İLERİ NÖROLOJİK BİLİMLER PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

* Tıp Fakültesi mezunlarından Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre Nöroşirurji, Nöroloji, Pediatrik Nöroloji ve Göz Hastalıkları uzmanı unvanını almış olanlar kabul edilir. 

*H.Ü. Llisansüstü Eğitim Öğretim  Sınav  Yönetmeliği  ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü Başvuru Koşullarını sağlamak

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp Fakültesi mezunu olup Tababet Uzmanlık Tüzüğüne göre Nöroşirurji,  Nöroloji, Pediatrik Nöroloji ve Göz Hastalıkları uzmanı unvanını almış olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora programı; dersler, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur.

Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en az 21 kredilik, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 45 kredilik ders yükünü; Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez/sanat çalışmasını, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 180 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır.

Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin tanınması hususunda ilgili yönetmelik kuralları uygulanır;

Başka bir yükseköğretim kurumunda belli bir süre öğrenim görmüş öğrencilerin bu öğrenimlerinin akademik olarak tanınması akademik kurul kararı ile belirlenir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Programın Amacı : İleri Nörolojik Bilimler alanında evrensel düzeyde araştırma yapabilecek ve eğitim verebilecek bilim doktoru yetiştirmek.

Öğrenim hedefleri : İleri Nörolojik Bilimler alanında güncel bilgileri takip edebilme, araştırma yapabilme ve yapılan araştırmaları irdeleyebilme, nitelikli bilim insanı yetiştirecek düzeyde eğitim verebilme özelliklerine sahip olmak

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Programdan mezun olan öğrencilerimizin büyük çoğunluğu kamu üniversitelerinde, bir kısmı özel üniversitelerde ve bir kısmı yurt dışındaki üniversitelerde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadırlar.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programda  5 zorunlu ve 14 seçmeli ders vardır. Enstitüde yer alan diğer lisansüstü programlarındaki derslerden ve üniversite havuzunda yer alan derslerden ders alabilirler.

Üç sömestr boyunca alınan zorunlu ve seçmeli dersler ile doktora öğrencileri Nörolojik Bilimler  alanında uluslar arası düzeyde bilgiye sahip olurlar.

Tez döneminde ise bir problemi ortaya koyma, bu problemi çözmeye yönelik özgün yöntemler ve fikirler üretebilme yetisine sahip olurlar.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora programı, ders, yeterlilik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Doktora programına yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 21 kredilik, Avrupa Kredi Taransferi Sistemne göre ise en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını, başarı ile tamamlamak durumundadır.

Öğrencinin mezun olabilmesi için akademk not ortalamasının 4 üzerinden 3 ve üzerinde olması ve tez savunma sınavında başarılı olması gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkanı :Prof. Dr. Hülya KARATAŞ KURŞUN

Tel: 305 23 13 / 21 30

Mail: hulyak@hacettepe.edu.tr


Program Sorumlusu : Prof. Dr. Mustafa BERKER

Tel: 305 17 15 - 305 17 16

Mail: mberker@hacettepe.edu.tr