FARMASÖTİK BOTANİK PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

12 Ekim 1998 tarihinden itibaren Yüksek Lisans programına öğrenci alınmaya başlanmıştır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, diğer fakültelerden alınan lisans veya yüksek lisans derecesi Anabilim Dalı Akademik Kurulunca uygun görülmek.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Program toplam 21 yerel krediden az olmamak koşulu ile zorunlu ve seçmeli dersle, özel konular dersi ile tez çalışmasından oluşur. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre ise toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla ders ve tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden oluşur. Programın toplam AKTS kredisi 120'dir. 1 AKTS 30 saat iş yüküne eşdeğerdir.

Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 65 (C1) olması gerekir. Öğrenci danışmanı ve ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden seçilebileceği gibi, danışmanın uygun ve gerekli görmesi halinde doktora programı derslerinden de seçilebilir.

Derslerini başarı ile tamamlayan, ve akademik ortalaması en az 2.75 olan öğrenci tez çalışması önerisi sunabilir. Öğrenci, çalışması ile ilgili elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sunmak ve sözlü olarak savunmak zorundadır. Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Tez çalışması hakkında jüri tarafından düzeltme kararı verilen öğrenciye bir kez en çok altı aylık ek süre verilir. Bu süre içinde, öğrenci gerekli düzeltmeleri yaparak tezini/sanat çalışmasını aynı sınav jürisi önünde yeniden sunar ve/veya savunur. Savunma sınavı sonucunda da tez çalışması reddedilen veya kendisine verilen süre içinde gerekli düzeltmeleri yapmayan öğrenci en erken üç ay sonra yeniden bir tez çalışması önerisi sunarak tez çalışması başlatır.

(Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Üniversitede veya diğer yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarında en az bir yarıyıl öğrenim görmüş başarılı öğrenciler, Üniversitede yürütülen başka bir lisansüstü programa yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Başvuruların kabul edilebilmesi için; ilgili anabilim/dalında yüksek lisans,

öğrenci kontenjanlarının olması, öğrencinin geçiş yapmak istediği lisansüstü programın öğrenci kabul koşullarını sağlamış ve en az bir yarıyıl lisansüstü öğrenim görerek aldığı derslerin her birinden en az 65 (C1) notlarını almış olması gerekir.

Anabilim dalı kurulu tarafından yatay geçişi uygun görülen öğrencilerin kabulü ve intibakları enstitü yönetim kurulu kararıyla kesinleşir.

(Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219???????

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı'nın amacı, ilaç hammaddesi ve yardımcı maddesi olabilecek tıbbi bitkilerin veya halk arasında geleneksel olarak kullanılan bitkisel kaynakların tespiti ve bilimsel olarak tayin edilmesi, arazi ve herbaryum çalışmaları, taksonomik ve floristik çalışmalar, tıbbi bitkilerin morfolojik ve anatomik özellikleri, yetiştirilmesi, standardizasyonu, analizleri ve aktivite çalışmalarını, bitki doku kültürü çalışmalarını yürütebilecek ve sonuçları yorumlayabilecek bilgi ve beceriye sahip, donanımlı Farmasötik Botanik alanında Bilim Uzmanı yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Bu programdan mezun olan Farmasötik Botanik uzmanları, Üniversite, Hastane, İlaç ve Bilgi Zehir Merkezleri, tıbbi bitkilerle ilgili danışmanlık merkezlerinde, Sağlık, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerinde görev alabilirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Programdaki tüm dersler güz ve bahar dönemlerinde açılmaktadırlar. Öğrenci mezun olması için gerekli olan 120 AKTS'nin %75'ini zorunlu ders kapsamında (tez çalışması dersi dahil olmak üzere) kalan %25'ini seçmeli derslerden almak zorundadır. Öğrencinin alacağı zorunlu ve seçmeli ders kredileri Öğretim Programı başlığı altında listelenmiştir. Ancak öğrenci için gerek duyulduğu takdirde, toplam krediyi sağlamak koşuluyla dersleri alacağı dönemlerde değişiklik yapılabilir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, programda yer alan her bir ders için hazırlanan ders bilgi paketlerinde tanımlanmıştır. Bir dersten başarılı sayılmak için yüksek lisans öğrencilerinin en az C1 (65) notu almış olmaları gerekir Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. 

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219???????

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

?Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar? bölümünde açıklandığı şekilde toplam 60 AKTS kredisinden az olmamak koşulu ile zorunlu ve seçmeli dersleri başarı ile tamamlaması, 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla özel konular dersini alması ve tez çalışmasını tamamlayarak tez savunma sınavında başarılı olması gereklidir.

http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219???????

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. İ. İrem ÇANKAYA

Tel: 03123051089

eposta: itatli@hacettepe.edu.tr