BESLENME ve DİYETETİK PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

 Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi (HÜ SBF) Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Türkiye?de üniversite düzeyinde mesleki eğitim veren ilk kurumdur. Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde Beslenme ve Diyetetik alanında eğitim ve araştırma yapmak amacıyla ilk defa 1962 yılında ?Diyetetik? adıyla bir program olarak hizmete girmiştir. Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu?nun 1963 yılında ?Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi? haline gelmesiyle Diyetetik Programı yeniden yapılandırılarak fakültenin ?Temel Bilimler Yüksekokulu?na bağlı bir bölümü haline getirilmiştir. Hacettepe Üniversitesi?nin 8 Temmuz 1967 tarihinde kurulmasıyla, ?Sağlık Bilimleri Fakültesi?ne bağlı olarak faaliyetini sürdürmüştür. Bir süre ?Ev Ekonomisi Yüksekokulu? içinde yer alan birim 1976 yılında, Ev Ekonomisi Yüksekokulu?ndan ayrılarak Gıda Analizleri ve Teknolojisi Bölümü ve Beslenme ve Gıda Bilimleri Enstitüsü ile birlikte ?Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu?na bağlanmıştır. 1977 yılında Gıda Analizleri ve Teknolojisi Bölümü?nün Mühendislik Fakültesi?ne bağlanması ve Beslenme ve Gıda Bilimleri Enstitü?sünün kapatılmasından sonra, Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu'nun tek bölümü olarak Beslenme ve Diyetetik alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim uygulamalarını ve araştırmalarını sürdürmüştür. Beslenme ve Diyetetik Bölümüne bağlı 1994 yılında ?Beslenme Bilimleri?, ?Diyetetik? ve ?Toplu Beslenme Sistemleri? olmak üzere 3 Anabilim Dalı, 2001 yılında da ?Toplum Beslenmesi? Anabilim Dalı kurulmuştur. Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2007 yılında 26551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan kararla kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlanmıştır. Beslenme ve Diyetetik Bölümü?ndeki ?Doktora Programı?, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 20 Temmuz 1982 tarihinde 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile oluşturulan "Sağlık Bilimleri Enstitüsü" bünyesinde tek bir program olarak ?Beslenme ve Diyetetik Programı? adı altında verilmektedir. Doktora öğretim dili Türkçe?dir. Bugüne kadar Beslenme ve Diyetetik alanında 79 öğrenci doktora programından mezun olmuştur. 

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Beslenme ve Diyetetik  bölümü mezunu olup; Diyetetik, Beslenme Bilimleri, Toplum Beslenmesi ve Toplu Beslenme Sistemleri alanlarından en az birinde yüksek lisans derecesi almış olmak.

ALES (SAY/EA) puan türü ile Sağlık Bilimleri Enstitü Kurulu  tarafından belirlenen ve Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından onaylanan ALES ve Yabancı Dil taban puanına sahip olmak (ALES-Yabancı Dil Puanları Tablosu).

Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü başvuru koşullarını sağlamak.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Doktora öğretim programları, dersi veren öğretim üyesinin ders programına ve dersi alan öğrencilerin durumlarına göre öğretim üyesi tarafından belirlenir. Yüksek lisans derslerinden daha önce alınmamış olan zorunlu olan derslerin öncelikle alınması gerekmektedir. Ders dönemini bitiren öğrenciler, doktora yeterlilik sınavına girip başarılı olduktan sonra tez önerisi hazırlayarak sunarlar ve kabul edilmesi durumunda tez çalışmalarına başlayabilirler. Doktora tezi süresince 6 ayda bir tez izleme komitesine doktora tezinin durumu ile ilgili sunum yapar ve Tez İzleme Komitesine rapor hazırlar. Doktora derslerini alıp, doktora yeterlik sınavını geçen, tez izleme komitesine düzenli olarak başarılı rapor veren, doktora tezini başarıyla bitiren öğrenciler mezuniyet hakkı kazanır. Sınavlar ve değerlendirme “Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”ne göre yapılmaktadır. Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli “Ders Tanımları”nda ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Öğrencilerin bu program için en az 120 AKTS karşılığı ders almaları gerekir. Doktora tezi de 120 AKTS olup doktora programı sürecinde toplam 240 AKTS'yi tamamlaması gerekmektedir. Derslerin tümünü başarıyla tamamlamış olmak için 100 üzerinden en az 70 ağırlıklı not ortalaması elde edilmesi gereklidir. Ders alma döneminin sonunda bilimde yeterlilik sınavı yapılır. Sınavda başarılı olan öğrenciler özgün bir konuda tez çalışması yapmak üzere tez önerisi hazırlar. Bilim kurulunun (tez izleme komitesi) öneri ve düzeltmeleri doğrultusunda doktora tezini yapar. Öğrenciler tezini bitirdikten sonra tez savunma sınavına girer. Tezini seçilmiş bir jüri önünde başarıyla savunarak başarılı olan öğrenciler “Bilim Doktoru” unvanı almaya hak kazanır.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

 Beslenme ve Diyetetik doktora programına Yüksek Lisans Programı'nı (tezli) tamamlayan öğrenciler kabul edilmektedir.

Türkiye Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim kurumlarında ön lisans ve lisans düzeyindeki programlar arasında geçiş, çift ana dal, yan dal ile kurumlar arası kredi transferi yapılması esaslarına ilişkin yönetmelik" kapsamında gerçekleştirilmektedir (http://www.yok.gov.tr/content/view/476/). 

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programında, eğitim, uygulama ve araştırma çalışmaları “Beslenme ve Diyetetik Anabilim Dalı” olarak tek program halinde verilmektedir. Beslenme ve Diyetetik doktora programının amacı, yaşam boyu toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik diyetetik, toplu beslenme sistemleri, beslenme bilimleri ve toplum beslenmesi alanlarında ileri düzeyde bilgi vermek, araştırma ve uygulamalarda bulunmak, akademisyen bakış açısı sağlamaktır.

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programı içeriğinde;

· Toplumun beslenme durumunun saptanması,

· Beslenme sorunlarının saptanması ve değerlendirilmesi, önceliklerin saptanması,

· Toplumun beslenme durumunun geliştirilmesi için çözümlerin aranması ve öneriler getirilerek uygulanması,

· Ülkenin besin ve beslenme politikalarının tanımlanması ve bu bağlamda uyum aktivitelerinin uygulanması,

· Besin analizlerinin yapılması,

· Farklı yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi,

· Çeşitli hastalıklar için özel diyetlerin hazırlanması ve uygulanması,

· Toplu beslenme hizmeti verilen kurumlarda yönetim ve organizasyon aktivitelerinin gerçekleştirilmesi gibi konular yer almaktadır.

İlgili konularda, uygulama ve araştırma faaliyetleri yapılmakta, akademisyenlik hedefleri doğrultusunda üst düzey bilgi verilmektedir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Beslenme ve Diyetetik Doktora Programını tamamlayan öğrenciler akademik olarak doktoralı öğretim görevlisi veya ilgili kriterleri karşıladığı takdirde öğretim üyesi olarak bir üniversitede çalışabilir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Bu doktora programı 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Program ilk 4 yarıyılda en az 30'ar AKTS'lik ders, son 4 yarıyılda ise toplam 120 AKTS'lik tez dönemi olmak üzere en az 240 AKTS krediden oluşmaktadır.

Öğrenciler ilk iki yılda (dört yarıyılda) zorunlu dersleri tamamlamak durumundadırlar. Gerekli kredi, seçmeli derslerden sağlanmaktadır. Öğrenciler ilgi alanları ve tez çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla  diğer programlara ait dersleri de alabilirler. En az 120 AKTS kredisini tamamlayan öğrenci, danışmanının onayı doğrultusunda ilave seçmeli ders alabilmektedir.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Doktora Programının bütün gereklerini başarıyla tamamlayan bir öğrencinin mezun olabilmesi için H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerini sağlaması gerekir http://www.saglikbilimleri.hacettepe.edu.tr/tr/menu/kanun_ve_yonetmelikler-219

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Anabilim Dalı Başkan:  Prof. Dr. Zehra BÜYÜKTUNCER DEMİREL

 e-mail : nutrdiet@hacettepe.edu.tr

web : www.bdb.hacettepe.edu.tr