FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programına Eğitim, İletişim ve Fen-Edebiyat ve Edebiyat Fakültelerinden lisans diplomasına sahip olanlar alınırlar. Yüksek Lisans programına giriş için Lisans akademik ortalaması olarak, 4 üzerinden en az 2,5 not ortalaması aranır. Adayların bu koşula ek olarak, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'nün öngördüğü ALES ve dil puan koşullarını yerine getirmiş olması gerekmektedir (Bkz. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği). Yüksek Lisans programına giriş sınavı mülakat biçiminde yapılır. Programın öğretim dili Fransızcadır.

Fransız Dili Eğitimi Yüksek Lisans öğretim programı “dersler” ve “tez” olarak iki aşamadan oluşur. Öğrenciler ilk iki yarıyılda en az toplam 24 kredilik dersten başarılı olmak zorundadırlar. Öğrenciler üçüncü yarıyıldan itibaren belirlenen bir konuda, bir danışman öğretim üyesi yönetiminde “yüksek lisans tezi” hazırlar (Bkz: H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği). Yüksek Lisans tezi Fransızca olarak yazılır. Adaya, Yüksek Lisans tezinin bir jüri tarafından incelenip kabul edilmesinin ardından, aynı jüri tarafından yapılacak sözlü sınavda da başarılı olması durumunda, Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından “Fransız Dili Eğitimi Bilim Uzmanlığı” diploması verilir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Başvuruda kabul edilen lisans programları: Fransiz Dili Eğitimi, Fransiz Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim Tercümanlık

Minimum lisans akademik ortalaması: 2.50

ALES Minimum Puanı: 55 ( ) EA ( x) SÖZ ( ) SAY

Yabancı Dil Puanı: 75

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Fransız Dili Eğitimi Yüksek Lisans derecesini elde etmek için 120 AKTS'yi tamamlamış ve tez savunma sınavını başarmış olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Fransız Dili Eğitimi Yüksek Lisans programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler Eğitim, İletişim ve Fen-Edebiyat ve Edebiyat Fakültelerinden lisans diplomasına veya buna eşdeğer bir diplomaya sahip olan öğrencilerdir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans programı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; Anadilini ve Fransız dilini etkili olarak kullanan, çağdaş yabancı dil öğretim yöntemlerinin gereklerini yerine getiren; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen Fransızca öğretmenleri yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Fransız Dili Eğitimi Yüksel Lisans Programı mezunlarımız ortaöğretim kurumları ve akademik kurumların yanı sıra, çeşitli kamu ve özel kuruluşlar ile Bakanlıkların dış ilişkiler ve Avrupa Birliği ile ilgili bölümlerinde görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans programı 2 yarıyıl ders ve 2 yarıyıl tez (ayrıca 2 yarıyıl uzatma) olmak üzere 2 yıl sürer. Gerekli görüldüğü durumlarda uzatma kullanılabilir. (Bkz. Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Tüm seçmeli dersler alan içi seçmeli derslerdir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Alınması gereken minimum ders sayısı: 8 ders + Seminer dersi

Kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 24 Kredi/ 60AKTS

Minimum akademik not ortalaması: 2.75

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Ece KORKUT

Hacettepe Üniversitesi. Eğitim Fakültesi. Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı Başkanı.

Tel: 297.85.89