MÜZİK TEORİLERİ DOKTORA PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Müzik Teorileri Anabilim Dalı'nın temel felsefesi; müzik teorisyenlerine, Türk Müzik Teorisi ve Batı Müziği Teorisi alanlarını “bütüncül” bir bakış açısıyla irdeleyebilme imkânı sağlamaktır. Müzik Teorileri Doktora Programı da aynı yaklaşım üzerinde temellenmiştir. Bu çerçevede, gerek Türk Müzik Teorisi, gerekse Batı Müziği Teorisi'ne ilişkin olarak; ses organizasyonu, analiz ve teori tarihi olmak üzere aynı konu başlıkları altında sınıflandırılan bir müfredat oluşturulmuştur.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Program'a başvuruda bulunabilmek için; yürürlükteki mevzuatın zorunlu kıldığı koşulların yanında,

- Bir yüksek lisans diplomasına sahip olma,

- YDS ya da YÖKDİL'den en az 65 puan almış olma veya geçerliliği Senato tarafından kabul edilen diğer ulusal ya da uluslararası dil sınavlarının birinden bu puana eşdeğer puan almış olma

- Müzik Teorileri alanında yayınlanmış en az 1 makale (hakemli dergide), kitap bölümü ya da tam metin bildirisi bulunma (Bu çalışmalar başvuru dokümanlarına eklenmelidir)

- Program'a başvuru gerekçesinin ve odaklandığı çalışma konularının ayrıntılı olarak açıklandığı bir niyet mektubu sunma

- Bir akademik özgeçmiş sunma (Özgeçmiş, adayın bugüne kadar gerçekleştirdiği bilimsel/sanatsal etkinlikleri içermelidir)

koşulları aranır.


Giriş Sınavı

Tüm başvuru koşullarını sağlayan ve Üniversite'nin belirlediği kurallara uygun olarak başvuru yapan adaylar Giriş Sınavı'na alınırlar.

Giriş Sınavı, 70 (yetmiş) puan üzerinden değerlendirilen yazılı sınav ve 30 (otuz) puan üzerinden değerlendirilen sözlü sınav olmak üzere iki bölümden oluşur ve toplam 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. 

Giriş Sınavı'nda, adaylara aşağıdaki konu başlıklarından sorular yöneltilir: 

  - Batı Müziği Teorisi: Armoni ve form bilgisi

  - Geleneksel Türk Müzikleri Teorisi: Makam, usul ve form bilgisi

  - Müzik Performansı Analizi

  - Müzik Teorileri alanında gerçekleştirilen akademik çalışmalar ve yayınlar

  - Adayın makale, kitap bölümü ya da bildirileri

Giriş Sınavı sesli ve görüntülü olarak kaydedilir ve kayıtlar iki yıl süre ile saklanır.

Adayların genel başarı notu, yüksek lisans not ortalamasının %40'ı ile Giriş Sınavı'ndan alınan puanın %60'ının toplamı olup 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş Sınavı'ndan en az 60 (altmış) puan alan ve genel başarı notu en az 70 (yetmiş) olan adaylar başarılı olarak kabul edilirler. Genel başarı notunun eşitliği halinde Giriş Sınavı puanı dikkate alınır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

En az 21 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı tez, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program'dan mezun olma hakkını kazanırlar.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmelerin tanınmasında, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullar geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Program'ın amacı; öğrencilerin, Türk Müzik Teorisi ve Batı Müziği Teorisi alanlarını bütüncül bir bakış açısıyla irdeleyebilecek objektivizme ve bilimsel yeterliliğe sahip olmalarını; odaklandıkları çalışma konularında üst düzeyde bilimsel yayın üretebilme yetisi kazanmalarını ve bilim etiğinin tüm gereklerini içselleştirmelerini sağlamaktır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Program mezunları; devlet ya da vakıf yükseköğretim kurumlarında akademisyen; devlete veya özel sektöre bağlı diğer kuruluşlarda ise müzik teorisyeni olarak görev yapabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program'da; Sonat Teorisi I, Post-tonal Teoriye Giriş, Edvar Teorisi, Seminer, Yeterlik Sınavına Hazırlık ve Özel Konular olmak üzere toplam 12 ulusal kredilik dört zorunlu ders yer almaktadır. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her bir ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, söz konusu dersin sorumlu öğretim elemanınca hazırlanan ve Ders Bilgi Paketi'nde yer alan ?Değerlendirme Sistemi? başlıklı maddede tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

En az 21 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla; zorunlu statüdeki dersleri ve seçtiği diğer dersleri başaran ve hazırladığı tez, Savunma Sınavı jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla Program?dan mezun olma hakkını kazanırlar. 

 

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Cenk Güray (Anabilim Dalı Başkanı) 

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Teorileri Anabilim Dalı, Beytepe Yerleşkesi 06800 Ankara

cenk.guray@hacettepe.edu.tr 

Telefon: (0312) 212 62 11

Faks: (0312) 215 84 66