FARMASÖTİK TOKSİKOLOJİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

F.Toksikoloji Anabilim Dalı 25.02.1972'de “Analitik Toksikoloji” adı ile kurulmuş, ismi daha sonra sırasıyla Analitik Toksikoloji ve Bromatoloji ve Farmasötik Toksikoloji olarak değiştirilmiştir. 1972 yılından itibaren yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir.

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalında yüksek basınçlı sıvı kromatografisi, RT-PCR, spektroflorometre, spektrofotometre, ELISA okuyucu, ICP-MS, elektroforez cihazları ile bir hücre kültürü laboratuarı bulunmaktadır. Bu imkanlar ile Anabilim Dalı laboratuarlarında sitotoksisite, hücre hasarı, oksidatif stres, antioksidan savunma sistemleri, DNA hasarı, üreme sistemi toksisitesi, immünotoksisite, nanotoksikoloji, endokrin bozucular, metal toksisitesi, mikotoksinler, pteridin yolağı gibi toksikolojinin değişik konularında araştırmalar yapılmaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Farmasötik Toksikoloji Yüksek lisans mezunu olmak, yüksek lisansı ve tıpta uzmanlığı Anabilim Dalı Akademik kurulunca uygun görülmek.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program toplam 21 yerel krediden (120 AKTS kredisi) az olmamak koşulu ile zorunlu ve seçmeli dersler ile 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 240'dır. 1 AKTS 30 saat iş yüküne eşdeğerdir.

Derslerini başarı ile tamamlayan, akademik ortalaması en az 3.00 olan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora yeterlik sınavı jürisi öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı ya da başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir.

Doktora yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için bir ay içinde danışmanın ve anabilim dalı kurulunun görüşü, anabilim dalı başkanlığının önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunun onayı ile tez izleme komitesi oluşturulur. Öğrenci yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini en geç altı ay içinde tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Tez izleme komitesi, öneriyi kabul ya da reddeder. Kararlar salt çoğunlukla alınır.

Tez çalışmasının tamamlanması ile öğrencinin elde ettiği sonuçları, `Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu?na uygun olarak yazılı hale getirmesi, jüri önünde sunması ve sözlü olarak savunması gerekir. Yabancı uyruklu öğrenciler, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulunun izni ile tezlerini İngilizce olarak hazırlayabilir ve sunabilir.

Tez savunma sınavında jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tezi hakkında jüri tarafından düzeltme kararı verilen öğrenciye bir kez en çok altı aylık ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı sınav jürisi önünde yeniden sunar ve/veya savunur. Tez savunması reddedilen veya kendisine verilen süre içinde gerekli düzeltmeleri yapmayan öğrenci en erken altı ay sonra bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre yeniden bir tez önerisi sunarak tez çalışmalarını başlatır.

Öğrencilerin ders başarı durumlarının ve tez savunma sınavı sonuçlarının değerlendirilmesinde `H. Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği? esas alınır.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim dalında doktora, öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden en az 70 (B3) notlarını almış olması gerekir.

Anabilim dalı kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Doktora Programı'nın amacı, ilaç dahil kimyasal maddeler, fiziksel ve biyolojik etkenler ile biyolojik sistem arasındaki etkileşimlerin zararlı sonuçlarını, zararlı etkilerin doz, temas şekli ve süresi ile olan ilişkisini, etki mekanizmasını, toksik maddelerin belirlenmesini, zehirlenmelerin önlenmesi ve tedavisini inceleyen ve kimyasal maddelere güvenli temas limitlerini belirleyen bilim dalı olan toksikoloji alanında geniş bilgiye sahip; toksikoloji bilimine yeni bilgiler kazandırabilme yeteneği kazanıp, toksikolojik risk değerlendirmesi yapabilen, akademik ve/veya pratik yaşamda toksikolojik sorunları öngörebilme ve çözüm geliştirebilme nitelikleriyle donanımlı bilim doktoru yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan ve Toksikoloji uzmanı unvanını alan mezunlar, ilaç endüstrisinde özellikle Farmakovijilans, Ruhsatlandırma ve AR-GE birimlerinde; Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesinde yer alan başta Türkiye Farmakovijilans Merkezi olmak üzere farklı birimlerde; İlaç ve Zehir Bilgi Merkezlerinde, Adli toksikoloji laboratuarlarında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın referans laboratuarlarında ve risk değerlendirme birimlerinde ve Eczacılık Fakültelerinde Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dallarında görev alabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programdaki tüm dersler güz ve bahar dönemlerinde açılmaktadırlar. Öğrenci mezun olması için gerekli olan toplam kredileri zorunlu derslerden (özel konular dahil) ve seçmeli derslerden almak zorundadır. Dördüncü yarıyılda alınacak olan  Yeterlik Sınavı Hazırlık dersi de zorunlu dersler kapsamındadır. Öğrenci bu ders ile birlikte başka zorunlu veya seçmeli dersler de alabilir. Yüksek lisans eğitimi sırasında Farmasötik Toksikoloji Yüksek lisans programında yer alan EAT613 Toksikolojide Genel Kavramlar I ve EAT 614 Toksikolojide Genel Kavramlar II derslerini almayan veya doktora programına doğrudan başlayan öğrencilerin bu dersleri almaları zorunludur. Ayrıca, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyoistatistik programlarından veya eşdeğeri bir programdan Biyoistatistik dersinin alınması önerilir. Seçmeli ders kapsamında Farmasötik Toksikoloji Yüksek Lisans programı dersleri dahil olmak üzere diğer programlardan da ders alınabilir. Öğrencinin alacağı zorunlu ve seçmeli ders kredileri Öğretim Programı başlığı altında listelenmiştir. Ancak öğrenci için gerek duyulduğu takdirde, toplam kredi gereklerini sağlamak koşuluyla dersleri alacağı dönemlerde değişiklik yapılabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, programda yer alan her bir ders için hazırlanan ders bilgi paketlerinde tanımlanmıştır. Bir dersten başarılı sayılmak için doktora öğrencilerinin en az B3 (70) notu almış olmaları gerekir Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

“Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar” bölümünde açıklandığı şekilde toplam 120 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlaması, 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla özel konular dersini alması ve tez çalışmasını tamamlayarak tez savunma sınavında başarılı olması gereklidir.

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, (http://www.hubologna.hacettepe.edu.tr/lisansustu_yon_271112.pdf)

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Ülfet Pınar ERKEKOĞLU

Anabilim Dalı Başkanı

Fax: +90 312 311 47 77

Adres: Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Sıhhiye 06100 Ankara

Web Adresi: http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/anabilim_dallari.html