HEMŞİRELİK ESASLARI PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hemşirelikte lisansüstü eğitim ilk olarak üniversitemizde Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Programında 1968 yılında Bilim Uzmanlığı,1972 yılında ise Doktora programları olarak başlamıştır.

 Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, YÖK Yürütme Kurulunca 27 Kasım 1990 tarihli kararı doğrultusunda okulumuzda diğer anabilim dallarıyla beraber kurulmuştur. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsünün 2 Ekim 1998 tarihli Enstitü Kurulunda, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalının yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasına karar verilmiştir.

Program dili Türkçe'dir. Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkelerde yer alan öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı sayılarına göre kontenjan sayısı belirlenmektedir. 

Programın staj uygulaması bulunmamaktadır.

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı;

Hemşirelik Eğitimi için Temel Bilim niteliği taşır,

Hemşirelik mesleğinin diğer sağlık mesleklerinden farklılaşmasını sağlar,

Tüm Hemşirelik Meslek Dersleri için temel oluşturur.

Bu özelliği nedeniyle, Hemşirelik Esasları alanı oldukça zengin ve açılımı olan konu alanlarına sahiptir. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Hemşirelik Lisans Diplomasına sahip olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek Lisans Programı: Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 60 AKTS Kredi yükünü tamamlayacak şekilde zorunlu ve seçmeli ders alması (21 Ulusal Kredi) ve 60 AKTS kredi yükü olan Yükseklisans tez çalışmasını tamamlaması gerekmektedir. Derslerin ve tezin değerlendirilmesi H. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

H. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Profesyonel hemşirelik bilincinin geliştirilmesi, öğrencilerin hemşirelik esaslarına özgü temel konulara ve bunların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgiye erişebilme, değerlendirebilme ve bilimsel araştırma yapabilme yeteneğini kazanması, hemşirelik esasları öğretimine ilişkin eğitim felsefesi geliştirebilme ve öğretim ilke ve yöntemlerini konu alanının öğretiminde kullanabilme yetisini kazanması ve böylece hemşirelik esasları öğretimi alanında uzmanlaşması amaçlanır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans mezunlarının aldıkları eğitime ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan niteliksel çalışmada 10 mezunumuza ulaşılmış ve yüz yüze görüşme tekniği ile kendilerinden bilgi alınmıştır. Mezunlarımızdan biri 50/d maddesi ile anabilim dalımızda araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve halen doktora programımıza devam etmektedir. Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans programını tamamlamış olan dört mezunumuz ülkemizin çeşitli üniversitelerinde halen araştırma görevlisi olarak, iki mezunumuz ise öğretim görevlisi olarak görev yapmakta, diğer üç mezunumuz ise çalıştıkları hastanelerde eğitici ya da denetim hemşiresi (süpervizör) hemşire olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Mezunlarımızın hepsi Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans programının hemşireliğin konu alanlarının tümü için gerekli temel bilgi ve becerileri kazandırdığını, hemşireliğin felsefesini kavramalarını, literatür tarayarak güncel bilgiye erişme, analiz ve sentez yapabilme ve bu doğrultuda hemşirelik esaslarının öğretimi için gerekli ilke ve yöntemleri kullanabilmelerine olanak sağladığını belirtmişlerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans programı 2 yıl (4 yarıyıl) öğrenim süresine sahiptir. Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı öğretim üye ve görevlileri tarafından yürütülmektedir.

Yüksek lisans programında zorunlu derslerin oranı %50,  seçmeli derslerin oranı ise %50?dır.  Öğrenci bu programda, gerekli görüldüğünde veya talebi olduğu takdirde asgarî kredinin üzerinde ders alabilir. Yüksek lisans programında öğrenci asgarî olarak almak zorunda olduğu krediyi ilk 2 yarıyıla istediği gibi yayarak alabilir ve 3. yarıyıldan itibaren tez çalışmasına başlar. Mezuniyet için asgarî 120 AKTS tamamlanmalıdır.

 

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

 Değerlendirme ve notlandırma Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre yapılır. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Yüksek Lisans Programı: Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 60 AKTS Kredi yükünü tamamlayacak şekilde zorunlu ve seçmeli ders alması (21 Ulusal Kredi) ve 60 AKTS kredi yükü olan Yükseklisans tez çalışmasını tamamlaması gerekmektedir. Derslerin ve tezin değerlendirilmesi H. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Leyla Dinç

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Telefon: 0312 3051580 /145

Fax: 0312 3127085

E-Posta: leylad@hacettepe.edu.tr