HİSTOLOJİ-EMBRİYOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

 Programın yürütüldüğü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalımız 1965 yılında kurulmuştur. Ülkenin ilk elektron mikroskoplarından birini içeren elektron mikroskobu laboratuvarı da burada o yıldan beri çalışmaktadır. Yenilenen Elektron mikroskobumuz Jeol 1014, ve Gelişen teknoloji ile bilim alanına uyum sağlayan laboratuvarlarımızda eğitim ve araştırma faaiyetleri yürütülmektedir. Halen ışık mikroskobu, elektron mikroskobu, immunohistokimya ve hücre kültürü çalışmalarının birlikte yürütülebilecek Türkiye?nin az üniversitesinde bulunan laboratuvarlar olanaklarına sahiptir. Bu özellikleriyle Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalımız İleri dijital görüntüleme teknolojilerini ve kantitatif analiz (stereoloji ve görüntü analizi) yöntemlerini kullanabilen, 3 boyutlu doku rekonstruksiyonu yapabilen ve bu olanakları kullanarak kliniğe yardımcı bulgu verebilen, yurtiçi ve yurtdışı bağlantılı olarak eğitim-araştırma çalışmalarının yürütüldüğü, tüm bu olanakların bir arada bulunduğu ülkenin nadir anabilim dallarındandır. Öğretim dili Türkçedir. Anabilim Dalımızda verilen Histoloji ve Embriyoloji Doktora programı; toplam derslerinin % 75ini zorunlu dersler, %25ini doktora öğrencisinin ilgi alanına yönelik olarak sorumlu öğretim üyesinin önerisi doğrultusunda belirleyeceği bölüm dışı (Sağlık Bilimleri ya da diğer enstitülerin derslerinden) ve bölüm içi seçmeli dersler oluşturur. 4. Sömestrde yeterlik sınavına hazırlık dersi zorunludur. Tez dönemi yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler tarafından 4 sömestrde tamamlanır. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Tıp Fakültesi mezunu olmak, MD-PhD bütünleşik programı öğrencisi olmak veya Anabilim Dalı Akademik Kurulu Kararı ile uygun görülen özel durumlar (örn. ÖYP).

ALES (SAY) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

 Programdan mezun olabilmek için 8 yarıyılda; her yarıyılda  30 AKTS kredisi olmak üzere toplam 240 AKTS alınmalıdır Doktora yeterlilik sınavına girebilmek için ilk dört yarıyılda 120 AKTS karşılığı ders almak zorunludur. İlk 4 dönemde alınacak olan 120 AKTS nin en az  %25i  bölüm içi seçmeli ve bölüm  dışı seçmeli derslerden olmalıdır. Alınan tüm derslerden başarılı olunması şarttır. 4. Sömestr de sadece yeterlik sınavına hazırlık dersi alınacaktır. Yeterlik sınavından başarılı olan öğrenciler son 4 sömestr de tezlerini danışman öğretim üyeleri gözetiminde tamamlayacaklardır.

Yeterlilik sınavında başarılı sayılabilmek için teorik ve pratik sınav ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Mezun olabilmek için doktora tezi hazırlanması gerekmektedir. 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği koşulları uygulanır. Yatay geçişlerde ders içerik uyumlulukları göz önüne alınır ve bu derslerden başarılı olmaları beklenir, kabulu akademik kurul tarafından değerlendirilir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

 Histoloji ve Embriyoloji alanındaki temel ve güncel teorik bilgilere sahip, yeni bilgi akışına ilgi gösteren, bilim alanında kullanılan tüm laboratuvar yöntemlerinde beceri, tutum ve deneyim kazanmış, bağımsız araştırma planlayıp gerçekleştirebilen, eğiticilik deneyimi kazanmış, organizasyon becerisine ve etik değerlere sahip bilim doktoru yetiştirmek

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

 Program mezunları Eğitim- öğretim alanlarında, Ar-Ge merkezlerinde, Tüp Bebek merkezlerinde, Androloji Merkezlerinde, Kök hücre ve diğer hücre-doku  laboratuvarlarında çalışabilirler. Aynı veya benzer alanlarda yurt içinde veya yurt dışında yüksek öğrenim kurumlarına akademik pozisyon için, Kamu kuruluşlarındaki araştırma merkezlerinde uzman pozisyonu için başvurabilirler. Sağlık Bakanlığına Yardımlı Üreme eğitimi için başvurabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programın %75 zorunlu ve %25 bölüm içi ya da Sağlık Bilimleri Enstitüsü ya da diğer enstitütlerin derslerinden seçmeli olarak alınır. Birinci, İkinci ve Üçüncü sömestr de alınacak zorunlu dersler alan ile ilgili temel bilgileri içerir. Bu derler ile öğrenci alan bilgi, beceri ve yeterliliklerini kazanır. Bunların yanı sıra birinci, ikinci ve üçüncü sömestr süresince alabileceği seçmeli dersler de; öğrencinin ilerde yönelmek isteyebileceği özel alanlara yönelik olarak danışmanının önerisi doğrultusunda Bölüm içi seçmeli ya da Sağlık bilimleri enstitüsü ya da diğer enstitü derslerinden seçilebilir. Dördüncü sömestr de Yeterlik Sınavına hazırlık dersi zorunludur. Zorunlu ve seçmeli dersler ilk 4 sömestr de tamamlanır. Yeterlilik sınavından başarılı olan öğrenciler sonraki 4 sömestr de tez çalışmalarını yaparlar. Derslerin teorik ve pratik ağırlıkları tablo da verilmiştir. Programımız içersinde verilen zorunlu ve seçmeli dersler birer yarı yıllıktır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

 Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Programdan mezun olabilmek için her yarıyılda 30 AKTS kredisi olmak üzere toplam 240 AKTS alınmalıdır.

Doktora yeterlilik sınavına girebilmek için ilk dört yarıyılda 120 AKTS yi tamamlamış olmalıdır Bunun 90 AKTS si zorunlu derslerden, 30 AKTS si seçmeli derslerden alınmalıdır.

Alınan tüm derslerden başarılı olunması gerekmektedir.

Yeterlilik sınavında başarılı sayılabilmek için teorik ve pratik sınav ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Mezun olabilmek için doktora tezi hazırlanması ve hazırlanan doktora tezinin tez savunma jürisi tarafından kabul edilmiş olması gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Pergin ATİLLA

patilla@hacettepe.edu.tr

0-312-3051405