İLERİ NÖROLOJİK ve PSİKİYATRİK BİLİMLER PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Klinik Nörolojik ve Psikiyatrik Bilimler Tezli Yüksek Lisans programı; Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü, Klinik Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Anabilim Dalı bünyesinde açılacaktır. Programdan Nöroloji, Nöroşirürji, Psikiyatri, Pediatrik Nöroloji, Çocuk Ruh Sağlığı, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz ve Radyoloji uzmanları yararlanacaktır.

 Yurt dışında Fellowshiplik adı altında uzun yıllardır kurumlaşmış olarak sürdürülmekte olan benzer programlar, Nörolojik Bilimlerde klinik uzmanlık eğitiminin üzerine verilmektedir. Önerilen bu program klinik dallarda ihtiyaç duyulan ve yan dal eğitimi ile kapsanmayan uzmanlık sonrası bilimsel formasyon kazandırmayı hedefleyen akademik yönelimli interdisipliner eğitim vermek üzere planlanmıştır. Klinik ve uygulamalı temel bilimlerde özelleşmiş ve ileri eğitim gerektiren alanlarda bilgi ve beceri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Programların amacı bir yan dal uzmanlığı (örneğin:gastroenteroloji) diploması kazandırmak değil zaten uzmanlık derecesine sahip olan adayların Nörolojik ve Psikiyatrik Bilimlerin özelleşmiş alanlarında akademik gelişmelerini sağlamaktır. Nörolojik ve Psikiyatrik Bilimlerdeki hızlı gelişmeler, bu yenilikleri yakından takip edecek ve uygulayacak uzmanların yetişmesi konusunda bir talebin doğmasına yol açmıştır. Bu hizmetler halen yurtdışından eğitim alarak gelen elemanlar tarafından yürütülmeye çalışılmakta ancak, yeterli sayıda olmadıklarından, ülkemizin ihtiyacına cevap verememektedir.

 Açılması düşünülen programlar Beyin Damar Hastalıkları, Davranış Nörolojisi, Hareket Bozuklukları, Nöroimmünoloji, Nöromüsküler Hastalıklar, Klinik Nöroelektrofizyoloji ve Psikiyatri (Konsültasyon-Liyezon) gibi tanı ve tedavide hızla gelişen yeni yaklaşımların kullanılmasını ve disiplinler arası yaklaşım gerektiren dallardır. Farklı disiplinlerin işbirliğini gerektiren konuları kapsayan bu uzmanlık sonrası programlarının oluşturulmasında, enstitümüzde mevcut olan interdisipliner eğitim deneyimi ve zengin öğretim üyesi kadrosu ideal bir alt yapı sunmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp Fakültesi mezunu olup Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre Nöroloji, Nöroşirurji, Psikiyatri, Pediatrik Nöroloji, Göz Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Radyoloji ve Çocuk Ruh Sağlığı uzmanı unvanını almış olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Bu programda toplam 120 AKTS kredisi karşılığı alınması gereken tüm derslerini başarı ile tamamlayan, tez çalışmasını gerçekleştirerek tez savunma sınavında yeterli bulunan ve H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Mezuniyet Koşullarını yerine getiren yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin tanınması hususunda ilgili yönetmelik kuralları uygulanır;

Başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş öğrencilerin bu öğrenimlerinin akademik olarak tanınması akademik kurul kararı ile belirlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Önerilen bu program klinik dallarda ihtiyaç duyulan ve yan dal eğitimi ile kapsanmayan uzmanlık sonrası bilimsel formasyon kazandırmayı hedefleyen akademik yönelimli interdisipliner eğitim vermek üzere planlanmıştır. Klinik ve uygulamalı temel bilimlerde özelleşmiş ve ileri eğitim gerektiren alanlarda bilgi ve beceri geliştirmeyi amaçlamaktadır. Programların amacı bir yan dal uzmanlığı (örneğin:gastroenteroloji) diploması kazandırmak değil zaten uzmanlık derecesine sahip olan adayların Nörolojik ve Psikiyatrik Bilimlerin özelleşmiş alanlarında akademik gelişmelerini sağlamaktır. Nörolojik ve Psikiyatrik Bilimlerdeki hızlı gelişmeler, bu yenilikleri yakından takip edecek ve uygulayacak uzmanların yetişmesi konusunda bir talebin doğmasına yol açmıştır. Bu hizmetler halen yurtdışından eğitim alarak gelen elemanlar tarafından yürütülmeye çalışılmakta ancak, yeterli sayıda olmadıklarından, ülkemizin ihtiyacına cevap verememektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Klinik Nörolojik ve Psikiyatrik Bilimler alanlarında akademik kariyere aday.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu program Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeterliliğini kazanmasını sağlayacak şekilde Yükseköğretim Kurumu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve H.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin tezli yüksek lisans programı için gerekli gördüğü krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planında tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır,

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Tezli yüksek lisans programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için,  Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde istenilen bilgi ve belgeleri Sağlık Bilimleri Enstitüsüne teslim etmesi gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı : Prof. Dr. Hülya Karataş Kurşun

Tel: 0 (312) 305 23 13

E-mail: hulyak@hacettepe.edu.tr