PEDİATRİK NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR PROGRAMI(TEZSİZ)
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Nöromusküler hastalıklar özellikle 1990'lı yıllarda başlayan temel araştırmalar sonucunda önemli gelişmelere sahne olmuştur. Günümüzde sık görülen bazı nöromusküler hastalıkların patogenezinde önemli yeni bilgiler elde edilmiş ve bu grup hastalıklarda gerçek anlamda tedaviler hedefi için çok mesafe alınmıştır. Özellikle Duchenne Musküler Distrofi ve Spinal Musküler Atrofi'de gerek yeni ilaçlar ve gerekse genetik temelli tedaviler gündeme girmiştir. Bu konularda Hacettepe Üniversitesi'nin de içinde olduğu birçok merkezde önemli klinik çalışmalar yürütülmektedir.

Günümüz itibari ile denenmesi öngürülen moleküler ya da farmakolojik tedaviler için nöromusküler alanda aşağıdaki program çerçevesinde temel ve klinik konularda eğitimli hekimlere gereksinim vardır ve bu artan boyutlarda kendini göstermektedir. Yeni tedavi seçeneklerinin gündeme gelmesiyle, çok merkezli klinik araştırmalar giderek önem kazanmaktadır.

Üniversitemiz Çocuk Nörolojisi, Pediatrik Patoloji Nöromusküler Hastalıklar Laboratuvarı ve Tıbbi Biyoloji Anabilim dalı işbirliği ile yürütülen tanısal hizmetler ve araştırmalarla merkezimiz ülkemizin çocukluk çağı nöromusküler hastalıklar alanındaki referans merkezi ve önder kuruluşudur. 2000 yılından itibaren bu grup çalışmalarını ?Nöromusküler Hastalıklar Çalışma grubu? olarak yürütmektedir. Tezsiz yüksek lisans programını alan öğrenciler bu imkanlardan ve deneyimden yararlanma fırsatını elde etmektedir.

Bu programın amacı öğrencinin pediatrik nöromusküler hastalıklar alanında belirli bir bilgi ve beceri edinmesine ek olarak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmasını sağlamaktır. Bu program ile çocukluk çağında görülen nöromusküler hastalıklar konusunda klinik ve temel düzeyde bilgi ve deneyime sahip, multidisipliner hasta izlemi için gerekli organizasyonu yapabilecek, temel araştırma çalışmalarına katılabilecek ve klinik çalışmaları yürütebilecek hekimler yetiştirmek hedeflenmektedir. Ayrıca sürekli olarak karşılaşılan ve yeni olduğu fark edilen klinik ve genetik hastalıkları ayrıştıracak ve bunları irdeleyebilecek hekimlerin yetişmesi de diğer bir ana hedeftir.

Bu programı tamamlayacak bir mezunda bulunması öngörülen özellikler nöromusküler hastalıkları doğru tanıyabilme, uygun tanısal yaklaşımda bulunabilme ve ayırıcı tanı yapabilme, tedavi başlanması gereken durumları ayırdetme, hasta izlemini multidisipliner olarak yürütebilme, temel ve klinik çalışmalarda ekip içinde çalışabilme, uluslararası araştırma projelerinde yer alabilme, uluslararası ve çok merkezli klinik faz II ve faz III projelerde yer alabilmedir.

Program kapsamında Pediatrik Nöroloji Bilim Dalı'nın klinik eğitim ve klinik araştırma olanakları ile Pediatrik Patoloji ünitesinin laboratuvarlarından yararlanılmaktadır.

Eğitim süresi üç yarıyıl, dili Türkçedir. Yabancı uyruklu öğrenciler de programa kabul edilebilir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Tezsiz Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp fakültesi mezunu olmak.

TUS/YDUS ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programı üç yarıyıl, toplam otuz krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. H.Ü.Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin  Mezuniyet Koşullarını yerine  getiren tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesinin 28476 no'lu Resmi Gazetede yayınlanan lisansüstü eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğinde geçerli olan koşullarla öğrenci kabul edilir 

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu programın amacı nöromusküler hastalıkları doğru tanıyabilen, uygun tanısal yaklaşımda bulunabilen ve ayırıcı tanı yapabilen, tedavi başlanması gereken durumları ayırdedebilen, hasta izlemini multidisipliner olarak yürütebilen, farklı bulguları yorumlayarak yeni hastalıkları ortaya koyabilen, temel araştırma projeleri ile faz II ve faz III klinik çalışmalarda yer alabilen mezunlar yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Yukarıda detaylı olarak verilen özellikleri kazanarak bu programı tamamlayan hekimler üniversite bünyelerinde ya da büyük eğitim hastanelerinde görev alabilirler, akademisyen olarak üniversitelerde kariyerlerini sürdürebilirler, uygun doktora programlarına başvurabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA:
AYÇ-YBÖ:

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Program, 30 kredilik (60 AKTS ) zorunlu ve seçmeli derslerden ve bir dönem projesinden oluşur.

Seçmeli dersler Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından açılan derslerden danışmanı ile birlikte belirlenir

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 'nin ilgili maddeleri uygulanacaktır.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 30 krediden ve 60 AKTS'den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Öğrenci, dönem projesi dersini alındığı yarıyılda bu derse kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi son yarıyılda alınır. 

H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 'nin mezuniyet ile ilgili maddeleri yerine getiren tezsiz yüksek lisans öğrencisine tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Program sorumlusu: 

Dr. Beril Talim

Telefon: 3051301

E-posta: btalim@hacettepe.edu.tr