JEOLOJİ MÜHENDİSLİGİ(HİDROJEOLOJİ MÜH.) PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Lisans eğitim ? öğretim programı 1968 yılında 5 yıllık olarak başlatılmış, 1969 yılında ise 6 yıla çıkarılmıştır. 6 yıllık program, üniversitelerde yapılan değişiklikle bölümün Mühendislik Fakültesine bağlanmasına kadar, 1973 yılına kadar sürdürülmüştür. Bu sürede ?Yüksek Mühendislik? derecesi ve Jeoloji (Maden) Mühendisliği ünvanıyla diplomalar verilmiştir. 1973 yılından itibaren ise 4 yıllık lisans eğitimine geçilmiştir. Başlangıçta maden aramalarına ve değerlendirilmesine yönelik eğitim uygulanması nedeniyle diplomalara yazılan (Maden) kelimesi ve Jeoloji mühendisliği (Hidrojeoloji) diplomasındaki Hidrojeoloji kelimeleri ilerleyen yıllarda uygulanan eğitim-öğretim programında yapılan değişikliklere bağlı olarak 1997 yılında diplomalardan kaldırılmıştır. Bu tarihten sonra diplomalarda ?Jeoloji Mühendisliği Programı?ndan ve ?Hidrojeoloji Mühendisliği Programı?ndan mezun olunduğu belirtilmiştir.

Jeoloji Mühendisliği Bölümü, X-RF, X-RD, Su kimyası, Çevresel Trityum, LA ICP-MS, Duraylı İzotop, Mikroskop, İncekesit-parlatma, Mineral mikroanaliz, Kırma-öğütme ve kil ayırma, Paleontoloji, Jeohidroloji, Yeraltısuyu izleme, Coğrafi Bilgi Sistemi, Mobilize Alan Araştırma-GeoProbe, kömür teknolojileri ve petrografisi, kayaç ve toprak mekaniği gibi kapsamlı laboratuvar olanaklarıyla, çağdaş eğitim ve araştırma alt yapısına sahiptir.

Bölümümüzde, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak, doktora düzeyinde Jeoloji ve Hidrojeoloji Mühendisliği doktora programları yürütülmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Doktora programına, mülakat yapılarak öğrenci alınmaktadır. Doktora programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilmektedir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilmektedir. Adayların, ilgili anabilim dalı başkanlığınca ya da anabilim dalına ilişkin esaslarda belirlenen ve Enstitü yönetim kurulunca onaylanan bir bilim dalında yüksek lisans diplomasına ve ALES'ten başvurduğu programın puan türünde yüksek lisans diploması olanlar için en az 60, lisans diploması olanlar için en az 70 standart puandan az olmamak koşulu ile Senato tarafından belirlenecek ALES puanına sahip olmaları gerekir. Doktora programlarına yapılacak başvurularda ALES sonucu yerine, Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilerek başarı taban puanları belirlenen ve uluslararası düzeyde kabul gören sınavlarda başarılı olmaları gerekmektedir. Senato tarafından kabul edilerek başarı taban puanı belirlenen ÜDS sınavında asgari taban puanına veya benzeri ulusal ve uluslararası geçerliliği olan KPDS, TOEFL (Test of English As A Foreign Language), IELTS (International English Language Testing System) ve benzeri dil sınavlarında asgari taban puanına sahip olmaları gerekmektedir. Yabancı uyruklu adayların kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden ya da Türkçe'den yeterlilik derecesi, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara göre değerlendirilir. Adayların ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar Fen Bilimleri Enstitüsü'ne başvurmaları gerekmektedir. Kesin kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrenciler için gerekli belgeler ise 2 adet Türkçe pasaport tercümesi ve 6 adet vesikalık fotoğrafdır (YÖK'ün kılık kıyafet yönetmeliğine uygun). Adayların kayıt işlemleri ilgili Fen Bilimleri Enstitüsü'nce düzenlenmekte ve yürütülmektedir.

Adayların değerlendirmesi sınav jürileri tarafından yapılmaktadır. Sınav jürisi Anabilim dalı başkanlığınca önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla onaylanan en az 3 asıl, 2 yedek öğretim üyesinden oluşmaktadır. Bir anabilim dalında yürütülen farklı doktora programları için ayrı jüriler kurulabilir. Doktora programına öğrenci kabulünde, adayların genel başarı notu, 100 üzerinden tam nota dönüştürülen ALES puanının %50'si, lisans not ortalamasının %20'si ve giriş sınavı sınav tam notu üzerinden alınan notun %30'u alınarak hesaplanır. Doktora programlarında sınav değerlendirmesinde tam not üzerinden en az %60 alan ve genel başarı notunda da tam notun en az %70'ini sağlayan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı puanının eşitliği halinde adayların sınav notu dikkate alınır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin 24 yerel kredi veya Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamaları mezuniyet için gerekli koşullardır. Lisans derecesi ile kabul edilen öğrencin ise en az 180 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamaları mezuniyet için gerekli koşullardır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının doktora programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir doktora programına yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim dalında doktora öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin doktora programlarına öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl doktora programında öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 26'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen başarı notlarını almış olması gerekir. Yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin intibakları anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu kararıyla yapılır.

Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup belirli bir konuda bilgi ve uygulama becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim dalı başkanının uygun görüşleri ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek belirlenen derslere devam edebilirler. Bu öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrenciler kayıtlı öğrencilerin yararlandığı öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Evrensel değerleri ilke edinen, temel bilimleri, mühendislik bilimlerini ve matematiği üst düzeyde anlayan ve uygulayan, yeraltısuyu kaynakları başta olmak üzere genel olarak su kaynaklarının araştırılması, geliştirilmesi, yönetimi ve korunması alanındaki yeni bilgilere ulaşan ve araştırma teknikleri konusunda yöntem ve becerilere üst düzeyde sahip, eleştirel yaklaşımla analiz ve sentez yapabilen, araştırmalarının sonuçlarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkı koyan, toplumsal ve bilimsel etik kurallarına saygılı, girişimci, yeniliğe açık, ulusal ve uluslararası alanda saygınlığı yüksek olan araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmek programın eğitim amacıdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Hidrojeoloji mühendisliği doktora programı mezunlarımız TPOA, DSİ, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, İller Bankası, MTA, Karayolları Genel Müdürlüğü, EPDK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Belediyeler, vb gibi kamu kurumlarında, çeşitli ölçekteki ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında yönetici kadrolarında çalışmaktadır. Ayrıca, meslek yaşamlarını akademide sürdürmek isteyen mezunlarımız kolaylıkla yurt içi ve dışı üniversitelerce kabul görmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrencilerin Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını, lisans derecesi ile kabul edilen öğrencin ise en az 180 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamaları, seminer çalışması yapmaları, doktora yeterlik sınavını başarmaları ve doktora tezini tamamlamaları mezuniyet için gerekli koşullardır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyeleri/görevlileri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Yüksek Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.fenbilimleri.hacettepe.edu.tr).

Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Doktora tezi savunma sınavı jürisi, tarihi ve yeri ilgili anabilim dalı akademik kurulunun önerisi ile enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. Jüri, en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere beş asıl; en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek öğretim üyesinden oluşur. Tez izleme komitesi üyeleri jürinin doğal üyeleridir.

Tez savunma sınavı tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Savunma sınavı adayın çalışmasıyla ilgili konularda bilgi, yorumlama ve sentez gücünü değerlendirmeyi amaçlar. Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, düzeltme veya ret kararı verir. Jüri üyelerinin bireysel raporları ile jüri kararı en geç üç işgünü içinde bir tutanakla anabilim dalı başkanlığınca enstitü müdürlüğüne bildirilir. Tezi kabul edilen öğrenci, jüri üyelerinin de önerileriyle son haline getirilmiş tezini, enstitü tez yazım kurallarına uygun şekilde hazırlayıp ciltlenmiş olarak, en geç bir ay içerisinde enstitüye teslim eder.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Herhangi bir doktora programı bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için; Doktora tezi jüri raporları ve tutanaklarının, Enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan tezin basılmış ve ciltlenmiş altı kopyasının, Tezin elektronik ortamda kaydedilmiş kopyası ile enstitü tarafından istenen diğer belgelerin, Yükseköğretim Kurulunca istenen belgelerin enstitüye eksiksiz teslim edilmiş olması gerekir. İlgili bütün belge ve bilgiler enstitüye ulaştıktan sonra öğrencinin dosyası enstitü yönetim kurulunca incelenerek mezuniyet için bütün koşulları eksiksiz yerine getiren öğrencinin mezuniyetine karar verilir. Mezuniyetine karar verilen doktora öğrencilerine doktora diploması verilir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Yurdal GENÇ (Anabilim Dalı Başkanı)

e-mail: ygenc@hacettepe.edu.tr

Tel: +90(312)2977700

Doç. Dr. Harun AYDIN (Bologna Koordinatörü)

e-mail: harun@hacettepe.edu.tr

Tel: +90(312)2977700