HEMŞİRELİK ESASLARI PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı, YÖK Yürütme Kurulu?nca 27 Kasım 1990 tarihli kararı doğrultusunda okulumuzda diğer anabilim dallarıyla beraber kurulmuştur. Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü?nün 2 Ekim 1998 tarihli Enstitü Kurulu?nda, Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı?nın yüksek lisans ve doktora programlarının açılmasına karar verilmiştir.

Program dili Türkçe'dir. Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıldır.

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkelerde yer alan öğretim üyesi başına düşen tez danışmanlığı sayılarına göre kontenjan sayısı belirlenmektedir. 

Programın staj uygulaması bulunmamaktadır.

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı;

  • Hemşirelik Eğitimi için Temel Bilim niteliği taşır,
  • Hemşirelik mesleğinin diğer sağlık mesleklerinden farklılaşmasını sağlar,
  • Tüm Hemşirelik Meslek Dersleri için temel oluşturur.

Bu özelliği nedeniyle, Hemşirelik Esasları alanı oldukça zengin ve açılımı olan konu alanlarına sahiptir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Hemşirelik, Hemşirelik Esasları, Hemşirelikte Yönetim Yükseklisans diplomasına sahip olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora Programı: Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 120 AKTS Kredi yükünü tamamlayacak şekilde zorunlu ve seçmeli ders alması  ve 120 AKTS kredi yükü olan Doktora tez çalışmasını tamamlaması gerekmektedir. Derslerin ve tezin değerlendirilmesi H. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara Hemşirelik Esasları Doktora diploması verilir. 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

H. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri geçerlidir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Hemşirelik Esasları doktora programı, öğrencilerin hemşirelik esaslarına özgü temel konular ve bunların dayandığı kuram, kavram, ilke ve yöntemlerde üst/ileri düzeyde uzmanlaşmasını, bağımsız ve özgün bilimsel araştırma yaparak yeni sentezlere ulaşabilme yetisini kazanmasını amaçlar.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları Doktora mezunlarının aldıkları eğitime ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla yapılan niteliksel çalışmada 6 mezunumuza ulaşılmış ve yüz yüze görüşme tekniği ile kendilerinden bilgi alınmıştır. Mezunlarımızdan dördü 35. Madde kapsamında ÖYP programı ile, ikisi ise Ankara'da bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisi olarak çalışırken Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı doktora programını tamamlamıştır. Mezunlarımızdan biri Cumhuriyet Üniversitesi, biri Abant İzzet Baysal Üniversitesi, biri Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümlerinde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamışlardır. İki mezunumuz halen Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. 2013 yılında yeni mezun olan bir meslektaşımız ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu'ndaki görevine dönmüştür.

Mezunlarımızın hepsi Hemşirelik Esasları Doktora Programının kendilerine hemşireliğe özgü kuram, kavram, ilke ve yöntemleri analitik bir bakış açısıyla irdeleyebilme, hemşirelik tarihsel gelişim süreci ışığında uygulama alanındaki sorunları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme ve hemşirelik bakımına yönelik sistematik bir bakış açısına sahip olma yetilerini geliştirdiğini belirtmişlerdir. Mezunlarımız doktora programımızda kazandıkları bağımsız ve özgün bir araştırma yürütebilme yetilerini kullanarak bilimsel çalışmalarına devam ettiklerini ifade etmişlerdir. Mezunlarımızın yarısı programda ayrı bir hemşirelikte etik dersi yer alması gerektiğini önermişlerdir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Hemşirelik Esasları Doktora Programı 4 yıl süreli (8 yarıyıl), tam zamanlı bir öğretim programıdır ve Hemşirelik Esasları Anabilim Dalının öğretim üyeleri tarafından yürütülmektedir. Programı tamamlayanlar Hemşirelik Esasları alanında doktora derecesi kazanır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü  Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği doğrultusunda değerlendirme yapılır.  http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora Programı: Programdan mezun olabilmek için öğrencinin 120 AKTS Kredi yükünü tamamlayacak şekilde zorunlu ve seçmeli ders alması   ve 120 AKTS kredi yükü olan Doktora tez çalışmasını tamamlaması gerekmektedir. Derslerin ve tezin değerlendirilmesi H. Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği?nin ilgili hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir. http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Leyla Dinç

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Hemşirelik Esasları Anabilim Dalı

Telefon: 0312 3051580 /145

Fax: 0312 3127085

E-Posta: leylad@hacettepe.edu.tr