulu kararı ile denk kabul edilebilir.

Değişim programları ile başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre yükseköğrenim görmüş öğrencilerin aldıkları derslerin akademik tanınması H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddesi çerçevesinde gerçekleştirilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Pazarlama İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programının amacı; özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında pazarlama departmanlarında çalışmakta olan veya çalışmak isteyen bireylere ulusal ve uluslararası pazarlarda pazarlama stratejileri ve yönetimi alanlarında bilimsel düşünme ve analitik karar verme becerisine sahip, yaratıcılığı yüksek çeşitli kademelerde çalışabilecekleri bir eğitim vermektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Mezunlarımız, etkili iletişim becerileri, toplumsal sorumluluk duygusu, yeniliklere karşı esnek olma özelliklerine sahiptirler. Programımızdan mezun olanlar özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında Pazarlama Departmanlarında uzman ya da yönetici pozisyonlarında çalışmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

· Zorunlu ders sayısı / oranı: 5 - % 38,46

· Seçmeli ders sayısı / oranı: 8 - % 61,54

· Seçmeli derslerin verilmeye başladığı yıl: 1.Yıl

· Bölüm dışı zorunlu seçmeli ders sayısı: Yok

· Staj zorunluluğu: Yok

· Önkoşullu dersler: Yok

Programın yıllara göre yapısı: Programın bütün dönemlerinde öğrenci zorunlu derslerin yanında seçmeli dersler alarak uzmanlaşmak isteyeceği alana yönelme şansına sahiptir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği'ndeki Esaslar uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Program üç dönem 90 AKTS'den oluşmaktadır. Programdan mezun olmak için öğrencilerin minimum 36 kredilik ders alması ve 2 kredilik dönem projesi dersinden başarılı olması (toplam 38 KREDİ) yani en az 90 AKTS'yi tamamlaması gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 2. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof.Dr. Mustafa KILIÇ

Adres:

Hacettepe Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü

Beytepe Kampusu, C Blok Kat:3

Çankaya, Ankara 06800

Tel: +90-312-297 87 00

Fax: +90-312-299 20 55