TARİH PROGRAMI
Doktora/Sanatta Yeterlik

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

 

Bölümümüz 1971 yılında Prof. Dr. İ. Ercümend KURAN tarafından kurulmuştur.

Lisansüstü eğitim-öğretim faaliyeti 1972-73, lisans programı ise fiilen 1976-77 öğretim yıllarında başlamıştır.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Doktora

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir Yüksek Lisans Programından mezun ve akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 3.00 veya eşdeğeri olması,

2. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı?nın (ALES) sözel ya da eşit ağırlık puan türlerinden birinde en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmaları,

3.  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı?ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 60 eşdeğeri puan almaları gereklidir.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.


Yukarıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar programa giriş sınavına alınırlar. Yazılı ve/veya mülakat sınav değerlendirilmesinde anabilim dalının belirlediği minimum puanı alan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır.

Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 120 AKTS ders kredisi toplamak ve ardından yeterlilik sınavını geçerek kabul edilebilir nitelikte bir doktora tezi hazırlayıp toplamda 240 AKTS'ye ulaşmak.

 

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

 

Yönetmelik hükümlerine göre daha önce alınan derslerin programdaki derslerle içerik ve kredi açısından yapılan değerlendirme sonucu eşdeğerliliği yapılır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

 

Başlangıçtan itibaren bölüm hem öğretim hem de araştırmada disiplinler arası bir yaklaşım benimsemiştir. Tarih öğretiminde bölümün temel amacı öğrencilerinin kuramsal ve yöntemsel konularda ve tarih araştırmasında mümkün olan en iyi mesleki bilgi, beceri ve deneyim kazanmalarına yardımcı olacak bir akademik ve entelektüel ortam sağlamaktır. Araştırma faaliyetlerinde ise bilimin gelişmesine ve ülkenin toplumsal ve iktisadi gelişmesine azami katkı sağlamak bölümün temel amacıdır.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

 

Öğrencilerimiz ağırlıklı olarak akademik kariyer edinme olmak üzere farklı mesleklerde yükselme amacıyla da eğitim almaktadırlar. Önceleri 35. madde kapsamında sürdürülen akademisyen yetiştirme faaliyetimiz son yıllarda ÖYP programı çerçevesinde sürmektedir.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Doktora programındaki derslerin tamamı seçmeli olup, öğrenci öğrenimine başladığı ilk iki yıl içinde bunlardan toplam 24 kredilik ders almak ve 4 üzerinden en az ortalama 3.0?lık bir akademik başarı göstermek zorundadır. Verilen sure içinde bu başarıyı gösteremeyen öğrencinin programdan ilişiği kesilir. Yönetmeliğe göre, derslerini başarı ile tamamlayan doktora öğrencisi bunu izleyen ilk 6 aylık dönem içinde Doktora Yeterlilik Sınavına girer. Bu sınavda başarısız olanlara ikinci bir sınav hakkı tanınır. Doktora Yeterlilik Sınavı öğrencinin genel kuramsal, yöntemsel konular ve tez konusu hakkındaki bilgi birikimini değerlendirmeyi amaçlar. Sınavda başarılı olan öğrencilere tezlerini hazırlamaları için iki yıl sure tanınır, çalışmalarının ilerleme süreci danışmanının da üyesi olduğu Tez İzleme Komitesi?nce yılda iki kez toplanılarak değerlendirilir. Çalışmaları tatmin edici olduğu halde tezlerini hazırlayamamış olan öğrencilere en fazla 2 yıl ek sure tanınır. Öğrenci, hazırladığı tezini çoğunluk oyu ile karar veren bir jüri önünde savunmak zorundadır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

 

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri tarafından hazırlanan ve Bilgi paketinde yer alan ?Ders Öğretim Planı?nda tanımlanmıştır.

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

 

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Zorunlu ve seçmeli derslerden toplam 120 AKTS ders kredisi toplamak ve ardından yeterlilik sınavını geçerek kabul edilebilir nitelikte bir doktora tezi hazırlayıp toplamda 240 AKTS'ye ulaşmak.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Bölüm Başkanı:Prof. Dr. Mehmet Öz
E-Posta:tarih@hacettepe.edu.tr
Tel:+90 (312) 297 81 75
Fax:+90 (312) 299 20 10
Adres:Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, 06800 Beytepe/ANKARA
Web:http://www.history.hacettepe.edu.tr