İLERİ YENİDOĞAN ARAŞTIRMALARI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İleri Yenidoğan Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans programında; yenidoğanları ilgilendiren ağır hastalıkların epidemiyolojisi, etiyopatogenezi, fizyolojisi, patolojisi, tanısı, tedavisi, önlenmesi ve korunma ilgili alanlarda eğitim donanımına sahip, uluslararası standartlarda öğrenci yetiştirilmesi ve öğrencilerin araştırma-geliştirme ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmaları, ilgili konularda bilimsel araştırma planlama ve yürütme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir. Mezunların alanlarında özgün bilimsel hipotez geliştirip, sorgulayan, prenatal pediatri alanındaki bilimsel yöntemleri kullanarak elde ettikleri sonuçları sunan ve tartışan, ilgili hastalıkların epidemiyolojisi, etiyopatogenezi, fizyolojisi, patolojisi, tanı ve tedavisi alanındaki araştırmalarda yer alan bilim insanı olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

Neonatoloji Bilim Dalı ?İleri Neonatoloji Tezli Yüksek Lisans? programında; yenidoğanları ilgilendiren ağır hastalıkların epidemiyolojisi, etiyopatogenezi, fizyolojisi, patolojisi, tanısı, tedavisi, önlenmesi ve korunma ilgili alanlarda eğitim donanımına sahip, uluslararası standartlarda öğrenci yetiştirilmesi ve öğrencilerin araştırma-geliştirme ve uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmaları, ilgili konularda bilimsel araştırma planlama ve yürütme becerisi kazanmaları hedeflenmektedir. Mezunların alanlarında özgün bilimsel hipotez geliştirip, sorgulayan, prenatal pediatri alanındaki bilimsel yöntemleri kullanarak elde ettikleri sonuçları sunan ve tartışan, ilgili hastalıkların epidemiyolojisi, etiyopatogenezi, fizyolojisi, patolojisi, tanı ve tedavisi alanındaki araştırmalarda yer alan bilim insanı olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Neonatoloji Bilim Dalı ?İleri Neonatoloji Tezli Yüksek Lisans Programı?nda ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde verilen yan-dal uzmanlık eğitimi çerçevesinde klasik neonatoloji eğitimi yapılmaktadır. Son yıllarda yenidoğan bebeklerin bakım, izlem ve tedavilerindeki gelişmeler disiplinler arasındaki işbirliği ve eşgüdümü zorunlu hale getirmiştir. Eğitim alanındaki eksikliklerin ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan ?İleri Neonatoloji Tezli Yüksek Lisans Programı?nın ülkemizde bir ilk olacağı ve diğer merkezler için örnek oluşturacağını düşünüyoruz.

Bilim Dalımızda böyle bir programın başlatılmasında başlıca dört alanda yaptığımız çalışmaların önemi olduğu kanısındayız.

Program kapsamında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı Öğretim Üyelerinin konsültanlık yaptığı İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi ve Yenidoğan ve Yenidoğan Cerrahisi Ünitesi ile Riskli Bebek İzlem Polikliniği?nden yararlanılmaktadır. Eğitim kadrosunda Hacettepe Üniversitesi?nin değişik bölümlerden öğretim üyeleri katkıda bulunmaktadır.

Program kapsamında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı?nın klinik eğitim ve klinik araştırma olanaklarından yararlanılmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı dersliğinde (Bölüm 37?de) ve hasta başında eğitim verilmektedir.  

Eğitim öğretim dili Türkçe olup, yabancı uyruklu öğrenciler de programa kabul edilmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmak ve Neonatoloji Yan Dal Uzmanlık eğitimi alıyor olmak veya Neonatoloji Uzmanı olmak gereklidir. Aynı anda en fazla 6 yüksek lisans öğrencisi eğitim alabilecektir. 

ALES (SAY/EA) puan türü ile adayların YDS  sınavından en az 60 veya eşdeğerliliği Üniversitelerarası Kurulca belirlenen yabancı dil sınavlarından YDS de alınan 60 puana eşdeğer bir puan alması gereklidir.http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/alesdil_puanlari-183

Yüksek Lisans programına başvurmada Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Başvuru Koşulları?nı yerine getirmiş olmak gereklidir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

İleri Yenidoğan Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programından Lisans derecesi almak için:

Öğrenim süresi iki senedir (4 yarıyıl). 

Öğrencinin birinci sene aldığı zorunlu / seçmeli dersler ile Seminer dersinde başarılı olması, ikinci senede ise tez çalışmasını gerçekleştirerek tez savunma sınavında yeterli bulunması gerekmektedir. 

Bu programda toplam 120 AKTS kredisi karşılığı alınması gereken tüm derslerini başarı ile tamamlayan, not ortalaması en az 70 (4.00 üzerinden en az 2.50) olan ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Mezuniyet Koşulları?nı yerine getiren lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Mezuniyet için (yüksek lisans derecesi almak için) gerekli olan toplam kredi sayısı 30 olup (120 AKTS), 21 kredi zorunlu derslerden, 9 kredi seçmeli derslerden alınacaktır. 

(Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, Madde 23/3: Tezli yüksek lisans programı en az 21 ulusal kredi ve 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi, ve 60 AKTS tez çalışması olmak üzere toplam 120 AKTS kredisinden oluşur).

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin yatay geçişle öğrenci kabulüne ilişkin maddelerine göre ve akademik kurul kararı ile yatay geçişle öğrenci kabul edilir. Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin tanınması için; adayın daha önce almış olduğu derslerin ve içeriklerinin Anabilim Dalı akademik kurulunda değerlendirilerek, ?Hacettepe Üniversitesi İleri Yenidoğan Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans? programında yer alan dersler ve içerikleri ile örtüştüğünün onaylanması gerekmektedir (bkz. H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Özel öğrenci kabulü

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin özel öğrenci kabulüne ilişkin maddelerine göre ve akademik kurul kararı ile özel öğrenci kabul edilir.

Yurt dışında ikamet eden adayların kabulü

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin yurt dışında ikamet eden adayların kabulüne ilişkin maddelerine göre ve akademik kurul kararı ile öğrenci kabul edilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

İleri Yenidoğan Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı; yenidoğanları ilgilendiren ağır hastalıkların epidemiyolojisi, etiyopatogenezi, fizyolojisi, patolojisi, tanısı, tedavisi, önlenmesi ve korunma ile ilgili alanlarda eğitim donanımına sahip, uluslararası standartlarda öğrenci yetiştirilmesini, öğrencilerin bu konularda bilimsel araştırma planlama ve yürütme becerisi kazanmalarını ve akademisyen olarak kariyerlerini planlamalarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Mezunların alanlarında özgün bilimsel hipotez geliştirip, sorgulayan, bilimsel yöntemleri kullanarak elde ettikleri sonuçları sunan ve tartışan, neonatoloji ile ilgili hastalıkların epidemiyolojisi, etiyopatogenezi, fizyolojisi, patolojisi, tanı ve tedavisi alanındaki araştırmalarda aktif olarak yer alan bilim insanı olarak yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

İleri Yenidoğan Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı mezunları, akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini (doktora) sürdürebilirler. 

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

İleri Yenidoğan Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans Programı programı, 30 AKTS değerinde zorunlu dersler, 30 AKTS değerinde özel konular, 30 AKTS değerinde seçmeli dersler ve tez çalışmaları sırasında alacağı 30 AKTS ve bir yüksek lisans tezinden oluşur. 

Seçmeli dersler alan içinden alınabileceği gibi diğer doktora ve yüksek lisans programları arasından da seçilebilir (seçmeli derslerin listesi ders listesinde belirlenmiştir).

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi / öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve Ders Bilgi Paketi'nde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. 

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

İleri Yenidoğan Araştırmaları Tezli Yüksek Lisans derecesinin kazanılabilmesi için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki koşulların yerine getirilmiş olması gereklidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof Dr Şule Yiğit

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Neonatoloji Bilim Dalı Başkanı

06100, Sıhhiye, Altındağ, Ankara

Tel:      0 312 305 13 90

suley@hacettepe.edu.tr