FARMAKOGNOZİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Farmakognozi Doktora Programı 1972 yılından itibaren aktif olarak eğitim vermektedir. Eğitim dili Türkçedir. Başlangıçta Program tıbbi bitkiler ve doğal kaynaklar üzerinde Farmakognozi ve Farmasötik Botanik ile ilgili konu başlıklarını kapsarken Farmasötik Botanik Anabilim Dalının kurularak Farmakognozi Anabilim Dalından ayrılmasından sonra Farmakognozi konularına ağırlık vermiştir. Bugün halk arasında kullanılışı olan tıbbi bitkiler ve doğal kaynaklardan elde edilen droglar üzerinde ilaç özellikli maddeler ve hammaddelerinin saf olarak izolasyonları, türevlendirilmesi, yapı tayinleri ile doğadan yeni bileşiklerin elde edilmesi ve bu kimyasal içerikler ile potansiyel biyolojik etkilerinin ilişkilendirilmeleri konusunda lisansüstü çalışmalarını yürütmektedir. Bu amaçla ayırım, izolasyon, yapı tayinleri ve bazı aktivite çalışmalarında gerekli altyapıya sahip olan Anabilimdalımızda ekstraktör, ultrasonik banyo, santrifüj cihazı, otoklav, manyetik karıştırıcı ve karıştırıcılı banyo, kurutma fırını, liyofilizatör, yüksek ve orta basınçlı kromatografi cihazları, spektrofotometre ve görüntüleme sistemi, CO2 İnkübatörü, Laminar Hava Akışlı Steril Kabin, jel elektroforezi, invert ve ışık mikroskopları, kuru hava sterilizasyonu, 37 °C'lik mikrobiyolojik etüv bulunmakta ve araştırmalarda kullanılmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacılık Fakültesi (5 yıllık) mezunu veya Farmakognozi Yüksek lisans mezunu olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program toplam 21 yerel krediden (120 AKTS kredisi) az olmamak koşulu ile zorunlu ve seçmeli dersler ile 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. 1 AKTS 30 saat iş yüküne eşdeğerdir.

Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde danışmanın ve anabilim dalı kurulunun görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez izleme komitesi oluşturulur. Öğrenci yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç altı ay içinde tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez izleme komitesi, öneriyi kabul ya da reddeder. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Tez çalışmasının tamamlanması ile öğrencinin elde ettiği sonuçları, `Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu?na uygun olarak yazılı hale getirmesi, jüri önünde sunması ve sözlü olarak savunması gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunun izni ile tezlerini İngilizce olarak hazırlayabilir ve sunabilir.

Öğrencilerin ders başarı durumlarının ve tez savunma sınavı sonuçlarının değerlendirilmesinde `H. Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği? esas alınır.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği(http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/lisansustu_yon_271112.pdf)

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim dalında doktora, öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden en az 70 (B3) notlarını almış olması gerekir. Anabilim dalı kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. (Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/lisansustu_yon_271112.pdf)

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu programın amacı öğrencileri doğal kaynaklardan elde edilen drog, ilaç hammadde ve yardımcı maddeleri ile ilgili bilgilendirmek, doğal kaynaklar ve bu kaynaklardan hazırlanan ürünlerin tanımı, kimyasal içeriğinin tayini, etkili bileşiklerin saf olarak elde edilmesi, türevlendirme, yapılarının aydınlatılması, doğadan yeni bileşikler elde edilmesi ve bu kimyasal içerikler ile potansiyel biyolojik etkilerinin ilişkilendirilmeleri konusunda lisansüstü bilimsel eğitim vererek, doğal kaynaklı ilaçlar konusunda uzmanlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan Farmakognozi uzmanı olarak mezun olanlar, araştırmacı ve denetleyici olarak Sağlık Bakanlığının çeşitli kademelerinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın referans laboratuarlarında, ilaç endüstrisinde özellikle doğal kaynaklı araştırma geliştirme, kalite kontrol üretim ve ruhsatlandırma birimlerinde ve Eczacılık Fakültelerinde Farmakognozi Anabilim Dallarında görev alabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programdaki tüm dersler güz ve bahar dönemlerinde açılmaktadırlar. Öğrenci mezun olması için gerekli olan toplam kredilerin %66'sını (158 AKTS) zorunlu derslerden (özel konular dahil), %34'ünü (82 AKTS) seçmeli derslerden almak zorundadır. Dördüncü yarıyılda alınacak olan Yeterlik Sınavı Hazırlık dersi de zorunlu dersler kapsamındadır. Yüksek lisans programını tamamlayarak FArmakognozi Doktora programına kabul edilenler, yüksek lisans programı sirasında alarak başarılı oldukları Farmakognozi doktora programı zorunlu derslerini tekrar almak zorunda değildir.  Seçmeli ders kapsamında Farmakognozi Yüksek Lisans ve Doktora  programı dersleri dahil olmak üzere diğer programlardan da ders alınabilir. Öğrencinin alacağı zorunlu ve seçmeli ders kredileri Öğretim Programı başlığı altında listelenmiştir. Ancak öğrenci için gerek duyulduğu takdirde, toplam kredi gereklerini sağlamak koşuluyla dersleri alacağı dönemlerde değişiklik yapılabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, programda yer alan her bir ders için hazırlanan ders bilgi paketlerinde tanımlanmıştır. Bir dersten başarılı sayılmak için doktora öğrencilerinin en az B3 (70) notu almış olmaları gerekir Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,(http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/lisansustu_yon_271112.pdf)

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

 Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar? bölümünde açıklandığı şekilde toplam 120 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlaması, 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla özel konular dersini alması ve tez çalışmasını tamamlayarak tez savunma sınavında başarılı olması gereklidir.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219


D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı:  Prof. Dr. Ayşe Uz

Tel: + (90) 305 10 89 

Fax: + (90) 312 311 47 77

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı 06100 Sıhhhiye/ANKARA