FARMASÖTİK KİMYA PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Farmasötik kimya, kelime anlamıyla eczacılık veya ilaç kimyasıdır. Konusu, ilaç olabilecek yeni bileşiklerin tasarımı, sentezi ve ilaçların analizi olan bu bilim dalı, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü altında yer alan temel bilim dallarından birisidir. Farmasötik kimya, 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra, moleküler biyoloji ve teknolojideki hızlı gelişmelerden etkilenmiş ve ilaç geliştirme yöntemlerinde önemli nitel ve nicel gelişmeler olmuş, ilaç tasarımı daha çok ilacın aktivitesinde temel olan biyokimyasal prensiplere ve moleküler farmakoloji esaslarına dayandırılmaya başlanmıştır. Bu gelişmeleri daha iyi ifade eden medisinal kimya adı farmasötik kimya yerine kullanılmaya başlanmıştır.

Buna göre medisinal kimya, yeni terapötik bileşiklerin tasarımı ve bu bileşiklerin yararlı ilaçlar haline getirilmesiyle ilgilenen ve bunun için ilaç etki mekanizmasını anlamaya ve açıklamaya, ilacın kimyasal yapısı ile aktivitesi ve toksisitesi arasında ilişkiler kurmaya çalışan, bütün bu bilgileri temel alarak aktif/daha aktif, yan etki ve toksisitesi en aza indirilmiş aday ilaç moleküllerinin tasarımı ve sentezi, yapılarının aydınlatması, etki mekanizmalarının araştırılması ve yapı-etki ilişkilerinin belirlenmesinden sorumlu bir bilim dalıdır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacılık Fakültesi mezunu olup Farmasötik Kimya tezli yüksek lisans programından mezun olmak. 

Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Farmasötik Kimya tezli yüksek lisansı yapmamış olanların Ana Bilim Dalı Akademik Kurulu'nca belirlenen Bilimsel Hazırlık Programını (EFK621 İlaç Nomenklatürü I, EFK624 İleri Enstrümantasyon, EFK629 Organik Reaksiyonlar ve Mekanizmları I, EFK641 Farmasötik Kimyada Literatür Tarama Teknikleri ve EFK642 Laboratuvar Çalışma Güvenliği dersleri) tamamlamaları zorunludur.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Farmasötik Kimya Doktora Programından mezun olabilmek için, programa kabul edilen öğrenci en az 21 kredilik; Avrupa Kredi Transferi Sisteminde en az 120 kredilik ders yükünü ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır. Derslerini başarı ile tamamlayan öğrenci doktora yeterlik sınavına girebilir. Yeterlik sınavında başarılı olan ve tez önerisi kabul edilen öğrenci tez izleme komitesi gözetiminde doktora tezini hazırlar. Elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak, tezini jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır. Programın her aşaması için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiş ilgili kurallar geçerlidir.http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219???????

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr) (23.11.2012 tarih ve 28476 Sayılı Resmi Gazete).

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Farmasötik kimya alanında eğitim ve araştırma konusunda evrensel düzeye ulaşmış, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, bir farmasötik kimya araştırmasını planlayıp gerçekleştirebilen ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, ulusal ve uluslararası ölçekte bilgili, aydın, yeterli ve yetkin farmasötik kimya bilim doktoru yetiştirmektir.

İnsan yaşamını tehdit etmeyen laboratuvar çalışma şartlarının sağlanması ve laboratuvar güvenliği konusunda bilgili, antikonvülsan, antidepresan, analjezik-antiinflamatuar, antimikrobiyal, antianginal, antihipertansif, antilipidemik, vazodilatör, diüretik, antihistaminik etkili yeni bileşiklerin tasarımı, sentezi ve etkilerinin incelenmesi, bilgisayarlı ilaç tasarımı ve moleküler modelleme çalışmaları, bilgisayarla sentez optimizasyonu, mikrodalga ve katı-faz reaksiyonları, sanayiye yönelik pilot çalışmalar, stereospesifik sentez ve kiral ayırım çalışmaları ile enstrümental ilaç analizleri konularında özgün araştırmalar yapabilecek araştırıcıları yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Farmasötik Kimya Doktora Programı mezunları üniversitelerin Farmasötik Kimya Anabilim Dallarında akademik kadroda yer alabilirler. Yurtiçinde veya yurtdışında çeşitli üniversiteler veya araştırma birimlerinde çalışmalarına devam edebilirler. Sağlık Bakanlığı ve ilgili resmi kurum ve kuruluşlarda görev alabilir ve ilaç endüstrisinde çalışabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Farmasötik Kimya Doktora Programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Seçmeli dersler bölüm içi ve bölüm dışından alınabilir. Zorunlu kredi yükü en az 21dür. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en az 120 kredilik ders yükü ve 120 kredilik tez çalışmasını başarı ile tamamlamak durumundadır. Program dersleri dönemlik olup kuramsal ve uygulamalı derslerdir. İlk yarıyıldan itibaren seçmeli ders verilmeye başlanır. Öğrenim süresi 8 yarıyıldır (4 yıl). İlk dört yarıyıl ders dönemi, sonraki dört yarıyıl tez dönemidir. Öğrenci bir öğretim üyesinin danışmanlığında ders dönemini, en az bir öğretim üyesinin danışmanlığında tez çalışmasını yürütür. Kuramsal ve uygulamalı derslere devam zorunludur.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan Ders Öğretim Planı'nda tanımlanmıştır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219???????

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Farmasötik Kimya Doktora Programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin (http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr) ilgili maddelerini sağlaması gerekir 

Doktora programı; ders, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tez savunma sınavından oluşur. Programın her aşaması için Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ile belirlenmiş ilgili kurallar geçerlidir.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Nesrin GÖKHAN KELEKÇİ

Anabilim Dalı Başkanı

E-Posta: onesrin@hacettepe.edu.tr

Tel:+90312 305 1872 / 113

Fax: +90312 305 1872 / 120; +90312 311 47 77

Adres: Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya Ab.D. 06100, Sıhhiye, Ankara

Web Adresi: http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/anabilim_dallari.html