TIBBİ BİYOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, yaşam bilimleri ve sağlık alanlarının örtüştüğü konularda eğitim-öğretim ve araştırma yapmak amacıyla 1981 yılında kurulmuştur. Anabilim Dalında, moleküler/hücre biyolojisi ve moleküler genetik yöntemler uygulanarak, genombilim kapsamında araştırmalar yürütülmektedir. Anabilim Dalı Rektörlük binası A-Blokta yer almakta olup alt yapısında; Hücre Kültürü Laboratuvarları, Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarları, Genetik Test Laboratuvarları ve Biyolojik Örnek (DNA/Hücre) Bankası bulunmaktadır. Eğitim-öğretim kadrosu 6 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent ve 5 araştırma görevlisinden oluşmaktadır.

Anabilim Dalında yürütülen Yüksek Lisans ve Doktora programlarının eğitim dili Türkçedir. Yüksek Lisans için öğrenim süresi en az iki sene olup, mezun olmak için 120 AKTS kredisinin (1 AKTS: 30 saatlik iş yükü) tamamlanması gerekmektedir. İlk sene zorunlu ve seçmeli dersler ile 24 kredi (60 AKTS kredisi) tamamlanır, ikinci sene ise tez çalışması (60 AKTS) gerçekleştirilir. Doktora için öğrenim süresi dört sene olup, mezun olmak için 240 AKTS kredisinin (1 AKTS: 30 saatik iş yükü) tamamlanması gerekmektedir. Alınan dersler ile en az 21 kredinin (120 AKTS kredisi) tamamlanmasını takiben yeterlilik sınavına girilir, bu sınav sonrasında tez önerisi sunularak deneysel çalışmalara başlanır. Ders dönemi içinde öğrenciler aynı zamanda laboratuvar teknikleri ile de tanışarak pratik eğitimlerini ilerletirler. Yüksek Lisans/doktora programı kapsamında, her hafta makale saati ve araştırma sonuçlarının tartışıldığı laboratuvar toplantıları yapılmaktadır. Ayda bir kez yapılan seminerlere konusunda uzman araştırmacılar davet edilmekte ve öğrenci seminerleri düzenlenmektedir.

Anabilim Dalımızda; genombilim kapsamında ?omiks? teknolojilerinin kullanılmasıyla, hastalıklara neden olan genlerin saptanması ve moleküler temellerinin aydınlatılmasına yönelik araştırmalar yürütülmektedir. Araştırmalarımızda, hücre kültürü (in-vitro) ve deney hayvanları (in-vivo) model sistemler olarak kullanılmaktadır. Anabilim Dalımızda sunulan eğitim-öğretim programlarının içeriğinin yukarıda belirtilen kapsam doğrultusunda hazırlanmış olması,  programımızı diğer lisansüstü programlardan ayıran en önemli özelliktir.

Azami süre Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilmiştir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya  Eczacılık Fakültesi  mezunu olmak.

Yaşam ve Doğa Bilimleri Fakültesi ,Fen Fakülteleri; Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya Bölümleri mezunu olmak.

Mühendislik Fakülteleri; Bilgisayar Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği (Biyomühendislik) Bölümü mezunu olmak.

Sağlık Bilimleri ile ilgili dört yıllık yüksek okul veya fakültelerden Anabilim Dalı kurulunca uygun görülen lisans mezunu olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

Yüksek lisans programına kabul edilen öğrencilerin, Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu'nca gerekli görülmesi halinde Bilimsel Hazırlık Programına katılması zorunludur.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Öğrenim süresi iki senedir (4 yarıyıl). Öğrencinin birinci sene aldığı zorunlu/ seçmeli dersler ile Seminer dersinde başarılı olması, ikinci senede ise tez çalışmasını gerçekleştirerek tez savunma sınavında yeterli bulunması gerekmektedir. Mezuniyet için 21 kredi (120 AKTS kredisi) tamamlanmalıdır. (bkz. H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği*).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin tanınması için; adayın daha önce almış olduğu derslerin, derslere ait kredi ve içeriklerin Anabilim Dalı akademik kurulunda değerlendirilerek, ?H.Ü. Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans? programında yer alan dersler ve içerikleri ile örtüştüğünün onaylanması gerekmektedir (bkz. H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği*).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Genombilim ve moleküler tıp kapsamında; hücre biyolojisi, moleküler biyoloji ve moleküler genetik alanlarında bilgi birikimi ve beceriye sahip bilim uzmanı yetiştirmektir.

Öğrenim hedefleri:

  • Hücre biyolojisi, moleküler biyoloji  ve moleküler genetik alanlarındaki bilgiye erişerek, bu bilgiyi yorumlayabilecek düzeyde bilgi ve beceriyi,
  • Temel/ uygulamalı araştırmalar yapabilme becerisini,
  • Araştırma sonuçlarını sözlü ve yazılı olarak sunma becerisini,
  • Elde edilen yetkinlik ile akademik, ticari veya sanayi kuruluşlarında istihdam edilebilme yeteneğini kazandırmaktır.

Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri:

Prof. Dr. Çetin KOCAEFE

Prof. Dr. Hayat YURTER

Prof. Dr. Pervin DİNÇER

Prof. Dr. Didem DAYANGAÇ-ERDEN

Prof. Dr. Banu PEYNİRCİOĞLU

Prof. Dr. Burcu BALCI

Doç. Dr. Gamze BORA AKOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Zülfiye Yeliz AKKAYA ULUM

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans programı mezunları ; ağırlıklı olarak yurt içi ve yurt dışında doktora programlarına devam ederek akademik alanda öğretim elemanı olarak çalışabilirler. Bunun yanısıra; devlet, vakıf ve özel kuruluşlarda ; uzman, danışman veya yönetici olarak görev alabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Tıbbi Biyoloji Yüksek Lisans programında yer alan `Temel Laboratuvar İlkeleri ve Yöntemleri?, `Laboratuvarda Biyogüvenlik?, `Tıbbi Biyoloji Laboratuvar Teknikleri?, `Seminer? ve `Özel Konular? dersleri zorunlu dersler olup, programdan mezun olabilmek için gereken 120 AKTS kredisinin %75?ini oluşturmaktadır. Yüksek Lisans eğitimi kapsamındaki seçmeli dersler (alan içi ve alan dışı) ise programdan mezun olabilmek için gereken 120 AKTS kredisinin %25?ini oluşturmaktadır. Öğrenciler araştırma konularına yönelik olarak, kurum içi ve dışındaki diğer programlardan da seçmeli ders tercihi yapabilirler. Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı yüksek lisans programında yer alan derslere ait önkoşullar (öğrenci kontenjan sayısı, tamamlanması gereken dersler ve AKTS kredisi vb.) bulunmakta olup, E.1.Ders Bilgilerinde belirtilmiştir. 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri  ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav  yönetmeliğinin* ilgili maddeleri uygulanır.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Öğrencinin birinci senede aldığı zorunlu/ seçmeli dersler ile seminer dersinde başarılı olması ve ikinci sene tez çalışmasını gerçekleştirerek tez savunma sınavında yeterli bulunması gerekmektedir. Mezuniyet için 24 kredi (120 AKTS kredisi) tamamlanmalıdır. (bkz. H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği*).

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219 

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Çetin KOCAEFE (Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı)

Telefon: +90 312 305 2541

Faks: +90 312 309 6060

E-mail adresi: kocaefe@hacettepe.edu.tr