SOSYOLOJİ PROGRAMI
Yüksek Lisans

D.1. Program Hakkında Genel Bilgi

Geri Dön

Sosyoloji Anabilim Dalında lisansüstü programlar 1967-68 öğretim yılından beri yürütülmektedir. Yürütülen yüksek lisans programı, sosyolojik bilginin temel kuramsal ve yöntemsel konu ve sorunları hakkında ayrıntılı ve analitik bilgiyi, sosyolojinin güncel sorunları hakkında bağımsız, özgün ve yeni açılımları tetikleyici araştırma yapma kabiliyetini kazandırmayı ve toplumsal sorunların çözümü için politika önerileri geliştirebilen, bilimsel bilgi ve anlayışın ilerletilmesi, insan refahının sağlanması ve toplumsal gelişmenin temini için sosyal ve etik sorumluk alabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Başlangıçtan itibaren anabilim dalı hem öğretim hem de araştırmada disiplinlerarası bir yaklaşım benimsemiş ve bu haliyle de ülkede daha sonra açılacak sosyoloji yüksek lisansüstü programlar için bir örnek teşkil etmiştir.

Programın öğretim dili Türkçe olup, öğrencilerin ilgili literatürü takip etmelerine imkân sağlayacak derecede bir yabancı dile vakıf olmaları gerekmektedir.

D.2. Kazanılan Derece

Geri Dön

Yüksek Lisans Derecesi

D.3. Öğrenim Düzeyi

Geri Dön

YÇ-AYA: 2
AYÇ-YBÖ: 7

D.4. Kayıt Kabul Koşulları

Geri Dön

1.Herhangi bir Lisans Programından mezun ve akademik başarı ortalamasının (GPA) 4 üzerinden en az 2.40 veya eşdeğeri olması,

2.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı?nın (ALES) sözel ve eşit ağırlık puan türlerinin birinden en az 60 standart puan ya da uluslararası düzeyde kabul gören GRE ve GMAT sınavlarından H.Ü. Senatosu tarafından belirlenen denklik çerçevesinde 60 puana eşdeğer puan almış olmak.

3.  Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı?ndan (YDS) en az 60 puan almış olmak ya da ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal veya uluslararası geçerliliği olan ve eşdeğerliliği kabul edilen sınavlardan birinden 60 eşdeğeri puan almış olmak.

4. Uluslararası öğrenci başvuruları, 26 Kasım 2016 tarih ve 29900 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uyarınca kabul edilir.

5. Yukarıda yer almayan hükümler Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

6. Yüksek lisans öğrencilerinin sınav değerlendirilmesinde tam not üzerinden en az %50 alan ve genel başarı notundan da tam notun en az %60'ını sağlayan adaylar başarılı kabul edilirler. Başarılı adayların kendi içinde sıralaması, sınav jürisi tarafından, genel başarı notuna göre yapılır. Genel başarı notunun eşitliği halinde sınav notu dikkate alınır.

7. Programa giriş sınavında başarılı olan fakat lisans ya da yüksek lisansını sosyoloji dışında bir alanda yapmış olan öğrenciler ile öğrenimlerini sosyoloji alanında tamamlamış olmakla birlikte mülakat jürisince akademik birikimlerinin geliştirilmesi veya desteklenmesine ihtiyaç duyulduğu tespit edilen öğrencilere mülakat jürisinin önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile 1 yıl bilimsel hazırlık uygulanır.

Sosyoloji Yüksek Lisans Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılmaktadır. Yazılı sınav notunun ağırlığı %40, sözlü sınav notunun ağırlığı % 60 olarak hesaplanır. Yazılıdan 40 puanın altında not alan öğrenciler, sözlü sınava alınmazlar. 

D.5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Geri Dön

Yüksek lisans programı, ders ve tez çalışmasını birleştiren karma bir yapıya sahiptir. SOS 603 Sosyoloji Semineri ve SOS 611 Metodoloji I ve SOS 612 Metodoloji II dersleri dışında programda açılan derslerin hepsi seçmeli olup, öğrencilerin en az toplam 21 kredilik (60 AKTS) ders almaları ve bunlarda gösterdikleri genel akademik başarının 4 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir. Toplam 120 AKTS'nin %40 'i zorunlu, %60'i seçmeli derslerden oluşmaktadır.  1 AKTS, 25 saat öğrenci ders yüküne karşılık gelmektedir.  Derslerinde başarısız olan ya da bu genel akademik ortalamaya ulaşamayan öğrencilere akademik başarı durumlarını iyileştirmeleri için ek bir yıllık süre tanınmaktadır. http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf

ve http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/Jtr/index.php?option=com_content&task=view&id=138&Itemid=189

D.6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Geri Dön

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı'na müracaat önkoşullarını sağlayan ve programa giriş sınavında başarılı bulunan mezunlar programa devam edebilirler. Ancak lisans öğrenimlerini sosyoloji dışındaki bir alanda tamamlamış bütün öğrenciler ile öğrenimlerini sosyoloji alanında tamamlamış olmakla birlikte mülakat jürisince akademik birikimlerinin geliştirilmesi veya desteklenmesine ihtiyaç bulunduğu tespit edilen öğrencilere mülakat jürisinin önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programında Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

D.7. Programın Amacı

Geri Dön

Sosyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının amacı, sosyolojik bilginin temel kuramsal ve yöntemsel konu ve sorunları hakkında ayrıntılı ve analitik bilgiye sahip, sosyolojinin güncel sorunları hakkında bağımsız, özgün ve yeni açılımları tetikleyici araştırma yapma kabiliyetine sahip ve toplumsal sorunların çözümü için politika önerileri geliştirebilen, bilimsel bilgi ve anlayışın ilerletilmesi, insan refahının sağlanması ve toplumsal gelişmenin temini için sosyal ve etik sorumluk alabilen bireyler yetiştirmektir.

D.12. Mezunların Mesleki Profili

Geri Dön

Sosyoloji alanında bilim uzmanlığı derecesine sahip olanlar, kamu kurum ve kuruluşlarında teknik hizmetler kadrolarında sosyolog unvanı ile ya da farklı bir kadroda çalışabilmelerinin yanı sıra, ilgileri doğrultusunda özel sektörde de geniş bir istihdam alanı bulabilmektedir. Sosyologların çalışabilecekleri kurumlar arasında bakanlıkların merkez kuruluşları, , Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı il müdürlükleri (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ), Tarım Bakanlığı İl Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlükleri, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Devlet Personel Dairesi Başkanlığı, Türkiye Standartlar Enstitüsü, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Atatürk Araştırma Merkezi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi, , Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Türkiye İstatistik Kurumu, Diyanet İşleri Başkanlığı, belediyeler, kalkınma ajansları, ticaret ve sanayi odaları, yaşlı bakım evleri, yazılı-görsel medya kuruluşları, araştırma şirketleri, reklam şirketleri, yayınevleri, bankalar, özel şirketlerin insan kaynakları, uluslararası kuruluşlar (UN, ILO,EU, UNDP gibi) yer almaktadır.

D.13. Bir Üst Öğrenime Geçiş

Geri Dön

YÇ-AYA: 3
AYÇ-YBÖ: 8

D.14. Öğretim Programının Yapısı

Geri Dön

Yüksek lisans programı, ders ve tez çalışmasını birleştiren karma bir yapıya sahiptir. SOS 603 Sosyoloji Semineri ve SOS 611 Metodoloji I ve SOS 612 Metodoloji II dersleri zorunlu olup, bunun dışında programda açılan derslerin hepsi seçmeli olup, öğrencilerin en az toplam 21 kredilik (60 AKTS) ders almaları ve bunlarda gösterdikleri genel akademik başarının 4 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir.  Derslerinde başarısız olan ya da bu genel akademik ortalamaya ulaşamayan öğrencilere akademik başarı durumlarını iyileştirmeleri için ek bir yıllık süre tanınmaktadır.

Sosyoloji Yüksek Lisans Programı'na müracaat önkoşullarını sağlayan ve programa giriş sınavında başarılı bulunan fakat lisans ya da yüksek lisans öğrenimlerini sosyoloji dışındaki bir alanda yapmış olan öğrenciler ile öğrenimlerini sosyoloji alanında tamamlamış olmakla birlikte mülakat jürisince akademik birikimlerinin geliştirilmesi veya desteklenmesine ihtiyaç bulunduğu tespit edilen öğrencilere mülakat jürisinin önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programında Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

D.15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Geri Dön

Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği maddeleri uygulanır.

http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf

D.16. Mezuniyet Koşulları

Geri Dön

Yüksek lisans programından mezuniyet koşulları için H.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği uygulanır. http://www.hacettepe.edu.tr/Eklenti/1235,hulisansustuogrvesinavyonetmelik231112.pdf

Öğrenciler programda açılan derslerden en az toplam 21 kredilik (60 AKTS) ders almaları ve bunlarda gösterdikleri genel akademik başarının 4 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir. Derslerini başarıyla tamamlayan öğrencilerin bir önceki maddede belirtildiği üzere özgün bir yüksek lisans tezi yazmaları ve bu hazırladıkları tezi, çoğunluk oyu ile karar veren bir jüri önünde savunmak zorundadır.

D.17. Eğitim Türü

Geri Dön

Tam Zamanlı 1. Öğretim

D.18. Program Sorumlusu

Geri Dön

Prof. Dr. Birsen ŞAHİN KÜTÜK

H.Ü. Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Tel: 0312 297 84 25, Fax:0312 297 64 37

e-posta: birsahin@hacettepe.edu.tr