İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doktora Programı 1972 yılında başlatılmıştır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

İç hastalıkları hemşireliği yüksek lisans programından ya da iç hastalıkları hemşireliği alan derslerini içeren hemşirelik yüksek lisans programlarından mezun olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

???????Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.


D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora Programının öğrenim süresi sekiz yarıyıldır. Program; zorunlu ve seçmeli dersler ile yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için derslerden alınan notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Öğrenci, altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci bir kez, en çok 6 aylık ek süre içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Önceki öğrenmenin tanımlanması Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde 12 ve 49. Madde ile düzenlenmektedir. Bu iki maddeye göre;

-  Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programına yatay geçiş yapmak için başvurabilirler.

- Bir öğrencinin özel öğrenci statüsünde aldığı lisansüstü dersler dahil enstitüye kaydolmadan önceki son üç yıl içinde yurtiçi/yurtdışı yükseköğretim kurumlarından almış olduğu lisansüstü dersler danışmanın görüşü, anabilim dalının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin kayıtlı olduğu programa transfer edilebilir.

Türkiye'de örgün eğitim kurumları dışında formal olmayan sertifikaya dayalı veya tecrübeye dayalı (in-formal ve non-formal ) öğrenmenin tanınma süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Hacettepe Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılamamıştır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Bu programın amacı; iç hastalıkları hemşireliği alanında sahip olduğu bilgiyi etik ilkeleri gözeterek yaptığı özgün ve bağımsız çalışmalar yoluyla derinleştiren, disiplinler arası etkileşimleri kavrayan ve liderlik yapan, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimine katkıda bulunan, yaratıcı ve eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alana yeni düşünce, kavram ve yöntem geliştiren uzman hemşireler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

PAYDAŞ ANALİZ SONUÇLARI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ DOKTORA MEZUNLARININ ALDIKLARI EĞİTİME İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İç Hastalıkları Hemşireliği Doktora mezunlarının bölümümüzden aldıkları eğitime ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan çalışmada 4 mezunumuza ulaşılmıştır. Mezunlarımızın tamamı bölümümüzden aldıkları eğitimden çok memnun olduğunu belirtmiştir. Mezunlarımızın tamamı bölümümüzden aldıkları eğitim ile;

  • Alanla ilgili bilgi kaynaklarını tanıyabilme ve erişebilme,
  • Analiz-sentez etme yeteneğine ve yeterli donanıma sahip olma,
  • Alanla ilgili yeterli bilgi düzeyine sahip olma,
  • Hasta bakımını teorik bilgiye dayandırarak planlama ve uygulama,
  • Hemşirelik etik ilkeleri bilme, araştırmaların yürütülmesine ilişkin etik ilkeleri bilme, etik davranışlar sergileyebilme,
  • Genel sağlık sorunlarına duyarlı olma, güncel sağlık sorunlarını tanıyabilme, mesleki sorunlara duyarlı olma,
  • Ekip çalışmasını yürütebilme, problem çözebilme yeteneği kazandıklarını ifade etmişlerdir.

Diğer üniversitelerin mezunlarından farklı olarak mezunlarımız güçlü bir eğitim kadrosu ile ders içeriklerinin zengin olduğu bir ortamda okuduklarını, bilgi kaynaklarını aramada ve ulaşmada daha pratik ve seçici olabildiklerini, bilgileri sentezleyebilme, ayırabilme, özetleme ve sunma tekniğini kazandıklarını ve eleştirel düşünebildiklerini ifade etmiştir. Mezunlarımız aldıkları hemşirelik eğitiminin kendilerini mesleğe hazırlama derecesini % 25 ile iyi, %75 ile çok iyi olarak belirtmiştir. Bölümümüzden alınan derslere ek olarak öğrencilerimiz proje hazırlama, simülasyon uygulaması, akademik yazma tekniklerini içeren (End note programı gibi) dersleri almak istediklerini belirtmişlerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doktora Programı  zorunlu derslerin seçmeli derslere oranı  (%27)'dir. Öğrenci bu programda, gerekli görüldüğünde veya talebi olduğu takdirde asgarî kredinin üzerinde ders alabilir. Öğrenci yine gerekli görüldüğünde veya talebi doğrultusunda üniversitemizin farklı fakülte/bölümlerinden de (%5) ders seçebilir, bu şekilde alınan dersler asgarî kredinin tamamlanmasında kullanılır. Mezuniyet için doktorada asgarî 240 AKTS tamamlanmalıdır.

Doktora programında öğrenci asgarî olarak almak zorunda olduğu krediyi ilk 3 yarı yıla istediği gibi yayarak alabilir. Bu programda öğrenci yeterlik sınavında başarılı olduğu takdirde 5. yarı yıldan itibaren tez çalışmasına başlar.

Doktora programında yer alan derslerin tamamı dönemlik derslerdir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği esas alınır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-21

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora Programının öğrenim süresi sekiz yarıyıldır. Program; zorunlu ve seçmeli dersler ile yeterlik sınavı, tez önerisi, tez sunumu ve tez savunmasından oluşur. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için derslerden alınan notun 100 üzerinden en az 75 olması gerekir. Öğrenci başarısız olduğu derslere, tekrar kayıt yaptırabileceği gibi danışmanının onayladığı başka lisansüstü dersler de alabilir. Ayrıca danışman ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebilir. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci, yeterlik sınavına alınır. Bu sınavdan da başarılı olması halinde tez önerisini jüri önünde sunar. Öğrenci, altı aylık sürelerle tezindeki ilerlemesini ve sonuçları tez izleme komisyonuna sözlü olarak sunar. Öğrenci, tezi ile ilgili elde ettiği sonuçları, ilgili enstitünün tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en fazla altı aylık ek süre içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde tekrar savunur. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Dekan

Prof. Dr. Leyla Özdemir

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı

06100 Sıhhiye/ Ankara

E-mail: leylac@hacettepe.edu.tr 

Tel:01312 305 1580

Fax:0312 3127085


İç  Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı

Prof.Dr. Sevgisun Kapucu

Hacettepe Üniversitesi 

Hemşirelik Fakültesi

06100 Sıhhiye/Ankara

E-mail: sevgisun@hacettepe.edu.tr

Tel: 0-312-3051580

Fax: 0-312-3127085