FRANSIZ DİLİ EĞİTİMİ PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı Yabancı Diller Eğitimi Anabilim Dalı Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı Doktora Öğretim Programı “dersler” ve “tez” olmak üzere iki aşamadan oluşur. Fransız Dili Eğitimi Doktora programına Fransız Dili Eğitimi Bilim Uzmanlığı Diploması veya buna eşdeğer bir diplomaya sahip olanlar başvurabilir. Adayların, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'nün öngördüğü ALES ve dil puan koşullarını yerine getirmiş olması gerekmektedir (Bkz: H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği). Programın öğretim dili Fransızca'dır. Öğrenciler toplam en az 26 kredilik ders almak zorundadırlar. 26 kredilik dersten başarılı olan öğrenciler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde konu ile ilgili koşulları yerine getirdikten sonra yeterlilik sınavına girerler. Bu sınavda başarılı olanlar bir danışman öğretim üyesi yönetiminde “doktora tezi” hazırlarlar. Doktora tezi Fransızca olarak yazılır. Tez savunmasında başarılı olan öğrencilere Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından “Fransız Dili Eğitimi Bilim Doktorluğu” diploması verilir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

Başvuruda kabul edilen yüksek lisans programları: Fransız Dili Eğitimi, Fransız Dili ve Edebiyatı, Fransızca Mütercim-Tercümanlık

Minimum yüksek lisans akademik ortalaması: 3.00

ALES Minimum Puanı: 60 ( ) EA ( x) SÖZ ( ) SAY

Yabancı Dil Puanı: 80

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Fransız Dili Eğitimi doktora derecesini elde etmek için 240 AKTS'yi tamamlamış olmak, dörtlük sisteme göre en az 3,00 genel akademik ortalama elde etmiş olmak, doktora yeterlik sınavını ve doktora tez savunma sınavını başarmış olmak gerekmektedir.

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı doktora programına kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler Fransız Dili Eğitimi Bilim Uzmanlığı Diploması veya buna eşdeğer bir diplomaya sahip olan öğrencilerdir.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı doktora programı, insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı, kendisine ve çevresine saygılı, mesleğinde yeterlik kazanmış; kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen; bilimsel düşünme biçimini benimseyen; Anadilini ve Fransız dilini etkili olarak kullanan, çağdaş yabancı dil öğretim yöntemlerinin gereklerini yerine getiren; farklı düşünce ve kültürlere açık, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bilim insanları yetiştiren bir programdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Fransız Dili Eğitimi Doktora Programı mezunlarımız eğitim kurumları ve akademik kurumların yanı sıra, çeşitli kamu ve özel kuruluşlar ile Bakanlıkların dış ilişkiler ve Avrupa Birliği ile ilgili bölümlerinde görev yapabilmektedirler.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı doktora programı 3 yarıyıl ders, 1 yarıyıl “Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık” dersi ve 4 yarıyıl tez (ayrıca 4 yarıyıl uzatma) olmak üzere 4-6 yıl sürer

Tüm seçmeli dersler alan içi derslerdir.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Derslerde uygulanan ölçme değerlendirme yöntemleri bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planında” tanımlanmıştır. Sınavlar ve başarı notları ile ilgili olarak H.Ü Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Mezuniyet Koşulları

Alınması gereken minimum ders sayısı: Yedi ders + Seminer

Kazanılması gereken yerel kredi ve AKTS: 24 Kredi/90 AKTS

Minimum akademik not ortalaması: 3.00

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bilim Dalı Başkanı - Bologna Koordinatörü:

Prof. Dr. Ece KORKUT

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fransız Dili Eğitim Anabilim Dalı -06800 Beytepe / Ankara

Tel: 0312.297 85 89

Fax. 0312.297.61.19

E.posta: ekorkut@hacettepe.edu.tr

ece13tr@yahoo.fr