KOZMETOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kozmetoloji Bilim Dalı 2547 sayılı Yüksek Öğrenim Kanununun ilgili maddeleri gereğince, 1993 yılında Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalının altında kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Kozmetoloji Bilim Dalında eğitim kurulduğu 1993 yılından itibaren lisans ve yüksek lisans düzeyinde sürdürülmektedir. Kozmetoloji Bilim Dalının kuruluş amacı, ilaç konusunda uzman olan eczacıların bilgilerinin kozmetoloji dersleriyle desteklenerek, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim almalarını sağlamak, daha sonra bu kişilerin endüstride veya eczanede hizmet vermesini sağlamaktır. Kozmetoloji interdisipliner bir alan olduğu için Kozmetoloji Tezli Yüksek Lisans programı; eczacıların yanısıra bu alanda hizmet verebilecek olan tıp doktorları, kimya mühendisleri/kimya lisans mezunları ve biyologları da kapsamaktadır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacılık, Tıp, Kimya Lisans, Kimya Mühendisliği, Biyoloji Lisans programlarından mezun olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

 Farklı disiplinlerden gelen öğrenciler için Bilimsel Hazırlık Programı uygulanacaktır. Bu öğrencilerin kendi eğitimlerinden kaynaklanan eksiklikleri Eczacılık Fakültesi Lisans Dersleri ile giderilecektir.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

 Bu programda toplam 120 AKTS kredisi karşılığı alınması gereken tüm derslerini başarı ile tamamlayan, tez çalışmasını gerçekleştirerek tez savunma sınavında yeterli bulunan ve H.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitimi Mezuniyet Koşullarını yerine getiren yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.


D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

 Daha önce yurtiçi veya yurtdışındaki başka bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş bir öğrencinin aldığı eğitimin tanınması hususunda ilgili yönetmelik kuralları uygulanır;

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Özellikle son yıllarda dünya genelinde kozmetikler ve kozmesötikler ile ilgili konularda kaydedilen gelişmeler doğrultusunda, sağlıkla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında görev almak üzere, gerekli bilgi ve beceri birikimine sahip uzman elemanlar yetiştirmek; kozmetik endüstrisinde bu alanda görev alacak bilgi ve beceriye sahip uzmanlar yetiştirmek; Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı gibi ilgili sektörlerde, güncel düzenlemeleri ve uygulamaları gerçekleştirebilecek yeterlilikte uzman kadroyu yetiştirmek; kozmetiklere ilişkin yasal düzenlemelerde EMEA (Avrupa Birliği) ve FDA (ABD) standartlarının (AR-GE, üretim, kalite kontrol, kalite güvencesi, ruhsatlandırma vb.) uygulanabilirliğini sağlayacak ve bu konularda uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmek; eczane eczacılarının eczanelerinde kozmetik danışmanı olarak hizmet vermesini sağlamak amaçlanmaktadır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Kozmetikler ve kozmesötikler ile ilgili konularda sağlıkla ilgili kamu kurum kuruluşlarında ve endüstride görev alabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu program Tezli Yüksek Lisans öğrencilerinin bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme, bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeterliliğini kazanmasını sağlayacak şekilde Yükseköğretim Kurumu Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve H.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği' nintezli yüksek lisans programı için gerekli gördüğü krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

 Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır,

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

 Öğrencinin bu programdan mezun olabilmesi için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde istenilen, toplam yerel ve AKTS kredisini almış olması, kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlaması, genel not ortalamasını karşılaması ve tez savunma sınavından geçmiş olması ve takiben Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde istenilen bilgi ve belgeleri Sağlık Bilimleri Enstitüsüne teslim etmesi gerekmektedir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Kozmetoloji Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. R. Neslihan Gürsoy

Telefon: 0 312 305 12 41

Fax: 0 312 310 09 06

e-mail: ngursoy@hacettepe.edu.tr