BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Önerilen Doktora Programı çerçevesinde; beden eğitimi ve spor alanının kapsamına fiziksel aktivite ve sedanter davranış örüntüleri, okul beden eğitimi, okul içi ve dışı sportif etkinlikler alanları dahil edilmiştir. Çünkü canlı olmanın önemli bir belirtisi olan hareket, tarihsel süreç içerisinde kültürel bir olgu olarak beden eğitimi, spor ve fiziksel aktivite şeklinde birbirleriyle ilişkili ancak farklı başlıklarda tanımlanmıştır. Dahası, zaman içerisinde bu etkinlikler insanın sağlıklı gelişimi, sağlığını sürdürmesi ve bütünsel eğitiminin de başlıca aracı haline gelmiştir. Bu çerçevede, ileri düzeyde akademik  çalışma planlayabilen, yürütebilen, rapor ve makale yazabilen, uzmanlaştığı özel alanda yeni çalışma konularında araştırma problemi üretebilen, bilim etiği ve felsefesini kavramış olan bilim doktorları yetiştirilmesi ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla bu program açılmıştır. Programı tamamlayan mezunlar, beden eğitimi ve spor alanında özgün bir araştırmayı bağımsız olarak yürütebilir, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapabilir, özgün sonuçlara ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği ve becerisini kazanır. Beden Eğitimi ve Spor doktora programı mezunları ?bilim doktoru? unvanı alarak mezun olmaktadır. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

  • Spor Bilimleri alanındaki herhangi bir tezli yüksek lisans programından mezun olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olmak. Bunlar dışındaki yüksek lisans programlarından mezun olanlar için Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Akademik Kurulu tarafından kabul edilmek. 
  •  ALES (SAY/EA/SÖZEL) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu). 
  • Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için Yeterlilik Sınavına Hazırlık dersleri haric?, en az 21 ulusal kredi ve 90 AKTS kredisinden az olmamak kos?uluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, tez o?nerisi ve tez c?alıs?ması olmak u?zere 240 AKTS kredisini başarı ile tamamlamış olmak. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Doktora Programı ile ilgili maddelerinde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak. 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Bir başka enstitüden alınmış olan ve Hacettepe Üniversitesinde denkliği istenen bir dersin içeriklerinin değerlendirilmesinden sonra Sağlık Bilimleri Enstitüsünün onayı halinde dersten muaf olunabilir. Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil olmak üzere, programa kaydolmadan önceki son beş yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler, Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde tanımlamış olan esaslar çerçevesinde, danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin programına transfer edilir ve diploma ekine (transkriptine) işlenir. Beden Eğitimi ve Spor dışındaki disiplinlerde lisans derecesine sahip olan adayların bu alanda bilimsel tamamlama yapmaları istenebilir. 

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Beden Eğitimi ve Spor alanında öğretim, araştırma ve uygulama konularında evrensel düzeyde bilim insanı niteliklerini taşıyan, özgün bir araştırmayı bağımsız planlayıp yürütebilen, elde ettiği yeni bilgileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, bilim felsefesi ve etiğini kavramış, konusunda ulusal ve uluslararası politikalara katkı sağlayan, bilgili, aydın, yeterli ve yetkin bilim doktoru yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programın mezunları, üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor anabilim dallarında, ilgili araştırma merkezlerinde veya bağımsız olarak doktora sonrası çalışmalarını yürütebilen ve geliştirebilen bilim doktorlarıdır. Doktora programı mezunları, bağımsız olarak araştırma planlama, yürütme ve sonuçlandırma, toplumu bilgilendirme, yönlendirme, ulusal ve uluslararası düzeyde üretilen politikalara katkı sağlama, akademik ve bilgi ve becerilerini ulusal ve uluslararası bilimsel ortamlara aktarma konusunda gerekli yetkinliğe ulaşmış kişilerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Beden Eğitimi ve Spor Doktora programı zorunlu ve seçmeli dersler ve tez çalışması dahil en az 7 ders olmak koşuluyla toplam 21 ulusal kredi ve 240 AKTS kredisinden oluşur. Seçmeli ders yükünün bir kısmı ya da tamamı isteğe bağlı olarak alan içi ve/veya alan dışı olarak alınabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ?Ders Bilgi Paketi? Değerlendirme Sisteminde tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanmaktadır.

http://fs.hacettepe.edu.tr/saglikbilimleri/dosyalar/yonetmelikler/hu-yonetmelik-26112016.pdf???????

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Gıyasettin Demirhan

Adres: Spor Bilimleri Fakültesi, Beytepe, Ankara

e-posta: demirhan@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 2976890