RADYO, TELEVİZYON ve SİNEMA
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı bünyesinde açılması planlanan Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans programı, gerekçede de yer aldığı gibi, Türkiye'de yükseköğretim ekosistemi içerisinde bilgi toplumu bağlamında dönüşen radyo, televizyon ve sinema uzamının güçlü bir eğitim ve öğretim faaliyeti içerisinde yer alabilmesini sağlayacaktır. Radyo, sinema ve televizyon alanında üretilen içeriklerin özellikle Türkiye'de yeniden ele alınmasının bir dizi güçlü nedeni bulunmaktadır. Ülkelerin modernleşme tarihlerinin yansımasını bulduğu siyasal, ekonomik, kültürel gelişmelerinin son kertesinde medya, özellikle de radyo, televizyon ve sinema alanını yeniden düşünmeye dair bir çağrı oluşturduğu dikkate alındığında, yükseköğretim ekosistemi içerisinde bu alanları yenilikçi bir araştırma gündemi içerisinde değerlendirmenin önemi açıktır. Öte yandan, Türkiye'de radyo televizyon ve sinema alanının ülkenin modernleşme gündeminin başat bir unsuru olmasının yanı sıra, son döneminde bir dizi güçlü değişim ve dönüşümün medyanın sözü edilen bileşkesini yeniden düşünmeye dair önemli bir yanıt oluşturmaktadır. Gerçekten de, Türkiye'nin kültür ekonomisi istihdamı içerisinde %16 (Eurostat, 2020: 14) gibi kayda değer bir istihdam olanağı sunan radyo, televizyon ve sinema alanının özellikle 2014 yılından itibaren artan ölçüde ülke ihracatının temel bir bileşeni olarak öne çıktığı gözlenmektedir (Alankuş ve Yanardağoğlu, 2016). Radyo, televizyon ve sinema alanı, bu doğrultuda kaynağını bireysel yaratıcılık, beceri ve yetenekten alan, fikri mülkiyetin üretilmesi ve kullanımı aracılığıyla zenginlik ve iş imkânı yaratma potansiyeli bulunan yaratıcı kültür endüstrilerinin önemli bir bileşeni olarak, yeniden araştırma odağına alınmasını gerekli kılan bir ekosistem oluşturmuştur.  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ve Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı Genel Kurulu (UNCTAD), yaratıcı endüstrileri büyüme ve istihdam sağlama gibi makro-ekonomik hedefleri gerçekleştirme yolunda yeni ve önemli araçlar olarak kabul etmektedir. Bununla birlikte, yukarıda sözü edilen iki unsurun yanı sıra bir dizi önemli gelişmeye bu doğrultuda yer verilmelidir. O denli ki, bilgi toplumu dönüşümü içerisinde radyo, televizyon ve sinema yayıncılığının yeni enformasyon ve bilgi teknolojileri ile kurduğu yakınlık, bu alanın yükseköğretim ekosistemi içerisinde yeniden ele alınmasını zorunlu kılan bir çağrı olarak kabul edilmelidir. Yakınsak teknolojiler ve daha da önemli olarak yakınsama kültürünün Türkiye'de toplumun geniş kesimleri tarafından yaygın olarak deneyimlenmesi refakatinde, yükseköğretim ekosistemi ve bileşenleri içerisinde Türkiye'de henüz karşılığını bulamamış olması ve bu doğrultuda yeterli araştırma faaliyeti gerçekleştirilememiş bir alan olarak kalması, Türkiye için oldukça önemli bir eksikliği oluşturmaktadır. Yayıncılığın yeni döneminde enformasyon teknolojileri ile birlikte değişen yüzü geleneksel radyo, televizyon ve sinema alanının bu kez sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal boyutları ile yeni bir evreye, talebe ya da isteğe bağlı televizyon yayıncılığı (video on demand) ve yeni bir kültür ekonomisine taşırken yeni bir araştırma uzamı kurulmasını zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Programını tamamlayan öğrenciler, nitelikli bilimsel araştırmalar gerçekleştirebilecekleri gibi, alana ilişkin kültür politikası geliştirilmesi konusunda da görev alabilir ve Türkiye'de değişen yayıncılık ekosisteminin ülkenin kültür ekonomisi içerisinde önemli bir kazanım olarak öne çıkmasını sağlayabilirler.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Programa başvuran adayların,

1. En az dört yıllık lisans eğitimini başarı ile tamamlamış ve lisans not ortalamasının 4.00 (dört) tam not üzerinden en az 2.80 (iki nokta seksen) olması,

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 55 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 55 puana eşdeğer puan almış olması,

3. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) en az 60 puan ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden eşdeğeri puan almış olması gereklidir.

4. Değerlendirmede ALES puanının %50'si, yazılı ve sözlü sınavın %30'u, lisans ortalamalarının %10'u ve yabancı dil puanlarının %10'u dikkate alınacaktır.

5. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

6. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

Radyo, Televizyon ve Sinema Yüksek Lisans Programı'na Giriş İçin Özel Koşullar;

Adayların,

  • Programa başvurma gerekçelerini içeren en az bir sayfalık niyet mektubunu (Times New Roman karakteri, 12 punto ve 1,5 aralıkla yazılmalıdır),
  • Fotoğraflı özgeçmişlerini ve
  • Kapalı zarf içindeki iki adet referans mektubunu

yukarıda sayılan belgelerle birlikte HÜ İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Lisans mezuniyeti RTS bölümü dışında olan adayların başvurusuna da açıktır. 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ         YÜKSEK LİSANS 
MİN.
           AĞIRLIĞI %
ALES (PUANI VE PUAN TÜRÜ)

55

(SAY-SÖZ-EA)

50
AKADEMİK ORTALAMA2.8010
YABANCI DİL (PUANI VE SINAV ADI)60 10
YAZILI BİLİMSEL DEĞERLENDİRME 
VE / VEYA MÜLAKAT
5030D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek Lisans Programını tamamlayabilmek için 24 ulusal/60 AKTS kredisi karşılığı ders almak (9 ulusal kredi/30 AKTS kredisi zorunlu derslerden, 15 ulusal kredi/30 AKTS kredisi ise seçmeli derslerden alınacaktır) ve yüksek lisans tez çalışmasını başarıyla tamamlamak (60 AKTS) gereklidir. Bu çalışmaların sonunda ulaşılması gereken minimum yerel kredi 24, minimum AKTS / ECTS kredisi ise 120'dir. 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı'na yatay geçiş yapabilmek için programa kabul koşullarını sağlamak gereklidir. Diğer konular için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri geçerlidir.

http://fs.hacettepe.edu.tr/sosbil/dosyalar/yonetmelikler/sinavyonetmeligi301116.pdf

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programının amacı; yukarıda ana hatları ile tanıtılan yaratıcı endüstriler bileşeni olarak radyo, televizyon ve sinema alanının kuramsal birikimini, uygulama olanakları ile güçlendirilmiş olan nitelikli bir istihdam gücü oluşturmaktır. Türkiye'de radyo, televizyon ve sinemanın gittikçe küresel kültürel akış içerisinde özel bir yeri olduğu örneğin ülkenin ihracat potansiyeli içerisinde kültür ekonomisinin özel bir alanı olarak yer aldığı düşünüldüğünde söz konusu ekosistemin nitelikli bir istihdama duyduğu ihtiyaç açıktır. Bu doğrultuda açılması planlanan Radyo, Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programı, yayıncılığın değişen ihtiyaçlarına yönelik akademik niteliklere sahip, akademik çalışma ya da üretim yaparken ihtiyaç duyulan birikim ve niteliklere haiz, hizmet ve tartışma alanlarına hâkim ve bilgi birikimini kullanarak araştırmalar yapabilen eleştirel bir perspektife sahip mezunlar vermeyi amaçlamaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programı tamamlayan öğrenciler, özel sektörde veya kamu kuruluşlarında ihtiyaç duyulan görevlerde çalışabilirler. Ayrıca, radyo, televizyon ve sinema alanlarında ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarda araştırma faaliyetleri yürütebilir, çeşitli pozisyonlarda çalışabilirler. Yerel, Bölgesel ve Ulusal radyo ve televizyon kuruluşlarının yanı sıra, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu ile yeni enformasyon ve bilgi teknolojilerindeki değişim çerçevesinde yaygınlaşan yeni yayıncılık ekosistemi içerisinde yer alabilecekleri gibi, ülkemizin önde gelen pek çok üniversitesindeki fırsatları da değerlendirebilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Öğrencilerin Medya Endüstrilerinde Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği, Radyo, Televizyon ve Sinemada Kültür Politikaları, Kültürel Ekonomi Tartışmaları, Radyo, Televizyon ve Sinemada Kültür Araştırmaları Semineri derslerini almaları zorunludur. Bunun dışında programdaki dersler seçmelidir. Bu programda 1 AKTS kredisi 30 saatlik iş yüküne karşılık gelmektedir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planı'nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanır.

http://fs.hacettepe.edu.tr/sosbil/dosyalar/yonetmelikler/sinavyonetmeligi301116.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Radyo Televizyon ve Sinema Tezli Yüksek Lisans Programını tamamlayabilmek için 24 ulusal kredi/60 AKTS kredisi karşılığı ders almak (9 ulusal kredi/30 AKTS kredisi zorunlu derslerden, 15 ulusal kredi/30 AKTS kredisi ise seçmeli derslerden alınacaktır) yüksek lisans tez çalışmasını başarıyla tamamlamak (60 AKTS) gereklidir. Bu çalışmaların sonunda ulaşılması gereken minimum yerel kredi 24, minimum AKTS / ECTS kredisi ise 120'dir. 

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Ferruh Mutlu Binark

Bölüm Başkanı

E-Posta: binark@hacettepe.edu.tr

Tel: +90 312 2976230 - 120

Fax: +90 312 2976289

Adres: İletişim Bilimleri Bölümü, İletişim Fakültesi

Edebiyat Binası İçi Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi

Beytepe Ankara 06800

Web Adresi: http://www.iletisim.hacettepe.edu.tr/pdata/index.php?page_id=603&title=fakulte-bolumler-radyo-tv-ve-sinema-hakkinda